15. RÉSZ.

Abija és Asa uralkodik Júdában: Izráelben Nádáb és Baása.

Jéroboám Királynak * a Nébát fijának pedig tizennyolczadik esztendejében uralkodék Abija Júdán.

2. Három esztendeig uralkodék Jérusálemben, az ő annyának pedig Maaka vala neve; ki Abisálomnak leánya vala.

3. És jára az ő attyának * minden bűneiben, mellyeket ő előtte cselekedett val; és nem lőn az ő szíve tökéletes az ő Urához Istenéhez, mind Dávidnak az ő attyának szíve.

4. De mindazáltal Dávidért ada az ő Ura Istene néki szövétneket * Jérusálemben, felmagasztalván az ő fiját ő utánna és Jérusálemet megerősítvén;

5. Mivelhogy azt cselekedé Dávid, a mi kedves vala  az Úrnak szemei előtt; és l nem távozott vala mind azoktól, mellyeket parancsola vala néki az ő életének minden idejében, a Hitteus Uriásnak dolgától * megválva.

6. Roboám között pedig Jéroboám között hadakozás vala mind éltig.

7. Abijának több dolgai pedig és minden cselekedetei * nemde nincsenek é megírva a Júda Királyainak Krónika könyvében: mind pedig az Abija és Jéroboám között való hadakozás?

8. Elaluvék pedig Abija az ő attyaival, és eltemeték őtet Dávidnak városában: és uralkodék Asa * az ő fija helyette.

9. Jéroboámnak azért az Izráel Királyának huszadik esztendejében keezde uralkodni Asa Júdában.

10. És uralkodék negyvenegy  esztendeig Jérusálemben; és az ő annyának Maaka vala neve, ki Abisálom leánya vala.

11. Azt cselekedé pedig Asa a mi kedves vala az Úrnak szemei előtt mint Dávid * az ő attya.

12. Mert kiveszté * a férjfiú paráznákat az # országból; és mind elrontá a bálványokat, mellyeket csináltak vala az ő attyai.

13. És * Maakát is az ő annyát megfosztá a birodalomtól, mivelhogy egy iszonyú bálványt csinált vala a berekben és elrontá Asa az ő bálványát, és # megégeté azt a Kedron patakánál.

14. A magas helyen való oltárokat ugyan el nem * ronták; de mindazáltal Asának szíve tökéletes vala az Úrhoz életének minden napjaiban.

15. És bévivé az Úrnak házába az ezüstöt és az aranyat, és az edényeket, mellyeket az ő attya és ő maga arra szenteltek vala.

16. Asa között pedig és Baása az Izráelnek Királya között, minden ő idejekben hadakozás vala;

17. Mert feljöve Baása * az Izráelnek Királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy senkit ki és bé ne bocsátana Asához a Júdának Királyához.

18. És vévén Asa mind az ezüstöt és aranyat, melly megmaradott vala mind az Úr s mind a Király házának kincsében, adá azt az ő szolgáinak kezekbe és elküldés azt Asa Király Benhadádnak Tabrimon fijának , ki Héczion fija volt, Siria Királyának, ki lakik vala Damaskusban, ezt izenvén neki:

19. Szövetség vagyon én közöttem és te közötted, az én atyám között és a te atyád között. Ímé ajándékot küldök néked, ezüstöt és aranyat, nosza bontsd fel a te szövetségedet Baásával az Izráel Királyával, hogy távozzék el tőlem.

20. Engede azért Banhadád Asa Királynak; és elküldé az ő seregeinek hadnagyait az Izráel városai ellen; és megvevé Hijont * és Dánt, és Abelt vagy Beth-Maakát, és az egész Kinneróthot a Nafthali egész földével.

21. Mikor pedig Baása ezt meghallotta volna, megszünék Rámának építésétől és lakik Thirsában.

22. Akkor Asa Király egybegyüjté az egész Júdát, (senkit ki nem hagyván) és hordák Rámának mind köveit, mind fájá, mellyekkel épített vala Baása, és építé azokból Asa Király Gébát a Benjámin nemzetségében, és Mispát.

23. Asának pedig minden egyéb dolgai, és minden hatalma, * és valamit cselekedet, és a városok, mellyeket  épített, nemde azok nincsenek é megírva a Júda Királyairól való Krónika könyvben? Mindazáltal vénségére megbetegesüle lábainak fájdalma miatt.

24. És elaluvék Asa az ő attyaival, és eltemetteték, azokkal együtt Dávidnak az ő attyának * városában. És Jósafát az ő fija uralkodék helyette.

25. Nádáb pedig Jéroboámnak fija uralkodni kezde Izráelben, Asának a Júdabeli Királynak második esztendejében; és két esztendeig uralkodé Izráelen:

26. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára az ő attyának útán és annak vétkében, mellyel *  vétkeztette vala Izráelt.

27. Pártot üte pedig ő ellene Baása, Ahijának fija, az Issakhár nemzetségéből való; és megveré őtet Baása Gibbethonnál a Filiszteusok városánál, mikor Nádáb és mind az Izraeliták * megszállották volna Gibbethont.

28. És megölé őtet * Baása Asának a Júdabeli Királynak harmadik esztendejében, és uralkodék helyette.

29. És lőn mikor uralkodni kezdett volna, levágá * Jéroboámnak egész háznépét: egy leleket sem hagya Jéroboám háznépében, mignem mind elvesztené őket az Úrnak beszéde szerint, mellyet megmondott vala az ő szolgája a Silóbeli Ahija által.

30. A Jéroboám vétkeiért, mellyekkel vétkezék és az Izráelt is vétekbe ejté; és az ő bosszantásáért, mellyel felbosszantotta az  Izráelnek Urát Istenét.

31. Nádábnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, nemde nincsenek é megírva az Izráel Királyának Krónika könyvökben.

32. Asa pedig és Baása az Izráel Királya között mind éltig hadakozás volt.

33. Asának a Júdabeli Királynak harmadik esztendejében, uralkodék Baása Ahijának fija az egész Izráelen Thirsában, huszonnégy esztendeig.

34. És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, és jára Jéroboám után, és az ő * vétkében mellyel vétkezteté az Izráelt.