KRÓNIKA ELSŐ KÖNYVE.

1. rész.

Külömb-külömb nemzetségeknek, kiváltképen Jákób Eleinek előszámlálása.

Adám * Seth, Énós.

2. Kénán, Mahalaléel, Járed.

3. Énók, Metusélákh, Lámek.

4. Nóé, Sem, Khám és Jáfet.

5. Jáfetnek * fijai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirás.

6. Gómernek pedig fijai: Askenáz, Difát * és Togárma.

7. Jávának pedig fija: Elisa, Társisa, Kittim és Dódanim.

8. Khámnak fijai: * Khús, Misraim, Pút, és Kanaán.

9. Kúsnak fijai: Séba, Hávila, Sábra, Rahéma, és Sabtéka. Rahémának pedig fijai: Séba és Dédán.

10. Annakfelette Kús nemzé * Nimródot; e kezde e földön lenni hatalmassá.

11. Misraim * pedig nemzé a Ludeusokat, Hanameusokat, Lehabeusokat és a Naftukheusokat.

12. A Patruseusokat is és a Káslukheusokat, kiktől származának a Filiszteusok, és a Kaftoreusok.

13. Kanaán * pedig nemzé Sídont az ő elsőszülöttét, és Hétetk,

14. És a Jebuzeust, Emoreust és Grigazeust.

15. Hiveust is, Arkeust és Sineust.

16. És Arvadeust, Semareust, és Hamateust.

17. Semnek fijai, * Elám és Assur, Arfaksád, Lúd, Arám. Ennek fijai Úr, Húl, Géter és Mések.

18. Arfaksád pedig nemzé Sélákhot, és Sélákh nemzé Ébert.

19. Ébernek pedig lőnnek két fijai, kik közzűl egyiknek Péleg vala neve: mert az idejében oszla el a föld népe: a másiknak neve Joktán.

20. Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Hasármávetet és Jérákhot.

21. És Hadorámot, és Uzált, és Diklát,

22. És Ebált, Abimáelt és Sébát.

23. És Ofirt, Havilát, és Jobábot; ezek mind Joktán fijai voltak.

24. Sem,* Arfaksád, Selákh.

25. Éber Péleg, Réu.

26. Sérug, Nákhor, Táré,

27. Ábrám, ez az Ábrahám.

28. Ábrahám * fijai Izsák és Ismáel.

29. Ezeknek pedig nemzetségei ezek: Ismáelnek elsőszülötte * Nébajót és Kédár, és Adbeél, és Mibsám.

30. Misma és Dúma, Massa. Hadád és Téma.

31. Jétur, Náfis és Kedma; ezek az Ismáel fijai.

32. Keturának pedig az Ábrahám ágyasának * fijai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Súah. És a Joksán fijai: Séha és Dédán.

33. És a Midián fijai: Efa, Efer, Hánok, Abída és Eldáa; mind ezek Ketura fijai voltak.

34. Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák * fijai pedig ezek: Ézsaú és Izráel.

35. Ézsaúnak * fijai; Elifáz, Réhuel, Jéus, Jaalám és Kórákh.

36. Elifáz fijai: Temán, Omár, Sefi, Gaátám, Kénáz, és Timnának fija Amálek.

37. Réhuel fijai: Náhát, Zérah, Samma és Mizza.

38. Seir fijai: Lotán és Sobál, Sibon, Ana, Dison, Eser és Disán.

39. Lótán fijai pedig: Hori és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.

40. Sobál fijai: Alián és Manakhát, Ebál, Séfi és Onám; Sibón fijai pedig: Aja és Ana.

41. Ana fija: Dison. Dison fijai pedig, Hamrán és Esban, Itrán és Kérán.

42. Eser fijai: Bilhán és Zaaván, Jaakán. Disán fijai: Us és Arán.

43. Ezek pedig a Királyok, kik uralkodának Edom földén minekelőtte az Izráel fijai közzűl Király támadna: * Béla Beór fija, és az ő városának neve Dinhába vala.

44. És meghala Béla, és uralkodék helyette Jobáb a Bozrából való Zéráh fija.

45. És hogy Jobáb meghala, uralkodék helyette a Témán tartománybeli Húsám.

46. Meghala Húsám is, és uralkodék helyette Hadád a Bédád fija, ki megverte vala a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve vala Avit.

47. Hadád is hogy meghala, uralkodék helyette a Masrékabeli Sámla.

48. Sámla is pedig meghala, és uralkodék helyette Saul, a Rehóbot folyóvíz mellől való.

49. Saul is meghala, és uralkodék helyette Baál-hanán az Akbor fija.

50. Meghala végezetre Baál-hanán is, és uralkodék helette * Hadád: és az ő városának Páhi vala neve: feleségének pedig neve Mehetábel, Mátréd leánya, melly vala Mézaháb leánya.

51. Meghala végezetre Hadád is. Voltak pedig Edom földének Herczegei: Timna Herczeg, Hália Herczeg, és Jéteth Herczeg;

52. Aholibáma Herczeg, Ela Herczeg, és Pinon Herczeg;

53. Kénáz Herczeg; Témán Herczeg; és Mibsár Herczeg;

54. Magdiel Herczeg, és Hirám Herczeg: Ezek Herczegek voltak az Edomeusoknak földökben.