15. RÉSZ.

Azária bélpoklossága: Sallum, Menáhem, Pekája, Peka és Hóseás uralkodnak Izráelben; Júdában Jótám és Akház.

Jéroboámnak az Izráel Királyának huszonhetedik esztendejében kezde uralkodni * Azária, Amásiának a Júda Királyának fija.

2. Tizenhat * esztendős vala mikor uralkodni kezde, és ötvenkét esztendeig uralkodék Jérusálemben, és az ő annyának neve Jekélia vala, Jérusálemből való.

3. És kedves dolgot cselekedék az Úrnak szemei előtt mind a szerint, a mint az ő attya Amásia cselekedett vala;

4. De mindazáltal a magasságbeli oltárok el nem rontatának: még a nép áldozik vala, és jóillatot tészen vala a magasságbeli oltárokon.

5. Megveté az Úr a * Királyt, és bélpoklos lőn mind halála napjáig, és magának való házban lakék; Jótám pedig a Király fija viseli vala gondját a Király házának, törvényt szolgáltatván a föld népének.

6. Azáriának pedig több dolgai és minden cselekedetei, avagy nincsenek é megírva a Júdabeli Királyokról való * Krónika könyvben?

7. És elaluvék Azária az ő attyaival, és eltemeték őtet az ő attyaival * Dávidnak városában; és az ő fija # Jótám uralkodék helyette.

8. Azáriának a Júdabeli Királynak harmincznyolczadik esztendejében kezde uralkodni * Zakariás a Jéroboám fija Izráelen Samariában, hat hónapig.

9. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt, miképen az ő attyai cselekedtek vala: Nem szünék meg Jéroboámnak a Nébát fijának * bűneitől, ki vétekbe ejté az Izráelt.

10. Pártot üte ő ellen Sallum, Jábesnek fija és megölé őtet a népnek láttára, és megölvén őtet, ő uralkodék helyette.

11. Zakariásnak pedig több dolgai ímé meg vagynak írva az Izráelbeli Királyokról való Krónika könyvben.

12. Ez az Úrnak beszéde, mellyet szólott vala Jéhunak * mondván: A te fijaid negyedízig ülnek az Izráel Királyainak székekben: És úgy lőn.

13. Sallum, a Jábes fija uralkodék Uzziának a Júdabeli Királynak harminczkilenczedik esztendejében; és csak egy egész hónapig uralkodék Samariában:

14. Mert feljöve Menáhem a * Thirsabeli Gádinak fija, és méne Samairában, és megölé Sallumot Jábesnek fiját Samariában, és megölvén őtet, uralkodék helyette.

15. Sallumnak pedig több dolgai és az ő pártolása mellyet cselekedék, ímé azok meg vagynak írva az Izráelbeli Királyokról való Krónika könyvben.

16. Akkor megvevé Menáhem Thirsa városát, és mivelhogy bé nem bocsáták, levága minden benne valókat, és Thirsától fogva mind a határbelieket; és még a terhes asszonyokat is mind fegyverre hányá.

17. Azáriának a Júdabeli Királynak harminczkilenczedik esztendejétől fogva uralkodék Menáhem Gidának fija Izráelen, tíz esztendeig Samairában;

18. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt: nem szűnék meg Jéroboámnak a Nébát fijának bűneitől teljes életében, ki vétekbe ejét az Izráelt.

19. Eljöve pedig Púl az Assiriabeli Király az országra, és Menáhem ada Púlnak ezer tálentom ezüstöt, hogy néki segítséggel lenne az ő birodalmának megerősítésében.

20. Veté pegig Menáhem az ezüstöt Izráelben mind a gazdagokra, hogy mindenik adna az Assiriabeli Királynak ötven-ötven ezüst siklust; és megtére az Assiriabeli Király, de nem késék ott abban az országban.

21. Menáhemnek pedig több dolgai és minden cselekedetei, avagy nincsenek é megírva az Izráelbeli Királyokról vaó Krónika könyvben?

22. És elaluvék Menáhem az ő attyaival, és uralkodék az ő fija Pékája helyette.

23. Azáriának a Júdabeli Királynak ötvenedik esztendejében kezde uralkodni Pekája, a Menáhem fija Izráelen Samariában két esztendeig uralkodék.

24. És gonoszúl cselekdék az Úrnak szemei előtt, * nem távozék el Jéroboámnak a Nébát fijának fűneitől, ki vétekbe ejté az Izráelt.

25. Pártot üte pedig ő ellene Péka, Remáliának fija az ő Hadnagya, és megölé őtet Samariában, a Király házának palotájában, Argóbbal és Arjéval, és ő vele valának ötven férjfiak is a Gileádbeliek fijai közzűl; kit mikor meegölt volna, ő uralkodék helyette.

26. Pékájának pedig több dolgai és minden cselekedetei, ímé meg vagynak írva az Izráelbeli Királyokról való Krónika könyvben.

27. Azáriának a Júdabeli Királynak ötvenkettődik esztendejében kezde uralkodni Péka, Remáliának fija, Izráelen Samariában húsz esztendeig.

28. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt; * nem távozék el Jéroboámnak a Nébát fijának bűneitől, ki vétekbe ejté az Izráelt.

29. Pékának az Izráel Királyának idejében jöve el Tiglát-Piléser az Assiriabeli Király; és megvevé * Hijont, Abelát vagy Béth-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, Galileát, és Nafthalinak egész földét; és elvivé őket fogva Assiriába.

30. Pártot üte pedig Hósea, Elának fija Péka ellen Remáliának fija ellen, és megsebesítvén megölé őtet, és uralkodék helyette Jótámnak az Uzzia fijának huszadik esztendejében.

31. Pékának pedig több dolgai * és minden cselekedetei, ímé meg vagynak írva az Izráelbeli Királyokról való Krónika könyvben.

32. Pékának a Remália fijának az Izráelbeli Királynak második esztendejében, uralkodni kezde * Jótám, Uzziának a Júda Királyának fija.

33. Huszonöt esztendős vala, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jérusálemben: az ő annyának pedig Jérusa vala neve, a Sádok leánya.

34. És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, mind a képen cselekedék mint az ő attya * Uzzia.

35. De mindazáltal a magasságbeli oltárokat el nem ronták: hanem még a nép áldozik és jóillatot tészen vala a magasságbeli oltárokon. Ő építé meg az Úr házának felső kapuját.

36. Jótámnek pedig több * dolgai és minden cselekedetei avagy nincsenek é megírva a Júdabeli Királyokról való Krónika könyvben.

37. (Ez időben kezdé küldeni az Úr Júdára Réczint * a Siriabeli Királyt, és Pékát, Remáliának fiját.)

38. És elaluvék Jótám az ő attyaival, és eltemetteték az ő attyaival, Dávidnak az ő attyának városában; és Akház az ő fija uralkodék helyette.