7. RÉSZ.

Salamonnak királyiházai; a Templomnak réz és arany edényei.

Azután a maga házát építé Salamon tizenhárom esztenőkig, mellyekben * elvégezé az ő házát egészen.

2. Megépíté a Libánus erdőnek házát is, mellynek hossza száz sing vala, szélessége ötven sing, magassága harmincz sing; épité azt négy rend czédrus oszlopokon; az oszlopokon pedig czédrus gerendák valának.

3. És bepadlá czédrus deszkákkal felől a gerendák felett, mellyek valának negyvenöt oszlopokon, mindenik renden tizenöt.

4. És három rend ablakok valőnak rajta: és mind a három renden egyik ablak a másiknak ellenébe vala.

5. És mind az ajtók, és azoknak oldalfái négyszegűek valának az ablakokkal egyetembe; egyik ablak pedig a másik ablaknak ellenébe vala, mind a három renden.

6. Tornáczot is csinála oszlopokkal; mellynek hossza ötven sing vala, és szélessége harmincz sing; és e tornácz az ő oszlopaival és gerendáival, ama másik épület vala.

7. Az ítélőszéknek is, a hol törvényt tenne, tornáczot csinála, az ítéletnek, mondom, tornáczát, mellyet czédrusfával megbélle a pádimentomtól fogva mind a padlásig.

8. Azután az ő házának, mellyben lakik vala, más pitvart is csinála a tornáczon belől, melly ehez hasonló mesterséggel csináltatott vala. A Faraó leányának is, kit feleségűl * vett vala Salamon, csinántata házat, hasonlót e tornáczhoz.

9. Mind ezek építettek vala válogatott s dárga kövekből, megfaragtatott és fűrésszel fürészeltetett köveknek mértékek szerint mind belől mid kivűl, fundamentomoktól fogva mind a tetejekig, kivűl is mind a nagy pitvarig.

10. A fundamentom is volt drága és nagy kövekből: tíz-tíz singnyi kövekből, és nyolcz-nyolcz singnyi kövekből.

11. Felűl is pedig valának drága szép kövek, faragott köveknek mértékek szerint a czédrusfából csinált deszkák.

12. Továbbá a nagy pitvarnak környékén mind köröskörűl valának három rend faragott kövek és egy rend czédrus gerendák: hasonlatosképen az Úr Házának belső pitvarának, és azon háznak tornáczának.

13. Elkülde pedig Salamon Király és elhozatá Hírámot * Tírusból.

14. Ez, egy özvegy asszonynak fija vala Nafthali nemzetségéből; az ő attya pedig Tírusbeli rézmíves ember vala;  és e teljes vala bölcseséggel, értelemmel és tudománnyal, hogy tudna csinálni mindenféle mívet rézből: Ki mikor Salmaon Királyhoz jött vona, minden mívet megcsinála néki.

15. Formála két réz * oszlopokat is, egyik oszlopnak magassága tizennyolcz sing vala, és tizenkét sing sinór éri vala el a kerületit, hasonlatosképen a másik oszlopot is.

16. És két gombokat önte rézből, hogy azokat helyheztetnék az oszlopnak tetejére, és egyik gombnak magassága öt sing vala, a másik gombnak is magassága öt sing vala.

17. Hálóhoz hasonló mesterséget, és egybefoglalt köteleket formála a gombokon, mellyek valának az oszlopoknak tetein; hét vala egyik gombon, a másik gombon is hét vala.

18. És mikor megkészítette volna az oszlopokat; az egyik hálocskában csinála két rend pómagránát * formákat, mellyekkel körűlvétetnek és béfedetnek vala a gombok, mellyek az oszlopok tetején valának; így csinála a másik gombnak is.

19. A gombok pedig, mellyek a templom tornáczába helyheztetendők valának, megékesíttettek vala liliom formákkal négy singre.

20. A két oszlopokon való gombok körűl, mondom, hogy valának pómagránát formák felűl is a gombnak közepének ellenébe, a melly része a gombnak vala a háló formával bévont rész kivűl: mert két rendben kétszász pómagránátok valának köröskörül; hasonlóképen vala a másik gombon is.

21. Felállítá pedig azokat a két oszlopokat a Templom tornáczában; és a mellyet jobbkéz felől felállata, azt nevezé Jákinnak, a mellyet pedig balkéz felől felállata, nevezé azt Boáznak.

22. És az oszlopok tetején formáltattak vala * liliomok, és illyen módon elvégezteték az oszlopoknak míve.

23. Csinála annakfelette egy öntött * tengert is, melly egyik szélétől fogva a másik széléig tíz singnyi vala, köröskörűl kerekded vala, és a  magassága öt sing vala, és a kerületit harmincz sing sinór éri vala bé.

24. Valának pedig a karimáján alól köröskörűl formáltatva, mint amaz apró sártökötskék; tíz-tíz mindenik singben az egész tenger körűl, az illyen sártökötskék két renddel valának öntve köröskörűl a tenger öntetésében.

25. És a tenger áll vala tizenkét * ökrökön, mellyeknek a hárma néz vala északra, a hárma napnyugotra, a hárma délre és a hárma naptámadatra, és a tenger felűl rajtok áll vala; és ezeknek hátulsó részek oda béáll vala.

