16. RÉSZ.

Jéhu jövendöl Baása ellen: Izráelben uralkodnak: Ela, Zimri, Thibni, Omri, Akháb: Jérikhó megépíttetik.

Lőn pedig az Úrnak beszéde * Jéhuhoz a Hanáni fijához, Baása ellen mondván:

2. Mivelhogy téged felemeltelek a porból és én Fejedelemmé tettelek téged az én népemen az Izráelen: te * pedig jártál Jéroboám útán, és bűnbe ejtetted az én népemet az Izráelt, hogy haragra indítanának engemet az ő vétkeikkel.

3 Ímé én elvetem a Baásának maradékait, és az ő házának maradékait: és ollyanná tészem a te házadat, mint Jéroboámnak a Nébát fijának *  házát;

4. A ki meghalánd Baásának maradékei közzűl a városban * azt az ebek eszik meg; aki pedig a mezőn halánd meg, azt az égi madarak eszik meg.

5. Baásának pedig több dolgai, és a mit cselekedett, és az ő ereje, nemde nincsenek é megirva az Izráel Királyainak Krónika * könyvökben?

6. Mikor pedig elaludt volna Baása az ő attyaival, eltemetteték  * Thirsában, és az ő fija Ela  # uralkodék helyette.

7. És Jéhu Próféta által is, ki Hanáni fija vala, lett * vala az Úrnak beszéde Baása ellen, az ő háza ellen, és minden ő gonoszsága ellen, mellyet cselekedett vala az Úrnak szemei előtt, őtet haragra indítván az ő kezeinek cselekedetei által; hogy ollyan lenne mint Jéroboámnak háza; és mivelhogy # megölte volna őtet.

8. Asának a Júda Királyának huszonhatodik esztendejében kezde uralkodni Ela,Baásának fija, az Izráelen Thirsában, két esztendeig.

9. Pártot üte pedig ő ellene, az ő szolgája Zimri, a szekerek fél részének Fejedelme; és Ela Thirsában vala, és az ital miatt igen megrészegedett vala az Arsa házában, ki az ő házának Thirsában gondviselője vala.

10. És eljövén Zimri, * megveré és megölé őtet, Asának a Júdabeli Királynak huszonhetedik esztendejében; és ő uralkodék helyette,

11. Mikor pedig immár ő uralkodnék, és az ő székében ülne, megveré Baásának egész házát (nem hagya baan még csak egy falra hugyozót is) minden rokonságiiival és barátival együtt.

12. És elveszté Zimri Baásának egész házát, az Úrnak beszéde szerint, * mellyet megmondott vala Baása ellen Jéhu Próféta által.

13. Baásának minden vétkeiért, és Elának az ő fijának vétkeiért; kik vétkeztek és vétekbe ejtették vala az Izráelt, haragra indítván az Izráelnek Urát Istenét az ő bálványozásokkal.

14. Elának pedig több dolgai, és minden cselekedetei, nemde nincsenek é megírva az Izráel Királyainak Krónika könyvében?

15. Asának a Júdabeli Királynak huszonhetedik esztendejében, uralkodék Zimri hét napig Thirsában, a nép pedig táborba szállott vala * Gibbethon ellen, melly a Filiszteusoké vala.

16. Hallván pedig a néop, melly a táborban vala ez illyen beszédeket: Pártot ütött Zimri, le is vágta a Királyt: Királlyá választá az egész Izráel Omrit az Izráel seregének Hadnagyát azon a napon a táborban.

17. És feljöve Omri és az egész Izráel ő vele Gibbethomból; és megszállák Thirsát.

18. És mikor látná Zimri, * hogy megvették volna a várost, bémenvén a királyi háznak palotájába, tűzzel felgyujtá magára a királyi háza és meghala.

19. Az ő bűneiért, mellyekkel vétkezék, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt, járván Jéroboámnak útában és az ő bűnében, mellyet cselekedett vala, vétekbe ejtvén az Izráelt.

20. Zimrinek pedig több dolgai és az ő pártolása, mellyet cselekedett, nemde nincsenek é megírva az Izráelbeli Királyoknak Krónika könyvében?

21. Akkor kétfelé hasonlék az Izráel népe: az egyik része a népnek követi vala Tibnit a Ginát fiját, úgyhogy Királlyá tennék őtet; és a másik része követi vala * Omrit.

22. Erősebb lőn pedig a nép, melly Omrit követi vala annál a népnél, melly követi vala Tibnit a Ginát fiját; és meghalván Tibni, uralkodék Omri.

23. Asának a Júdabeli Királynak harminczegyedik esztendejében uralkodék Omri Izráelben tizenkét esztendeig: Thirsában uralkodék hat esztendeig.

24. És megvevé árron Samariának hegyét Séremtől két tálentom ezüstön; és megépité a hegyet, és nevezé a várost, mellyet épite, Sémernek * a hegyenek Urának nevéről, Samariának.

25. Gonoszúl cselekedék pedig Omri az Úrnak szemei előtt, és gonoszságával meghaladá mind az ő előtte valókat.

26. És jára Jéroboámnak a Mébát fijának minden útában és az ő bűnében, mellyel vétekbe éjté az Izráelt, az Izráelnek Urát Istenét haragra inditván az ő bálványozásai által.

27. Omrinak pedig több dolgai és minden cselekedetei és az ő erőssége mellyel cselekedett, nemde nincsenek é megírva az Izráelbeli Királyoknak Krónika könyvében?

28. És elaluvék Omri az ő attyaival, és eltemetteték * Samariában; uralkodék pedig az ő fija Akháb helyette.

29. Akháb pedig Omrinak fija uralkodni kezde Izráelen, Asának a Júdabeli Királynak harmincnyolczadik esztendejében; és uralkodék Akháb, Omri fija Izráelen Samariában huszonkét esztendeig.

30. És cselekedék Akháb, Omri fija gonoszabbúl az Úrnak szemei előtt mind azoknál, kik ő vele voltak.

31. És nem elégedék meg ezzel, hogy Jéroboámnak a Nébát fijának búneiben járna, hanem elméne és feleségűl vevé magának Jézabelt, Ethbaálnlak a Sídonbeli Királynak * leányát; és elmenvén a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak.

32. És oltárt emele a Baálnak, a Baál házában, * mellyet Samariában épített vala.

33. És csinála Akháb berket is * és inkább haragra indítá Akháb az Izráelnek Urát Istenét, hogynem mint az Izráel több Királyai, kik ő előtte voltak.

34. Ennek idejében építé meg ama Béthelbeli Hiel * Jérikót. Az ő elsőszülött fijának Abirámnak halálával veté fel annak fundamentomát, és az ő kissebbik fijának Ségubnak halálával állatta fel annak kapuit, az Úrnak beszéde szerint, mellyet szólott vala Jósué a Nún fija által.