14. RÉSZ.

Ahija prófétái Jéroboám ellen: Sisák megfosztja a templomot.

Akkor megbetegedék Ahija, Jéroboámnak fija.

2. És monda Jéroboám az ő feleségének: Kelj fel most, és változtasd meg öltözetedet, hogy meg ne esmérjék, hogy te légy Jéroboámnak felesége, és menj el Silóba: Ímé ott vagyon Ahija * Próféta, ki elein megmondotta vala én felőlem, hogy Királlyá lennék e népen.

3. Végy pedig tíz kenyeret magadhoz, és pogácsákat, és egy edényben mézet, és menj el ő hozzá; ő megmondja néked, mint lészen a gyermeknek dolga.

4. És e képen cselekedék a Jéroboám felesége; mert felkelvén elméne Silóba, és béméne az Ahija házába. Ahija pedig nem láthat vala, mert meghomályosodtak vala az ő szemei vénsége miatt.

5. Az Úr pedig monda Ahijának: Ímé a Jéroboám felesége ide * jött, hogy valamit kérdjen tőled az ő fija felől, mert beteg; te azért így s így szólj néki; és mikor bejövénd, másnak tetteti magát-

6. Mikor azért hallotta volna Ahija az ő lábainak zörgését, hogy az ajtóhoz közelgetne monda: Jöjj bé Jéroboámnak felesége; miért tetteted magadat másnak? Én pedig küldettem te hozzád kemény követséggel.

7. Menj el, mond meg Jéroboámnak: Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene: mivelhogy én téged e nép közzűl felmagasztaltalak, és téged Fejedelemmé *  tettelek az én népemen az Izráelen;

8. És elszakasztottam * az országot a Dávid házától, és azt néked adtam: te pedig nem voltál ollyan, mind az én szolgám Dávid, ki megőrizte az én parancsolatimat, és ki engemet követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén a mi kedves az én szemeim előtt;

9. Hanem gonoszabbúl * cselekdetél mind azoknál, a kik te előttes voltak; mert elmentél és idegen isteneket csináltál magadnak, és öntött képeket, hogy engemet haragra ingerelnél; engemet pedig hátad megé # vetettél.

10. Annakokáért ímé én veszedelmet hozok Jéroboámnak házára, és kiirtom Jéroboámnak még * a falra hugyozóját is, és mind a bérekesztett, mind az elhagyattat Izráelben; és kihányom a Jéroboám háza maradékait, # miképen a ganéjt ki szokták hányni, mignem vége lészen.

11. A ki meghal a Jéroboám maradékai közzűl a városban, azt az * ebek eszik meg; a ki pedig a mezőben hal meg, az égi madarak eszik meg: mert az Úr szólott.

12. Te pedig kelj fel és menj házadhoz, mihelyt a városba bémégy, ottan meghal a gyermek.

13. És az egész Izráel siratja őtet és eltemeti őtet: mert csak ez egyedül temettetik koporsóban a Jéroboám magvából, mivelhogy az Izráelnek Ura Istene ő benne egyedül talált kedves dolgot a Jéroboám háznépe közzűl.

14. És támaszt az Úr amgának Királyt Izráelben, ki kigyomlálja a Jéroboám * házát egy napon. De micsoda ez most?

15. És megveri az Úr az Izráelt a képen, a miképen a nád a vízben ide s tova hányattatik; és elszakasztja az Izráelt erről a * jó földről, mellyet adott az ő attyaiknak, és elosztja őket a folyóvizen túl; mivelhogy berkeket csináltak magoknak, az Urat haragra indítván.

16. És kézbe adja az Izráelt a Jéroboám bűneiért, ki ő maga is vétkezett, és az Izráelt is bűnbe * ejtette.

17. Felkelvén annakokáért  a Jéroboám felesége, elméne, és juta Thirsába, mihelyt pedig a háznak küszöbén * bélépe, ottan meghala a gyermek.

18. És eltemeté őtet és siratá őtet az egész Izráel, az Úrnak beszéde szerint, mellyet szólott vala az ő szolgája Ahija Próféta által.

19. Jéroboámnak pedig egyéb cselekedetei, mimódon * hadakozott és uralkodott légyen, ímé meg vagynak írva az Izráel Királyainak Krónika könyvökben.

20. Az idő pedig mellyben uralkodot Jéroboám, huszonkét esztendő, és elaluvék az ő attyaival; és uralkodék Nádáb az ő fija helyette.

21. Roboám pedig a Salamon fija uralkodék Júdában: Negyvenegy esztendős vala Roboám, mikor uralkodni kezde, és tizenhét esztendeig uralkodék Jérusálemben abban a városban, mellyet az Úr választott vala magának az Izráelnek minden nemzetségei közzűl, hogy ott helyheztetné  az  * ő nevét: és az ő annyának Naama vala neve, ki az # Ammon nemzetségéből való vala.

22. Júda is gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt, és haragra indíták őtet az ő vétkeikkel, mellyekkel vétkeztek, inkább hogy nem mint mind azok a vétkek, a mellyeket cselekedtek vala az ő attyaik:

23. Mert ők is építének magoknak a magas helyeken * oltárokat, és faragott képeket és berkeket minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt.

24. Valának férjfiú * paráznák is az országban, és cselekednének a pogányoknak minden utálatos vétkeik # szerint, kiket az Úr kiűzött vala az Izráel felőtt.

25. Lőn pedig Roboám Királynak ötödik esztendejében, feljöve * Sisák az Égyiptombeli Király Jérusálem ellen.

26. És elvivé az Úr házának kincsét, és a Király házának kincsét, mindeneket elvitt: elvivé mind az aranypaizsokat is, mellyeket Salamon * csinált vala.

27. És csinála Roboám Király azok helyébe rézpaizsokat; és adá azokat azok kezébe, kik a Király háza kapunállóinak Fejedelmei valának.

28. És mikor a Király bémegyen vala az Úr házába, elviszik vala azokat a szólgák; és ismét visszahozzák vala a szolgák házába.

29. Roboámnak pedig * több dolgai és minden cselekedetei, nemde nem meg vagynak é írva a Júda Királyinak Krónika könyvökben?

30. Vala pedig Roboám és Jéroboám közöt hsdskozád * minf éltig.

31. És eleluvék Roboám az ő attyaival, és eltemetteték azokkal együtt Dávidnak városában: * és az ő annyának Naama vala neve, Az Ammoniták nemzetségéből való; és uralkodék Abija az ő fija helyette.