26. Annak a temérdeksége pedig egy tenyérnyi vala, és a karimája ollyan vala, mint a pohár ajaka, vagy a liliom virága, és kétezer Báthus fér vala belé.

27. És csinála tíz rézlábakat: négy-négy sing vala hossza mindenik lábnak, és a shzélessége négy-négy sing, magassága pedig három-három sing.

28. Mindenik láb pedig illyen formára csináltatott vala: széles pártázati valának azoknak, és azok a pártázatok valának fogas rostélyok köziött.

29. A pártázatokon pedig, mellyek valának a fogas rostélyok között, valának oroszlán képek, ökör és Kérubim képek: és a fogas rostélyon felűl támasz: az oroszlán képeken pedig és ökör képeken alól valának szép mesterséggel csinált állatok.

30. És mindenik lábnak négy-négy réz kerekei valának, és azoknak tengelyein réztáblák, mellyeknek a négy szegeletin valának támaszok: minden üst alatt ezek a támaszok öntettek valának, az üstön való ékességeknek ellenébe.

31. Azután az üstnek szája az ő kerekded fészkének belső részétől fogva oda fel, kiállott egy singre, melly fészeknek szája kerekded vala, hogy az üstnek támassza lehetne, mely másfél singnyi széles vala, mellynek szájánál valának szép metszések, és azoknak pártázatai négyszegűek valának, nem gömbölyegek.

32. A négy-négy kerekek pedig mellyek a pártázatok alatt valának, és a kerekeknek tengelyei, a lábhoz ragadta vala, és mindenik keréknek magasága másfél sing vala.

33. És e kerekek hasonlóak valának a szekérnek kerekeihez, azoknak tengelyeik, kerékágyaik, küllőik, talpaik: mind ezek öntések valának.

34. Azonképen a négy támaszok mindenik lábnak négy szegeletein: Az üstnek lábából állottak ki a támaszok;

35. Úgyhogy a lábnak tetején fél singnyi kerekeded magasság láttatnék ki mind köröskörűl. Mert a lábnak tetején valának annak tartókezei mint szinte a pártázatai, mellyek mind azon lábból valának.

36. Metsze pedig annak tábláira, tartókezeire, pártázataira Kérubimokat, oroszlánokat és pálmafákat: a mint mindenik táblának metszéséhez és ékességéhez illett, melly köröskörűl volt.

37. Illyen formára csinálta a tíz lábakat, mellyeknek mind öntések, min mértékek, mid pedig metszések ugyanazon egy vala.

38. Csinála tíz üstöket is * rézből, mellyeknek mindenikébe negyven Báthus fér vala: és mindenik négy singnyi vala, és a tíz lábaknak mindenikén egy-egy üst vala.

39. És helyhezteté a lábaknak ötét a Háznak jobbfelől való részére, és az ötét a Háznak balfelől való részére: a tengert pedig helyhezteté a Háznak jobbrésze felől naptámadatra, délnek ellenébe.

40. Csinála annakfelette Hírám üstöket, horgas villákat, medenczéket, és elvégezé az egész mívet, mellyet Salamon Király az Úrnak házához csináltata.

41. Tudniillik a két oszlopot, és a két kerekede gombokat, mellyek a két oszlopoknak tetejekre tétettek vala, és a két hálócskát a két kerekded gomboknak béfedezésére, mellyek az oszlopoknak tetejekre tétettek vala.

42. És négyszáz pómagránátokat a két hálócskában; két rend pómagránátokat minden hálócskába, a két kerekded gomboknak béfedezésére, mellyek valának az oszlopoknak tetejeken.

43. A tíz lábakat és a lábakon való tíz üstöket.

44. Az egy tengert * és a tizenkét ökröket a tenger alatt.

45. Fazekakat, horgas villákat, medenczéket, és minden egyéb edényeket, mellyeket Hírám * csinála Salamon Királynak, az Úr házának szükségére tiszta rézből.

46. A Jordán vizének síkmezején önteté ezeket a Király az agyagos földben, Sukhót és Sártán között.

47. És mind azokat az edényeket Salamon méretlen hagyá, a réznek felettébb való sokasága miatt.

48. Megcisnáltata annakfelette Salamon minden egyéb edényeket, mellyek az Úr Házához szükségesek valának: az arany oltárt, az * arany asztalt, mellyen állanak vala a szent # kenyerek.

49. És a gyertyatartókat választott aranyból, ötét jobb felől, és ötét balfelől a legszentségesb hely előtt: és a virágokat, lámpásokat és a hamvevőket is aranyból csinálá.

50. És a * medenczéket, a vígasságtevő szerszámokat, és a poharakat temjénezőket, serpenyőket is tiszta aranyból csinálá és a belső Háznak, azaz a legszentségesb helynek és a templom háza ajtainak sarkait is mind aranyból.

51. Illyenképen annakokáért elvégezteték az egész mív, mellyet Salamon Király csinála az Úrnak Házához. És bévivé Salamon az ő attyától Dávidtól * az Istennek szenteltetett jószágot, ezüstöt, aranyat, és edényeket és eltevé azokat az Úr házának kincsei közzé.