6. RÉSZ.

Az Isten ládája megküldetik.

Lőn pedig az Úr ládája a Filiszteusok birodalmában két hónapig.

2. Szólítván pedig a Filiszteusok a Papokat, és varázslókat, mondának: Mit cselekedjünk az Úr ládája felől, mondjátok meg nékünk, mimódon küldjük azt az * ő helyére?

3. Felelének azok: Ha megkülditek az Izráel Istenének ládáját, üresen azt ne küldjétek meg: hanem áldozatot adjatok néki a ti bűnötökért, akkor meggyógyultok: vagy pedig megtudjátok mi oka legyen, hogy az ő * keze el nem száll ti rólatok.

4. És mondának: Micsoda áldozatnak kell lenni, mellyet a mi bűnünkért kell néki adnunk? Felelének azok: A Filiszteusok Fejedelmeinek számok szerint aranyból csinált öt alfelek, és öt aranyegér: mert azon nyomorúság egyaránt vagyon mindeneken, a ti Fejedelmeiteken is.

5. Csináljátok meg azért a ti alfeleteknek formáját, és a ti * egereiteknek képét, kik elpusztították a földet, és így adjátok meg az Izráel Istenének dicsőségét, netalán megkönnyebbűl az ő büntető keze rajtatok, a ti Istenteken, # és a ti földeteken.

6. De miért keményítitek meg a ti szíveteket, miképen az Égyiptombeliek és Faraó * megkeményíték az ő szíveket? A vagy nem elbocsáták é őket, hogy elmennének, minekutánna  # csudákat tőn közöttök.

7. Most azért gyorsan készítsetek egy új szuekeret, és szerezzetek két borjús ünőt, mellyeknek nyakok még járomban nem volt, és fogjátok bé a szekérbe az ünőket; és a borjúkat, mellyek utánnok járnak, vigyétek házatokhoz.

8. És fogjátok az Úrnak Isten ládáját és tegyétek azt a szekérre, és az arany * szerszámokat, mellyekt adtok néki bűnötökért, tegyétek az oldalán való táskába: és bocsássátok el azt, hadd menjen el.

9. És nézzetek utánna, ha az úton, melly az ő határokra viszen, Bethsémesre tart fel: nyilván mind ő cselekedte velünk ezt a sok * nyomorúságot; ha pedig más felé tart, megtudjuk, hogy nem az ő keze büntetett minket, hanem csak történet, a mi esett rajtunk.

10. Úgy cselekedének azért azok az emberek, és hozőának két borjús ünőt, kiket a szekérbe fogának, és azoknak borjújokat otthon bérekeszték.

11. És feltevék a szekérre az Úrnak Isten ládáját, és a táskát, az aranyegereket is és az ő alfeleknek képét.

12. És eligazodának az ünők az úton, a Beth-sémes felé való úton, mind azon mennek vala nagy sietséggel és bőgéssel, és sem jobbfelé, sem balfelé az útból ki nem térének: és a Filiszteusok Fejedelmei utánnok mennek vala, mind a Beth-sémes városnak határáig.

13. A Beth-sémesbeliek pedig egy völgyben aratnak vala búzát: és szemeket felemelvén megláták a ládát, és örülének hogy láták.

14. Eljuta pedig a szekér a Beth-sémesbeli Jósuénak földére, és ott megálla. Vala pedig ott egy nagy kő, és felvagdalák a szekérnek * fáit a Beth-sémesbelike, és az ünőket megáldozák az Úrnak.

15. Továbbá a Léviták levették vala az Úrnak ládáját, és a táskát is melly vele vala, mellyben az arany szerszámok valának, és tették vala a nagy kőre. A beth-sémesbeliek pedig egészen megégetett áldozatot tőnek, és egyéb áldozattal is áldozának az napon az Úrnak.

16. Mellyet mikor láttak volna a Filiszteusok Fejedelmei, visszatérének Ekronba az napon.

17. Az aranyalfelek pedig, melyeket adának a Filiszteusok az Úrnak az ő bűnöknek eltörléséért való áldozatúl, ezek tudniillik: Asdódért egy, Gázáért egy, Askelonért egy, Gáthért egy, Ekrónért egy.

18. Az aranyegerek pedig valának a Filiszteusok minden városaiknak számok szerint, az öt * Fejedelmeknek számok szerint: és minden keritett s kerítés nélkűl való városoknak és faluknak számok szerint, mind ama nagy kőig, mellyre az Úrnak ládáját letették vala, melly a Beth-sémesbeli Jósué földén van mind e mai napig.

19. Megvere pedig sokat az Úr a Beth-sémesbeliekben, mivelhogy belé tekintének * az Úr ládájába, és megvere a nép közzűl ötvenezer és hetven embert; és síra a nép, hogy megverte volna az Úr a népet nagy csapással.

20. Mondának azért a Beth-sémesbeliek: Valyon s kicsoda állhat meg e szent Úr Isten * előtt? És valyon hová megyen el mi tőlünk?

21. Követeket küldének azért * a Kirjáth-jeárimban lakozókhoz illyen izenettel: Meghozták # a Filiszteusok az Úrnak ládáját: jöjjetek alá, és vigyétek oda hozzátok.