4. RÉSZ.

Salamonnak dicsősége és bölcsesége.

És e képen lőn Salamon Király az egész Izráelen Királlyá.

2. Ezek valának pedig az ő Főemberei: Azária, Sádok Papnak fija. *

3. Elihóref és Ahija, Sisának fijai, iródeákok: Jósafát, Ahiludnak fija, kanczellárius vala.

4. És Bénája * Jójadának fija, a seregnek Hadnagya vala; Sádok pedig és Abjátár Papok valának.

5. És Azáriás Nátánnak fija, a Tiszttartóknak előljárójok vala; és Zábud, a Nátán fija, főtanácsos és a Királynak barátja vala.

6. És Ahisár udvarbíró vala: Adónirám pedig Abdának fija kincstartó vala.

7. Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, kik táplálják vala a Királyt és az ő háznépét: esztendőben mindeniknek egy hónapig kell vala a táplálásra gondot viselni.

8. És ezek azoknak neveik: Húrnak fija az Efraim hegyén.

9. Dékernek fija Makásban, Sahálbimban, Beth-sémesben és Elonban, melly vala Beth-hanánban.

10. Hésednek fija Arúbotban, ő bírja * vala Sókot és Héfernek egész földét.

11. Abinádábnak fija, bírja vala Dórnak minden * határát: A Salamon leánya Táfát vala néki felesége.

12. Bahana Ahiludnak fija, bírja vala Taanákot és Megiddót, és egész Bethseánt, melly Sartána mellett vala Jezréel alatt, Beth-seántól fogva mind Abela Méholáig és mid Jokméámon túl.

13. Gébernek fija Rámóth Gileádban; övé valának Járinak * a Manasse fijának falui, mellyek Gileádban valának; övé vala. Argóbnak # tartománya, melly Básában vala, hatvan nagy kerített városok, kőfallal és aczélzárokkal megerősíttettek.

14. Ahinádáb, Iddó fija Mananáimban.

15. Ahimaás Naftaliban; ő is feleségűl vevé magának a Salamon leányát Bosmátát.

16. Bahana, Khúsainak fija, Áserben és Alóthban.

17. Jósafát, Paruákh fija, Issakhárban.

18. Simei, Élánek fija, Benjáminban.

19. Géber, Urinak fija, a Gileád földében, Sihonnak az Emoreus Királyának földében, és Ognak a Básánbeli Királynak földében; és ez egy Tiszttartó bírja vala azt a földet.

20. A Júdának pedig és az Izráelnek népe megsokasodott vala, mint a tenger mellett való sokaságos * fövény, kik esznek, isznak vala, és vígadnak vala.

21. Salamon pedig uralkodik vala minden országokon a folyóvíztől * fogva mind a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig; és ajándékokat hoznak vala és szolgálnak vala Salamonnak, életének mindn idejében.

22. A Salamon asztalára pedig minden napon ennyi élés kél vala el: harmincz véka zsemlyeliszt, és hatvan véka közliszt;

23. Tíz hizlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh: a szarvasok, őzek, bialok, és hízlalt madaratkon kivűl.

24. Mert ő uralkodik vala minden helyeken a folyóvízen * túl Thifsától fogva mind Gázáig; azaz minden Királyokon, kik a folyóvízen túl valának; és békessége vala néki minden felől köröskörűl.

25. És lakik vala Júda az Izráel bátorsággal * kiki mind az ő szőlőtöve és figefája alatt, Dántól fogva mind Bersebáig, Salamonnak minden idejében.

26. Valának pedig Salamonnak * negyven ezer szerkébe való lovai az istállókban, és tizenké tezer lovagjai.

27. Továbbá táplálják vala ezek a Tiszttartók Salamon Királyt, és mind azokat, kik a Salamon Király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkűl.

28. Annakfelette árpát és szalmát a lovaknak és öszvéreknek visznek vala a helyre, a hol a Király vala, kiki az ő elrendelt szokása szerint.

29. Ada pedig az Isten bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet, és elmének szélességét, a * tenger partján való fövénynek sokasága szerint.

30. És nagyobb lőn Salamonnak bölcsesége minden napkeletre lakozóknak bölcseségeknél, és az Égyiptombelieknek minden bölcseségeknél.

31. Sőt bölcsebb vala minden embernél, még az Ezráhita * Etsánnál is, és Hámánnál, # Kálkódnál, Dardánál a Mohál fijánál: és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörűl.

32. Szerze pedig háromezer példabeszédeket, és az ő énekeinek számok volt ezer és öt.

33. Szólott a fákról is, a Libánus hegynek czédrusfájától fogva mind az izsópig, melly a falból nevekedik ki; szóla annakfelette a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról, és a halakról.

34. És jőnek vala minden népek közzűl, hogy hallgatnak a Salamon * bölcsességét: a földnek minden Királyaitól, kik hírral hallották vala az ő bölcseségét.