31. RÉSZ.

Saulnak és fijainak veszedelmek.

Megkütközének pedig a Filiszteusok * az Izráellel; és megfutamodék az Izráel népe a Filiszteusok előtt, és elhullának a # seb miatt a Gilbóa hegyén.

2. És elérék a Filiszteusok Sault is és az ő fijait, és megölék * a Filiszteusok Jónathjánt és Abinábádot, és Málkisuát, a Saul fijait.

3. És igen megnehezedék a harcz Saul ellen, mikor a kézíves vitézek reá találkoztak volna; és igen megrettene a kézívesektől.

4. És monda Saul az ő fegyverhordozó inasának: Vond ki a te fegyveredet, és verj által azzal engem * hogy valami módon reám ne jöjjenek ezek a körűlmetéletlenek, és által ne verjenek engemet és meg ne csúfoljanak. Nem akará pedig az ő fegyverhordozója: mert igen fél vala; fogván azért Saul az ő fegyverét, belé # bocsátkozék.

5. Látávn pedig az ő fegyverhordozója, hogy megholt volna Saul, ő is fegyverében bocsátkozék és vele együtt meghala.

6. És meghala Saul, és az ő három fijai, * és az ő fegyverhordozója, és mind az ő szolgái azon a napon egyenlőképen.

7. Mikor látták volna pedig az Izráelnek több emberei, kik ott körűl a völgyben és kik a Jordánon túl laknak vala, hogy elfutott volna az Izráel népe, és hogy megholt volna Saul, és az ő fijai, elhagyván városaikat, elfutának; és menének a Filiszteusok közzé, és lakának ő közöttök.

8. Másodnapon pedig eljövének a Filiszteusok, hogy megfosztanák a holttesteket: és megtalálák Sault és az ő három fijait, kik a Gilbóa * hegyen halva feküsznek vala.

9. És a fejét elvágák, és levonák az ő fegyverét, és küldék * azt a Filiszteusok földére szerénszerte, hogy hírt mondanának az ő bálványoknak templomaiban, és az otthon való népnek.

10. És felfüggeszték az ő fegyverét az Astarót templomában; az ő * testét pedig felfüggeszték a Becsán # kerítésén.

11. Meghallván pedig ezt a Jábes-Gileád * városbeliek, valamint a Filiszteusok cselekedtek volna Saullal;

12. Feltámadának mindnyájan az erős férjfiak, és mind egész éjjel menének, és elhozák a Bethsán kerítéséről a Saul testét és az ő * fijainak testeiket; és Jábesbe jutván, megégeték ott azokat.

13. És fogván az ő csontjaikat, eltemeték a fa * alatt, melly vala ott Jábes városában, és hetednapig # böjtölének.