6. RÉSZ.

A templomnak formája és építése.

Továbbá az Izráel fijainak Égyiptom földéből való kijövetelek után négyszuáz és nyolczvanadik esztendőben, Salamonnak az Izráelen való birodalmának negyedik esztendejében a Ziv hóban, (melly második hónap,) kezdé építeni * Salamon az Úrnak Házát.

2. A Háznak pedig hosszasága, * mellyet Salamon Király építe az Úrnak, hatvan sing vala, a szélessége húsz, és a magassága harmincz sing.

3. Tornácz vala pedig a Háznak temploma * előtt, mellynek hosszasága húsz sing vala, a Háznak szélessége szerint; szélessége pedig tíz sing vala a Háznak hosszára.

4. Csinála annakfelette a Háznak ablakokat, mellyek belől szélesek, kivűl szorosak valának.

5. Építe továbbá a háznak falaiban kamarákat köröskörűl, mellyek a Háznak falaihoz ragadtak vala, mind a templomon, mind a legszentségesb helyen köröskörűl; csinála köröskörűl oldalkamarákat is.

6. Az alsó kamarának öt sing vala szélessége, a középsőnek hat sing a szélessége és a harmadiknak hét sing a szélessége; mert köröskörűl a Háznak falait kivűl beljebb vetette vala, hogy ne kellenék a kamarak gerendáinak a ház falába ragadniok.

7. Mikor pedig a Ház épittetnék, szépen elkészitve hozatott egész kövekből építtetik vala, úgyannyira hogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vas szerszámnak pengése nem hallattatott a Háznak felépítésében.

8. A középső oldalkamarának ajtaja vala a Háznak jobbfelől való oldalán; és kerengő grádicsokon mennek vala fel e középső kamarába, és a középsőből a harmadikba.

9. Megépíté azért azt a Házat meghajtott gerendákkal és czédrusfákból csinált deszkákkal.

10. Megkészíté a kamarákat is a házzal együtt, mellyeknek magasságok öt sing vala, és a Házhoz ragasztatnak vala, czédrusfából csinált gerendákkal.

11. Lőn pedig az Úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondván:

12. Ez ama * Ház, mellyet te építesz: Ha az én rendelésimben # járándasz, és az én ítéletim szerint cselekedéndel, és megtartándod minden én parancsolatimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem néked az én ## beszédemet mellyet szólottam Dávidnak a te atyádnak;

13. És az Izráel fijai között * lakozom; el sem hagyom az én népemet az Izráelt.

14. Megépíté azért Salamon azt a Házat, és elvégezé azt.

15. És megbéllé a Háznak falait belől czédrusfából csinált deszkákkal, azaz a Háznak pádimentomától fogva mind a padlásig béborítá belől fával; a Háznak pádimentomát is béborítá fenyődeszkákkal.

16. Megdeszkáza pedig a Háznak hátulsó részében is húsz singet czédrusfából csinált deszkákkal, a pádimentomtól fogva mind a padlásig; és azt a Háznak belső részét úgy építé, hogy lenne legszentségesb hely.

17. De az előtt való Templomnak hossza negyven sing vala.

18. A czédrus deszkákra pedig mellyekkel megbélleltetett vala belől a Ház, úgymint sártököknek képek, és szépen kinyilatkozott virágok metszettek vala. Mindenestől annyira megbélleltetett vala czédrus deszkákkal, hogy semmi kő ki nem tetszenék.

19. És a legszentségesb helyet épité a Háznak belső részében, * Hogy abba helyheztetnék az Úr szövetségének ládáját.

20. A legszentségesb hely belső részének pedig a hossza vala húsz sing, a szélessége is húsz sing, a magassága is húsz sing és béborítá azt finom arannyal; az oltárt is béborítá czédrus deszkákkal.

21. És mikor Salamin ezt a Házat béborította volna belől finom arannyal, csinála közt falt is, az arany lánczokon kivűl a Templomnak belső része előtt, és béboeítá azt a falt is arannyal.

22. Így az egész Házát béborítá arannyal; míglen elvégeztetnék az egész Ház; az oltárt is, melly vala a legszentségesb hely előtt, egészen béborítá arannyal.

23. Csinála pedig a legszentségesb helyben két * Kérubimot fenyőfából, mellyeknek magasságok tíz sing avla.

24. Öt sing vala a Kérubimnak egyik szárnya, a Kérubimnak másik szárnya is öt sing vala: úgyhogy az egyik szárnya végétől, a Kérubimnak másik szárnya végéig tíz sing ala.

25. A másik Kérubimnak is szárnya tíz sing vala: mind a két Kérubimnak pedig, mind mértéke ind faragása egy vala.

26. Az egyik Kérubimnak magassága tíz sing vala; azonképen a másik Kérubimnak is.

27. Helyhezteté pedig a Kérubimokat a b első Háznak közepén, és kiterjesztik vala szárnyokat a Kérubimok, és az egyiknek szárnya éri vala a Háznak egyik falát; a másik Kérubimnak pedig szárnya éri vala a másik falát; azoknak szárnyaik pedig a Háznak közepén egybe érnek vala.

28. És béborítá a Kérubimokat * arannyal.

29. A Háznak pedig minden falain köröskörűl, mind belől, mind kivűl külömb-külömb metszésekkel metszete Kérubimokokat, * pálmafákat, és kinyilt virágokat.

30. A Háznak pádimentomát is arannyal borítá bé, mind belől, mind kivűl.

31. És a legszentségesb helynek bémenetelén csinála ajtót fenyőfából, mellynek felső küszöbe és két felől való oldalfái ötszegüek valának.

32. Két ajtót csinála, mondom fenyőfából, és azokon metszete Kérubimokat, pálmafákat és kinyilt virágokat mellyeket béboríta arannyal: a Kérubimokat is és a pálmafákat megaranyozá.

33. E képen cselekedék a Templom ajtajával is: és cisnáltatá annak oldalfáit fenyőfából négyszegeletre.

34. Csinála pedig két ajtót is fenyőfából és egyik ajtón két forgó ajtók valának, a másik ajtón is két forgó ajtók.

35. És metszete azokon Kérubimokat és pálmafákat, és kinyilt virágokat, és boborítá arannyal, azt a metszésre alkalmaztatván.

36. Annakutánna megépíté a belső pitvart, három rendit faragott kövekből és egy rendét czédrus gerendákból.

37. Az ő birodalmának * negyedik esztendejében fundáltaték az Úrnak Háza, Ziv hóban.

38. És a tizenegyedik esztendőben, Búl havában, (melly nyolczadik hónap) végezteték el a Ház, minden ahoz tartozó dolgokkal és szerszámokkal egybe: És így építé azt hét esztendeig.