8. RÉSZ.

Dávid megveri a körüllakó népeket, és birodalmát megerősíti.

Ennekutánna ismét megveré Dávid a Filiszteusokat * és igen megalázá őket és elvevé a Filiszteusok kezéből Méteg Ammát.

2. És megveré a * Moábitákat is, és kötéllel méré meg őket, levágatván őket a földre, és két kötelet mére a megölésre; és egy teljes kötelet, a kinek életét megengedné, és lőnek a Moábiták # Dávidnak adófizető szolgái.

3. Ennekfelette meegveré Dávid Hadadézert, Réhóbnak fiját, Czóbának Királyát, mikor menne Dávid, hogy a határt # küljebb vetné mind az Eufrátes folyóvízig. *

4. Elfoga pedig Dávid közzűlök * ezer és kétszáz lovagot, és húsz ezer gyalog embert; és inaikat elvagdaltatá Dávid minden szekeres lovaknak, és csak száz szekérbevalót hagyata meg bennek.

5. Eljövének pedig a Siriabeliek Damaskusból, hogy megsegéllenék Hadadézert, Czóbának Királyát; és megvere Dávid a Siriabeliekben * huszonkét ezer férjfiakat.

6. És tizttartókat szerze Dávid Siriában, mellyben vagyon Damaskus; és lőnek a Siriabeliek Dávidnak adófizető szolgái; és megoltalmazá az Úr Dávidot valahová megyen vala.

7. Elnyeré pedig Dávid az arany paizsokat is, mellyek Hadadézer szolgáin valának, és bévivé azokat Jérusálembe.

8. Hoza annakfelette Dávid Király a Hadadézer városaiból Bétákhból és Berótaiból felette igen sok rezet.

9. Meghallván pedig Toi, * Hammát tartománynak Királya, hogy megverte volna Dávid Hadadézernek minden seregeit;

10. Küldé Tói Jórámot az ő fiját Dávid Királyhoz, hogy békességesen köszöntené őtet, és áldaná, hogy megvívott volna Hadadézerrel és megverte vona őtet, (mert Hadadézer Tóival is hadakozik vala, és a Tói fija kezében szép arany mívek, ezüstből és rézből csinált edények valának.

11. Mellyeket Dávid Király az * Úrnak szentele, mind az arannyal és ezüsttel egyetembe, mellyet minden ellenségeitől nyert vala, kiket mghódoltatott vala.

12. A Siriabeliketől, * Moábitáktól, az Ammon fijaitól, a Filiszteusoktól, # az Amálekitáktól, és a Réhób fijától Hadadézertől Czóbának Királyától nyert prédát.

13. Nagy nevet vőn azért Dávid magának, mikor visszajőne a Siriabelieknek * megverésekből a sónak mezején, holott tizennyolcz ezeret vágott vala le.

14. Az Idumeusok * között is tiszttartókat # rendelet, az egész Idumeusok között szerze tiszttartókat; és lőnek mind az Idumeusok Dávidnak szolgái, és megtartá az Úr Dávidot, valahová megen vala.

15. Uralkodék azért Dávid az * egész Izráelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között itéletet és igazságot.

16. Főhadnagya pedig vala * Joáb, Sérujának fija, Jósafát pedig Ahiludnak fija, vala históriáinak megírója.

17. Sádok pedig, Akhitóbnak fija, és Akhimélek Abjátárnak * fija, valának Papok, és Sérája íródeákja vala.

18. Benája * pedig, Jéhojadának fija vala a Kereteusoknak # és Peleteusoknak Elöljárójok, és a Dávid fijai valának úgymint Fejedelmek.