5. RÉSZ.

Salamon készül a Templom építéséhez.

Elküldé pedig Hírmá, * Tírusnak Királya az ő szolgáit Salamonhoz, mikor meghallotta vona, hogy az Izráeliták őtet kenték volna Királlyá az ő attya helyett; mert szereti vala Hírám Dávidot minden időben.

2. És külde Salamon Hírámhoz, ezt izenvén néki.

3. Te tudod, hogy Dávid az én atyám nem építhete * Házat az ő Urának Istenének nevének a hadak miatt, mellyekkel őtet körűlvették vala, míg nem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat.

4. Most pedig az én Uram Istenem nyugodalmat * adott nékem mindenfelől, úgyannyira hogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs.

5. Annakokáért ímé azt gondolom magamban, hogy én építsek Házat * az én Uram Istenem nevének, a miképen szólott az Úr Dávidnak az én atyámnak, ezt mondván: A # te fijad, kit helyetted ültetek a te királyiszékedbe, ő építi meg azt a Házat az én nevemnek.

6. Most azért parancsolj, hogy nékem vágjanak czédrusfákat a Libánuson. Az én szolgáim is együtt lesznek a te szolgáiddal; a te szolgáidnak pedig szolgálatjok jutalmát megadom néked mind a szerint, a mint mondándasz; mert te jól tudod, hogy nincsen mi közöttünk olly ember, ki a favágáshoz úgy tudna, mint a Sídonbeliek.

7. Mikor azért meghallotta volna Hírám a Salamon izeneetét, igen örüle, és monda: Áldott legyen az Úr e mai napon, ki Dávidnak * bölcs fiat adott e sok számú népen.

8. És külde Hírám Salamonhoz követeket, ezt mondván: megértettem a mi felől küldöttél hozzám; én megcselekeszem minden akaratodat mind a czédrusfákra, mind a fenyőfákra nézve.

9. Az én szolgáim a Libánusról aláviszik a tengerre a fákat; én pedig azokat szálakra rakatván a tengeren mind a helyig vitetem, a mellyet te, hozzám küldvén, megjelentesz, és azokat ott kihányatom, és te vitesd el azokat. Ebben pedig viszontag nékem kedves dolgot cselekeszel, ha * az pn háznépemnek élést küldesz.

10. Ada azért Hírám Salamonnak czédrusfákat, és fenyőfákat, minden kívánsága szerint.

11. Salamon pedig ada Hírámnak húszezer véka búzát az ő háznépének táplálására, és szépen megtört húszezer kórus olajt. Ezt adja vala Salamon Hírámnak minden esztendőnként.

12. Az Úr azért bölcseséget ada Salamonnak, a mind * megmondotta vala néki: és békesség lőn Hírám között és Salamon között, és ők szövetséget # tőnnek egymással.

13. Salamon Király pedig megparancsolá, hogy mind az egész Izráelben az emberekben válogatást tennének: és választának harminczezer embert.

14. Kiket elkülde a Libánusra, minden hónapra tíz-tíz embert egymás után. Egy hónapig a Libánus hegyén valának, két hónapig az ő házoknál. Adónirám vala pedig e válogatott embereknek Fejek.

15. Valának annakfelette Salamonnak teherhordói hetvenezeren és nyolczvanezeren kővágói a hegyen.

16. A palléroknak fejedelmein kivűl, kikre Salamon a munkának igazgatását bízt vala; kik háromezeren és háromszázan valának, kik a munkálkodó népet szorgalmaztatják vala.

17. És parancsolván a Király, nagy köveket, drága szép köveket hozának a Ház fundamentomának, faragott köveket.

18. Faragának azért Salamonnak és Hírámnak kőmívesei, és a Gibleusok; és készitének fákat és köveket a Ház építésére.