13. RÉSZ.

Joákház és Joás országlása Izráelben: Elizeus istene csudát tészen.

A Júdabeli Akházia Király fijának Jóásnak huszonharmadik esztendejében, uralkodék Joákház, Jéhunak fija Izráelen Samariában, tizenhét esztendeig.

2. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt; és követé Jéroboámnak a Nébát fijának bűneit, ki bűnbe ejté az Izráelt, és el nem szakada azoktól.

3. És felgerjede az Úrnak haragja Izráel ellen; és adá őket Hazáelnek a * Siriabeli Királynak kezébe, és Benhadádnak a Hazáel fijának kezébe, az ő életének minden idejében.

4. Könyörge azért Joákház az Úrnak, és meghallgatá őtet az Úr: mert látja vala az Izráelnek nyomorúságát, mert nyomorgatja vala őket a Siriabeli Király.

5. És az Isten ada Izráelnek * szabadítót, és kimenekedének a Siriabelieknek hatalmokból; és lakának vala az Izráel fijai az ő sátoraikban, mint szinte az előtt.

6. De minazáltal el nem távozának a Jéroboám házának bűneitől, ki bűnbe ejté az Izráelt, hanem azokban jrának; sőt a berek is helyén marada Samariában.

7. Jóllehet nem hagyott vala a Siriabeli Király Joákháznak több népet ötven lovagnál, tíz szekérnél, és tízezer gyalognál; mert megölte * vala őket a Siriabeli Király, és ollyanná tette őket, mint a port a cséplő szérűn.

8. Joákháznak pedig több dolgai és minden cselekedetei, és az ő ereje, nemde nincsenek é megírva az Izráel Királyainak Krónika könyvökben?

9. És elaluvék Joákház az ő attyaival, és eltemeték őtet Samariában: és az ő fija Joás uralkodék helyette.

10. Joásnak a Júda Királyának harminczhetedik esztendejében kezde uralkodni Joás a Joákház fija, Izráelen Samariában tizenhat esztendeig uralkodék.

11. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt, el nem távozék Jéroboámnak, Nébát fijának semmi bűneitől, ki az Izráelt bűnbe ejté, hanem azokban jára.

12. Joásnak * pedig több dolgai és valamit cselekedett, és az ő erőssége mellyel hadakozott Amásia ellen a Júda Királya ellen, avagy nincsenek é megírva az Izráel Királyainak Krónika könyvökben?

13. És elaluvék Joás * az ő attyaival: Jéroboám üle pedig az ő királyiszékibe; és eltemetteték Joás Samariában, az Izráel Királyaival egybe.

14. Elizeus pedig megbetegedék, melly betegségben meg is hala; és aláméne ő hozzá Joás az Izráel Királya, és orczájára borúlván síra, és monda: Édes atyám, édes atyám! Izráelnek * szekerei és lovagjai!

15. Akkor azt monda néki Elizeus: Végy valami kézívet és nyilakat kezedbe. És kezébe vevé mind a kézívet, mind a nyilakat.

16. És monda az Izráel Királyának: Fogd meg a te kezeddel a kézívet. És megfogá kezével: és annakutánna veté Elizeus az ő kezeit a Király kezeire.

17. És monda: Nyisd meg az ablakot napkelet felől. És mikor megnyitotta vonla, monda Elizeus: Lőjj. És löve. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez, győzedelmes nyila mondom, a Siriabeliek ellen; mert megvered a Siriabelieket Afekben, míg mind megemészted őket.

18. Monda azután: Vedd fel a több nyilakat: És felvevé. És monda az Izráel Királyának: Lődd a földet és löve a földet háromszor; azután elhagyá.

19. Akkor megharaguvék reá az Isten embere, és monda: Ötször vagy hatszor is kel vala lőnöd, és így megverted volna a Siriabelieket, míg mind megemésztetted volna őket; de immár csak háromszor vered meg.

20. Annakutánna meghala Elizeus, és eltemeték őtet. A Moáb seregei pedig jövének a * földre, a következő esztendőkben.

21. Lőn pedig, mikor egy embert el akarnának temetni, ímé megláták azokat a seregeket, és béveték az embert az  Elizeus koporsójába, a ki béesvén megéré Elizeusnak tetemeit, és megelevenedék és lábaira álla.

22. Hazáel pedig a Siriabeli Király nyomorgatá * az Izráelt, Joákháznak minden napjaiban.

23. De könyörűle az Úr rajtok; könyörűle, mondom, ő rajtok, és hozzájok tére, az ő kötéséért * mellyet tett vala Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal; és nem akará őket elveszteni, sem el nem veté őket az ő orczája elől mind ez ideig.

24. Meghala pedig Hazáel a Siriabeli Király, és az ő fija Benhadád uralkodék helyette.

25. És visszavevé Joás Joákháznak fija, Benhadádnak a Hazáel fijának kezéből a városokat, mellyeket erővel elvett * vala Joákháznak az ő attyának kezéből. Háromszor veré meg őtet Joás, és megadá Izráelnek városait.