10. RÉSZ.

A Sebai Királyné Salamonhoz megyen, Salamon gazdagsága.

A Séba Királynéasszonya pedig hallván Salamonnak * hírét, és az # Úrnak nevét, eljöve, hogy megkisérgetné őtet nehéz kérdésekkel.

2. És béjöve Jérusálembe * igen nagy sereggel és tevékkel, mellyek hoznak vala drága fűszerszámokat, igen sok aranyat és drágaköveket: és Salamonhoz méne, és szóla vele mindenkről, mellyek szívében valának.

3. Megfejté * pedig Salamon néki minden kérdéseit: semmi nem vala elrejtve a Királytól, mellyet néki meg nem mondott volna.

4. És látá Sébának Királynéasszonya Salamonnak minden bölcseségét: és a * házat, mellyet épített vala.

5. És az ő asztalának étkeit, és szolgáinak üléseknek rendit, és szolgáinak udvarlásoknak módját, és azoknak öltözeteket, és pohárszékeit, és az ő áldozatját, mellyel * áldozik vala az Úrnak házában: és a nagy álmélkodás miatt lélek is alig vala ő benne;

6. És monda a Királynak: Igaz volt a beszéd, mellyet a földemben hallottam volt a te dolgaid felől, és * bölcseséged felől.

7. Én pedig nem hihettem azokat a beszédeket, míg én magam el nem jöttem és szemeimmel megláttam. Ímé pedig felét sem mondották meg nékem: meghaladták bölcseséggel és jósággal a hírt, mellyet hallottam vala felőled.

8. Boldogok * a te embereid, és boldogok ezek a te szolgáid, kik udvarlanak néked, hogy mindenkor hallhatják a te bölcseségedet:

9. Legyen a te Urad Istened * áldott, ki annyira kedvelt téged, hogy az Izráelnek királyiszékibe ültetett, mivelhogy szerette az Úr az Izráelt mind örökké, és Királlyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltatnál.

10. És ada a Királynak száz és húsz tálentom aranyat * és igen sok fűszerszámokat, és drágaköveket. Nem hoztak azután illyen, és ennyi sokságú fűszerszámokat, a mennyit Sébának Királynéasszonya ada Salamon Királynak.

11. (Továbbá Hírámnak * hajója is, melly aranyat hord vala Ofirból, hoza Hébenfát is Ofirból nagy bőséggel, és drágaköveket.

12. És csinála a Király a Hébenfából osztólopokat az Úr házába és a Király házába, és az éneklőknek hegedűket és lantokat: nem hoztak ollyan Hébenfákat, nem láttak olyanokat mind e mai napig.)

13. Salamon Király pedig ada a Séba Királynéasszonyának mindent, a mit kívána és kére tőle, azokon kivűl, a mellyeket gazdagságához képest ada Salamon Király néki. Annakutánna megtére és méne az * ő földébe szolgáival egyetembe.

14. Vala pedig mértéke az aranynak, melly kezéhez jő vala Salamonnak minden sztendőben, hatszáz * és hatvanhat tálentom arany.

15. Azonkivűl, a mi jő vala az áros emberektől, és a drága fűszerszámokkal kereskedő kalmároktól, és mind az Arábiabeli Királyoktól és annak a földnek Tiszttartóitól.

16. Csinála pedig  Salamon Király kétszáz öreg-paizsokat * tiszta vert aranyból; mindenik paizsra hatszáz aranyat költe.

17. És háromszáz kerekeded-paizsokat vert aranyból, három font aranyt költe mindenik paizsra; és azokat a Király helyhezteté a Libánus * erdőnek házába.

18. Csinála annakfelette a Király elefánttetemből egy nagy * királyiszéket, és béborítá azt finom arannyal.

19. Hat lépés grádicsa vala e királyiszéknek, és e széknek teteje kerekded vala hátúl: és kezek támaszai valának, mind kétfelől az ülésnek helyén, és két oroszlánok állanak vala a kezek támaszai mellett.

20. Tizenkét oroszlán áll vala ott kétfelől agrádicsnak hat lépésén: senki ollyant nem csinált semmi országban.

21. Annakfelette minden italhoz való edényei Salamon Királynak * aranyból valának: és minden edényei a Libánus erdő házának tiszta aranyból valának, nem vala azok között semmi ezüst: mert annak semmi becse nem vala Salamon idejében.

22. Mert Thársisba * járó hajói valának a Királynak a tengeren, a Hírám hajóival: és egyszer három esztendőben mennek vala a hajók Thársisba, mellyek aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat hoznak vala.

23. És feljebb magasztaltaték Salamon Király gazdagsággal * és bölcseséggel a földön való minden Királyoknál.

24. És mind az egész föld kívánja vala látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcseségét, mellyet Isten az ő szívébe adott vala.

25. És azok néki ajándékot hoznak vala, ezüst * és arany edényeket, öltözeteket, hadi szerszámokat, fűszerszámokat, lovakat, öszvéreket, esztendőnként.

26. Egybegyüjté azért Salamon az ő szekereit és lovagjait, és lőn néki ezer és négyszáz * szekere, és tizenkét ezer lovagja, kiket helyheztete a szekereknk városaiba, és hogy a Királlyal lennének Jérusálemben.

27. És megbővité a Király Jérusálemben az ezüstöt * mint a követ, és a czédrust mint a vad figefákat, mellyek nagy bőséggel teremnek a mezőn.

28. És Salamonnak Égyiptomból * hoznak vala lovakat: mert a Királynak kereskedői sereggel veszik vala a lovakat pénzen.

29. És Égyiptomból egy szekér hatszáz ezüst siklussal jő vala ki: egy ló pedig másfél százzal, és e képen hozzák vala mind a Hitteusok Királynak, mind a Siriabeliek Királyainak.