9. RÉSZ.

Istentől megintetik Salamon: Hírámnak városokat ád: többeket épít: Ofirba hajókat készit.

Lőn pedig, mikor elvégezte volna Salamon az Úr Házának és a Király házának építését, és mindeneket, mellyeket Salamon az ő kivánsága szerint építeni akara. *

2. Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, * miképen megjelent vala néki Gibeonban.

3. És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, mellyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e Házat, mellyet építettél, abba helyheztetvén az én * Nevemet mind örökké; és ott lésznek az én szemeim és az én # szívem mindenkor.

4. És ha te előttem * járandasz, a mint járt Dávid a te atyád egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, a mint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és itéletimet megtartándod.

5. Megerősítem * a te birodalmadnak székit az Izráelen mind örökké, a mint szólottam vala Dávidnak a te atyádnak, mondván: El nem fogy a # te nemzetségedből való férjfiú az Izráelnek királyiszékiből.

6. Hogyha pedig elszakadtok * ti és a ti fijaitok én tőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, mellyeket előtökbe adtam; hanem elmentek és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt;

7. Kigyomlálom * az Izráelt e földnek színéről, mellyet nékiek adtam: e Házat, mellyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemem elől: és az Izráel példabeshzédűl és közbeshzédűl lészen minden népek előtt.

8. És e Ház, melly nagy méltóságos és híres neves lészen, * letörettetik, úgyannyira, hogy valaki azon általmegen, elcsudálkozik rajta, és süvölt: és azt fogják mondani: Vallyon mi okért cselekedett az Úr e képen e földdel és e Házzal?

9. És felelnek: Mivelhogy elhagyták az ő Urokat Isteneket, ki az ő attyaikat kihozta vala Égyiptomnak földéből, és idegen Istenekhez hajlottak és azokhoz ragaszkodtak, és szolgáltak azoknak: ezokáért bocsátá ő reájok az Úr mind ezt a nyoorúságot.

10. Lőn pedig húsz esztendő * elmulva: mellyekben építé Salamon a két házat, tudniillik  az Úr házát és a Király házát;

11. (Mellyeknek építésére Hírám, Tírusnak Királya adott vala ájándékon Salamonnak czédrusfákat, fenyőfákat, aranyat, egész kivánsága szerint,) akkor ada Salamon Király Hírámnak húsz várost Galileának földében.

12. És kiméne Hírám Tírusból, hogy meglátá a városokat, mellyeket Salamon ada néki, és nem kedvelé azokat.

13. És monda: Micsodák ezek a városok, mellyeket nékem adtál szerelmes atyámfia? És Kábúl földnek nevezé azokat mind e mai napig.

14. Küldött vala pedig Hírám a Királynak száz és húsz tálentom aranyat.

15. Ez oka az adónak, mellyet felvetett vala Salamon Király, hogy megépitené az Úr házát, és a maga házát, a Sion várának erősségét, Jérusálemnek kőfalát: és Kháczort, * Megiddót és Gézert.

16. (Mert Faraó Égyiptomnak Király eljött vala, s megvette vala s megégette vala tűzzel Gézert: * a Kananeust pedig, a ki lakik vala a városban, megölte vala és adta vala azt ajándékon az ő leányának a # Salamon feleségének.

17. Megépíté pedig Salamon Gézert) és az alsó Beth-hóront.

18. Bahalátot, Thadmort a pusztában, azon a földön.

19. És mind a fegyveres tárházaknak városait, mellyek Salamonéi valának, a szekereknek városait és a lovagoknak városait: és mindeneket, mellyeknek építésére Salamonnak kívánsága vala Jérusálemben, és a * Libánusban, és az ő birodalmának minden földén.

20. Mind azt a népet pedig melly megmaradott vala az Emoreusoktól, * Hitteusoktól, Perizeusoktól, Hiveusoktól, Jebuzeusoktól, kik nem valának az Izráel fijai közzűl.

21. Azoknak fijait, kik ő utánnok azon a földön maradtak vala, kiket az Izráeliták ki nem veszthettek vala, Salamon adófizetőkké és szolgákká tevé mind e mai napig.

22. Az Izráel fijai közzűl pedig nem vete senkit Salamon * szolgálat alá: hanem ezek hadakozó férjfiak valának, és ő szolgái, és Főemberei, és Hadnagyai, és az ő szekereinek és lovaginak Fejei.

23. Ezek közzűl valának a palléroknak Fejedelmei, kik pallérkodnak vala a Salamon épitésén, * ötszáz és ötven, kik igazgatják vala a népet, melly munkálkodik vala az épitésen.

24. Továbbá a Faraó leánya felméne Dávidnak városából az * házába, mellyet Salamon épített vala néki: Akkor építé meg Millót is.

25. Áldozék pedig Salamon minden esztendőben * háromszor, égő és háláadóáldozatokkal az oltáron, mellyet épített vala az Úrnak: és áldozik vala jóillattal azon is, melly az Úr előtt vala, és elvégezé a Házat.

26. És hajókat is csináltata * Salamon Esiongáberben, melly Elót mellett vala a veres tenger partján, az Edom földén.

27. És elküldé Hírám # az ő szolgáit azokban a hajókban, kik jó hajósok és a tengeren vaó járásban tudósok valának, a Salamon szolgáival.

28. Kik Ofirba menvén, hozának onnét négyszáz húsz tálentom aranyat, mellyeket vivének Salamon Királyhoz.