24. RÉSZ.

Joákim után uralkodik Jóákin, kit Nabukodonozor, Jérusálem ellen felmenvén, fogva viszen Babilóniába; és helyette Sédékiást teszi.

Joákim idejében feljöve Nabukodonozor a Babilóniabeli Király és Jóákim ő * szolgája lőn három esztendeig; de elfordulván azután, elszakada tőle.

2. Reá bocsátá azért az Úr a Káldeusoknak, a Siriabelieknek, Moábitáknak, és az Ammon fijainak seregeiket, reá bocsátá, mondom, őket Júdára,hogy elvesztenék őtet az Úrnak beszéde szerint, mellyet szólott vala az ő szolgái * a Próféták által.

3. Bizonyára az Úrnak beszéde szerint esék e nyomorúság Júdán, hogy elvetné őtet maga elől Manassénak * minden bűneiért, mellyeket cselekedett vala;

4. És az ártatlan * vérét is, mellyet kiontott vala, és bétöltötte vala egész Jérusálemet ártatlan vérrel; azért nem kedveze az Úr néki.

5. Joákimnak pedig több dolgai és minden cselekedetei, avagy nincsenek é megírva a Júdabeli Királyokról való * Krónika könyvben?

6. Elaluvék azért Joákim az ő attyaival és az ő fija Joákin * uralkodék helyette.

7. Az Égyiptombeli Király pedig nem jöve ki többször az ő földéből: mert a Babilóniabeli Király, valami az Égyiptombeli Királyé vala * elvett vala mindent, Égyiptomnak folyóvizétől fogva mind az Eufrátes folyóvízig.

8. Tizennyolcz esztendős vala Joákin mikor uralkodék, és három hónapig uralkodék Jérusálemben: az ő annyának pedig Nékhusta vala neve, a Jérusálembeli Elnatánnak leánya.

9. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt mind a szerint, a mint az ő * attya cselekedett vala.

10. Akkor feljövének Nabukodonozornak a * Babilóniai Királynak szolgái Jérusálem ellen, és megszállák a várost.

11. Ő maga is Nabukodonozor feljöve a város ellen, melylet immár az ő szolgái megszállottak vala.

12. Kiméne pedig Joákin a Júda Királya a Babilóniai Királyhoz az ő annyával, szolgáival, Hadnagyaival és udvariszolgáival egyetembe, és felvevé őtet a Babilóniai Király az ő uralkodása nyolczadik esztendejében.

13. És elhordá onnét az Úr házának és a Király házának minden kincseit, és elvive minden arany edényeket, mellyeket Salamon az Izráel Király a csinált vala az Úrnak templomában, a mint az Úr * szólott vala.

14. És elvivé mind az egész Jérusálemet minden fejedelmeivel, minden vitézeivel, tízezer foglyot, és minden mesterembereket és kapunállókat. Senkit el nem hagya, hanem csak a földnek szegény népét.

15. Elvivé * Joákint is Babilóniába, annyával, feleségeivel, udvariszolgáival és az országnak erős vitézeivel egybe, fogva Jérusálemből Babilóniába.

16. Annakfelette minden hadakozó férjfiakat hétezeret, és ezer míves embereket és kapunállókat, minden erős és hadra alkalmatosokat elvive a Babilóniabeli Király fogva Babilóniába.

17. Királlyá tevé pedig a Babilóniai Király Mattaniát, az ő attyának Jékoniásnak attyafiát ő helyette; és változtatá az ő nevét * Sédékiásnak.

18. Huszonegy esztendős vala Sédékiás, mikor uralkodni kezde, és tizenegy esztendeig uralkodék Jérusálemben: az ő annyának pedig Amiát vala neve, a Libnából való Jerémiás leánya.

19. És gonoszúl cselekedék az Úrnak szemei előtt mind a szerint a mint * Joákim cselekedett vala:

20. Mert az Úrnak búsulása miatt, melly volt mind Jérusálem, mind Júda ellen, míglen * elveté őket szemei elől, elszakada Sédékiás a Babilóniai Királytól.