21. RÉSZ.

Manasse és Amon királyságok Júdában.

Tizenkét esztendős vala Manasse, * mikor uralkodni kezde, és ötvenöt esztendeig uralkodék Jérusálemben; az ő annyának pedig Hefsiba vala neve.

2. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt, a pogányoknak utálattoságok szerint, kiket az Úr kiűzött vala az Izráel fijai eől;

3. Mert elfordulván, megépíté a magasságokat, mellyeket elrontott * vala Ezékiás az ő attya, és oltárokat emele a Baálnak, és berket is ültete, # mind Akháb az Izráel Királya cselekedett vala, és imáda minden mennyei ## seregeket és szolgála azoknak.

4. Építe oltárokat is az Úrnak házában, melly felől azt mondotta vala az Úr: Jérusálemben * helyheztetem az én nevemet!

5. Építe, mondom, oltárokat az egész mennyei seregnek, az Úr házának * mind a két pitvarában.

6. Általvivé az ő fiját is a * tűzön, és válogatást tőn az idők közt, és madárszó után jövendelöle, és sok gonosz dolgokat cselekedék az Úrnak szemei előtt, hogy őtet haragra indítaná.

7. Felemelé annakfelette a bereknek bálványát, mellyet csinált vala a házban, melly felől azt mondotta vala az Úr Dávidnak, és az ő fijának Salamonnak: Ebben a házban * és Jérusálemben, mellyet magamnak választotam Izráelnek minden nemzetségei közzűl, helyheztetem az én nevemet mind örökké:

8. És azután ki nem mozdítom * Izráelnek lábát erről a földről, mellyet adtam az ő eleiknek; ha szorgalmatosan az én parancsolatim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, mellyet nékik parancsolt Mózes az én szolgám.

9. De ők nem lőnnek engedelmesek; hanem tévelygésbe ejét őket Manasse, úgyannyira hogy nagyobb gonoszságokat cselekedének a pogányoknál, kiket az Úr kiveszte az Izráel fijai elől.

10. Szóla azért az Úr az ő szolgái által a Próféták által, mondván:

11. Mivelhogy Manasse * a Júdának Királya ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszb dolgokat cselekedvén mind azoknál, mellyeket az ő előtte való Emoreusok cselekedtek; és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által:

12. Annakokáért ezt mondja az Izráelnek Ura Istene: Ímé én olly veszedelmet hozok Jérusálemre és Júdára, hogy mindennek, a ki azt hallja, * megcsendűl mind a két füle belé.

13. És kiterjesztem Jérusálemre a Samariának * lineáját, és az Akháb házának mértékét, # és megtörlöm ## Jérusálemet, miképen az ember megtörli a tálat, mellyet minekelőtte megtisztított, leborítja azt.

14. És elhagyom az én örökségemnek maradékát, és adom őkt az ő ellenségeiknek kezekbe, és minden ő ellenségei elragadozzák, és eldulják őket;

15. Ezokáért, hogy gonoszúl cselekedtek én előttem, és engemet haragra ingerlettek, az ő attyaiknak Égyiptomból való kijöveteleknek napjától fogva, mind e mai npaig.

16. Ennekfelette sok ártatlan * vért is onta ki Manasse, annyira hogy Jérusálem minden felől megtelnék vele, az ő # vétkén kivűl, mellyel vétekbe ejté Júdát, gonoszúl cselekedvén az Úrnak szemei előtt.

17. Manassénak pedig több dolgai és minden cselekedetei, és az ő vétke, mellyet cselekedett, nincsenek é * megírva a Júda Királyainak Krónika könyvökben?

18. És elaluvék Manasse az ő attyaival és eltemetteték az ő háza mellett való kertben, Uzzának kertében, és az ő fija Amon uralkodék helyette.

19. Huszonkét esztendős vala * Amon, mikor uralkodni kezde, és két esztendeig uralkodék Jérusálemben, az ő annyának pedig Mésullémet vala neve, a Jótabeli Hárusnak leánya.

20. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt a mint cselekedett vala Manasse az ő attya.

21. És mind azon az útopn jára, a mellyen járt vala az ő * attya, és szolgála a bálványoknak, kiknek shzolgált vala az ő attya, és imádá azokat.

22. És elhagyá az ő attyainak Urát Istenét, és nem jára az Úrnak * útában.

23. És párot ütének Amon ellen a maga szolgái, és megölék a Királyt az ő házában.

24. A föld népe pedig levágá mind azokat, kik pártot ütöttek vala Amon Király ellen; és a föld népe Királlyá tevé az ő fiját Jósiást helyette.

25. Amonnak pedig több dolgai mellyeket cselekedett, nemde nincsenek é megírva * a Júdabeli Királyokról való Krónika könyvben?

26. És eltemeték őtet az ő koporsójában, Uzzának * kertében, és uralkodék helyette az ő fija Jósiás.