23. RÉSZ.

Dávid utolsó bészédei: Hadnagyi.

Ezek lőnek pedig Dávidnak utolsó beszédei! Az Isai fija * Dávid mondotta ezeket, az a férjfiú, ki nagy méltóságra emeltetett fel: a Jákób Istenének felkenetett Királya, ki gyönyörűséges énekszerző volt Izráelben.

2. Az Úrnak lelke * szólott én bennem, és az ő beszéde származott az én nyelvem által.

3. Az Izráelnek Istene szólott, az Izráelnek Kősziklája * mondotta: A ki uralkodik az embereken, igaz lenyen, és olly, ki isteni félelemmel uralkodjék.

4. És lészen, mint a világosság reggel, mikor a Nap feltámad; mint a homályosság nélkül való reggeli idő és a melegséggel földből felnevekedett gyenge fű az eső után.

5. Jóllehet nem ollyan az én házam az Isten előtt: minazáltal örökké állandó szövetséget * tett én vélem, mindenestől elrendeltetett és állhatatos. Hogy az én teljes idvességem és minden gyönyörűségem akkor telik bé, mikor az én # házamat nem csemetézteti.

6. De az istentelenek olyanok lésznek mint a tövestől kiszaggattatott tövis mellyhez kézzel nem nyulnak;

7. Hanem a ki hozzá akar nyulni is, fejszét és rudat veszen hozzá; hogy ugyanazon helyen tűzzel égettesék meg.

8. ezek pedig neveik a Dávid * erős vitézeinek, kik ő vele valának: A székban ülő bölcs, és a Főembereknek Fejedelme vala Adinó Esnita, ki egy harczon megsebesített # dárdájával nyolczszáz embert.

9. Ezután második vala Eleázár * dódónak fija, ki Ahóhi fija vala, e vala egyik a három erős vitézek közzűl, kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusokon szégyent tőnek, kik oda a helyre gyültek vala, mikor az Izráeliták immár megfutamodtak vona;

10. Ez felkelvén igen vágá a Filiszteusokat mind addig, míg a keze elfáradna, és a keze a fegyverhez ragadna, és nagy szabadítást cselekedék az napon az Úr, és az elfutott nép visszatére ezután csak a fosztásra.

11. Ezután vala Samma, a Harár városból vaó Agénak fija: Mert sregbe gyültek vala a Filiszteusok, és vala ott egy darab szántóföld lencsével tele: a nép pedig elfutott vala a Filiszteusok előtt.

12. Akkor megála ez annak a darab földnek közepén, és megszabadítá azt, és megveré a Filiszteusokokat, és az Úr nagy szabadítást cselekedék.

13. Ezeknek felette hárman jöttek vala a harmincz válogatott vitézek közzűl, és mentek vala aratáskor Dávidhoz az * Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban volnának a Réfaim völgyében.

14. Dávid akkor erős kősziklában vala és a Filiszteusok álló serege * vala Bethlehemnél.

15. Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozhatna nékem vizet innom a Bethlehemi forrásról, * melly a kapu előtt vagyon?

16. Akkor a három vitézek általvágák magokat a Filiszteusok táborán, és meritének vizet a Bethlehemi forrásból, melly a kapu előtt vala; mellyet elhozának, és vivének Dávidnak. De nem akara abból inni, * hanem kitölté azt az Úrnak.

17. És monda: Távol legen tőlem Uram, hogy én ezt míveljem: Avagy azoknak az embereknek véreket igyam é meg, kik életeket halálra vetvén, mentek el a vizért? És nem akará azt meginni. E dolgot azért e három * vitézek cselekedték vala.

18. Továbbá Abisai * Joábnak attyafia, Sérujának fija, vala e háromnak Hadnagya, ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre neve vala e három között.

19. E három * vitézeknek nevekkel noha híres neves vala Abisai és azoknak Fejedelmek vla, de mindazáltal a hárommal nem ér vala.

20. Benája is, Jójadának fija, * (ki erős ember vala) nagy tehetségű ember vala, ki # Kabséelből való vala: ez ölé meg a Moábititáknak két fővitézeket. Ugyanez elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télben.

21. Ugyanez ölé meg az Égyiptomból való embert is, ki igen tekintetes ember vala; az Égyiptomi embernek kezében dárda vala, és ez csak egy pálczával méne reá; és kivevé az beli embernek kezéből a dárdát, és megölé azt, a maga dárdájával.

22. Ezeket cselekedé Benája, * Jójadának fija, és néki is jó híre neve vala, a három erős vitézek között.

23. A harmincz között legnevezetesebb vala, de mindazáltal ama * három nem éri vala, és Hadnaggyá tevé ezt Dávid az ő szavát hallgató nép között.

24. Asáel is * Joáb attyafia, e harmincz közé számláltatik vala; kik ezek: Elkhanán, # Bethlehemi Gódónak fija.

25. Haród * városbeli Samma; azon Haródból való Elika.

26. Héles * Páltiból való; Híra, a Thékoa városból való Ikkes fija.

27. Abiézer, Anethót városból; Mébunnai, Húsáth * városból való.

28. Sálmon * Ahóhit városból való; Maharai, Nétofát városból.

29. Héleb, * Bahanának fija, Nétófátból való; Ittai, Ribainak fija. Gibeából való, melly a Benjámin fijaié.

30. Benája. Piráthonból * való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbei.

31. Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.

32. Eljáhba, Sahalbomból * való; Jásen fija Jónathán.

33. Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fija.

34. Elifélet, Ahásbainak fija, Maakátból való; * Eliám, Gilóbeli # Akhitófelnek fija.

35. Hesrai, Karmelből való; Paharai, Arbiból való.

36. Jigeál, Sobabeli Nátánnak fija; Báni, Gádból való.

37. Sélek, Amonita; Naharai, Beerótból való, Jóábnak * a Séruja fijának fegyverhordozója.

38. Ira, Jíthri városból való; Gáreb, azon Jitriből való.

39. Hitteus * Uriás. Mind öszve harminczheten.