12. RÉSZ.

Joás országlása: megöletése.

Jéhunak hetedik esztendejében tevék Joást * Királlyá, és negyven esztendeig uralkodék Jérusálemben; az ő annyának pedig Sibja vala neve, ki Beersebából való vala.

2. És cselekedék Joás kedves dolgot az Úrnak szemei előtt mind addig míg Jójada Pap * oktatá őtet:

3. De mindazáltal magasságbeli oltárok el nem rontattak vala, a nép mégis áldozik vala, és jóillatot tészen vala a magasságban való * oltárokon.

4. Megparancsolá pedig Joás Papoknak, hogy minden pénzt, melly Istennek szenteltetik, és az Úrnak házába bévitetik, mind a megszámlálásnak * pénzét, a személyeknek megváltó pénzét, mind pedig a mellyet kiki szabad akaratja szerint az Úr # házához béviszen:

5. Vegyenek magokhoz a Papok kiki mind az ő esmérőjétől; és ők építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, a hol romlást látnak rajta.

6. Lőn pedig Joás Királynak huszonharmadik esztendejében, mégis nem építették vala meg a Papok az Úr házának romlásait:

7. Annakokáért előhívatá Joás Király Jójada Papot a több Papokkal egybe, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úr házának romlásait? Ezután azért ne vegyétek a pénzt hozzátok a ti esmérőitektől, hanem az Úr háza romlásainak épitésére adjátok azt.

8. És engedének néki a Papok; és el nem vevék többé a pénzt a néptől, hogy ők ne építenék meg az Úr házának romlásait.

9. Vévén azért Jójada Pap egy ládát, annak a fedelén csinála egy lyukat, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, melly felől az Úr házába bémennek vala, és abban tölték a Papok a templom küszöbinek * őrizői mind a pénzt, mellyet az Úr házába bévisznek vala.

10. És mikor látják vala, hogy sok pénz volna a ládában, felmegyen vala a Király * Íródeákja a Főpappal együtt, és megszámlálván a pénzt, mellyet az Úr házában találnak vala, csomóba kötik vala.

11. És a készpénzt a mívesek körűl való pallérok kezébe adják vala az Úrnak házában, és azt az ácsokra és az építőkre költik vala, a kik az Úrnak házát építik vala.

12. A mészégetőkre tudniillik és a kővágókra, és hogy mind fákat vennének, mind faragott köveket készítenének az Úr háza romlásainak építésére, és mindenekre, mellyek a háznak építésére szükségesek valának.

13. De mindazáltal abból a pénzből, mellyet bévisznek vala az Úr házába, nem csináltatnak vala az Úr házához, sem ezüst poharakat, sem vígasságtevő szerszámokat, sem medenczéket, * sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényeket.

14. Mert a míveseknek adják vala azt, és az Úr házát építik vala abból.

15. Számot sem veszenk vala az emberektől, a kiknek kezek által kiadják vala a pénzt a míveseknek; mert * híven cselekesznek vala.

16. A vétekért és a bűnért való * pénzt peig nem viszik vala az Úrnak házába: mert az a Papoké vala.

17. Akkor feljövé Hazáel * a Siriabeli Királyl és vitatá Gáthot, mellyet meg is vőn; azután megfordula Hazáel, hogy felmenne Jérusálem ellen.

18. De Joás, Júdának Királya vevé mind a megszentelt ajándékokat, mellyeket szenteltek vala Istennek az ő attyai Jósafát, Jórám és Akházia Júdának Királyai, és a mellyeket ő maga szentelt vala, és minden aranyat, melly találtaték mind az Úr házának, mind pedig a Király házának kincsei között; és küldé * Hazáelnek a Siriabeli Királynak, és elméne Jérusálem alól.

19. Joásnak pedig több dolgai és minden cselekedetei, nemde nincsenek é megírva a Júda Királyairól való Krónika * könyvben?

20. Feltámadván pedig az ő szolgái, pártot ütének * ellene, és levágá Joást Beht-Millóban, mellyen alámennek Sillába.

21. Józakhár, mondom, a Simeáth fija, és Józabád, a Sómer fija, az ő maga szolgái levágák őtet, és meghala; és eltemeték őtet az ő attyaival Dávidnak városába. És Amásia az ő fija uralkodék helyébe.