2. RÉSZ.

Jákób s Júda mind Isaiig.

Ezek az Izráel fijai: Rúben, * Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon.

2. Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

3. Júdának fijai: * Ér, Onán és Séla; e három fiak szüleetének néki Suának leányától, melly Kanaánbeli vala. Vala pedig ez Ér, Júdának elsőszülötte, igen gonosz az Úrnak szemei előtt, mellyért őtet megölé.

4. Támár * pedig az ő menye szülé néki Pérest és Zérát: A Júdának fijai mindnyájan öten valának.

5. Péres fijai, Hesron * és Hámul.

6. Zérah fijai pedig: Zimri és Etán, és Hémán, és Kálkól és Dára; mindenestől öten.

7. Kármi fijai: Akám * Izráelnek megháborítója, ki az átok alatt megtiltott marhának lopásában vétkezék.

8. Etán fija: Azária.

9. Hesron fijai, * kik születtenek néki: Jérákhméel, Rám és Kélubai.

10. Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Naassont, a Júda fijainak Fejedelmét.

11. Naasson nemzé Sálmát, Sálma pedig Bozát;

12. Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;

13. Isai pedig nemzé Eliábot * az ő elsőszülöttét, és Abinádábot másodikat, Simeát # harmadikat.

14. Natenéelt negyediket, és Raddait ötödiket,

15. Osémot hatodikat, és Dávidot * hetedik fiját;

16. És ezeknek nénnyeiket Séruját és Abigáilt. Serujának pedig fijai voltak: Abisai, * Joáb # és & Asáel, e három.

17. Abigáil nemzé * Amasát: Amasának pedig vala attya az Ismáel nemzetségéből való Jéter.

18. Káleb pedig a Hesron fija nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és a Jéríóttól, és ezek az ő fijai: Jéser, és Sobáb és Ardon.

19. Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségűl Efratát, és e szülé néki Húrt.

20. Húr nemzé Urit, Uri pedig * Basaléelt.

21. Azután béméne Hesron Mákirnak Gileád attyának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.

22. Ségud pedig nemzé * Jáirt, kinek voltak huszonhárom városai a Gileád földén.

23. Megvevé pedig a Gessureusoktól és Siriabeliektől Jáirnak városait, Kénát várost is, és annak faluti, mindenestől hatvan várost. Mind ezek a Mákir fijáé, ki vala Gileádnak attya.

24. Minekutánna pedig meghala Hesron Káleb-Efratában, akkor a Hesron felesége Abija szülé néki Ashúrt, a Tékoa attyát.

25. Voltak pedig Jérakhméelnek a Hesron előszülöttének fija; elsőszülött Rám, és Búna, és Orem, és Osem, és Akhija.

26. Volt más felesége is Járakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám annya.

27. Voltak pedig rámnak Jérakhméel elsőszülöttének fijai: Maás, Jámin és Héker.

28. Voltak az Onám fijai: Sammai, Jáda, és Sammai fijai: Nádáb és Abisúr.

29. Abisúr feleségének neve Abihail, ki szülé néki Akhbánt és Mólidót.

30. Nádáb fijai: Séled és Appaim: de meghala Séled magtalanúl.

31. Appaim fija: Isi; Isi fijai: Sésán; Sésán leánya: Ahálai.

32. Jáda fijai, ki vala Sammai attyafia: Jéter és Jónathán, és Jéter meghala magtalanúl.

33. Jónathán fijai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fijai.

34. Nem voltak pedig Sésánnak fijai, hanem leányai; ennekfelette Sésánnak vala egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.

35. És adá Sésán az ő leányát feleségűl e Járha nevű shzolgájának, ki szülé néki Athait;

36. Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;

37. Zadáb nemzé Efált; Efál nemzé Obedet;

38. Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.

39. Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;

40. Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;

41. Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42. A Káleb fijai pedig, ki Jérakhméel attyafia vala, elsőszülötte Mésa; e volt a Zifnek és Maresa fijainak attyok, Hebronnak is attya.

43. Hebron fijai: Kórah: Tappuah, Rékem és Séma.

44. Séma pedig nemzé Rahámot a Jorkeám attyát; és Rékem nemzé Samait.

45. A Samai fija pedig Máon; ez a Máon volt a Bethsúr attya.

46. Hésa pedig, a Káleb ágyastársa szülé Háránt és Mósát, és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.

47. Jaddai fijai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pélet, Héfa és Saáf.

48. A Káleb ágyasa Maaka, szülé Sébert és Tirhánát.

49. Saáfnak, a Madména attyának felesége pedig szülé Sévát, a Makbéna attyát, és a Gibea attyát: A Káleb leánya pedig vala * Aksa.

50. Ezek voltak a Káleb fijai, ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fija volt: Sobál, Kirját-jeárim attya.

51. Sálma, Betlehem attya; Háref, Bethgáder attya.

52. Voltak pedig Sobálnak is a Kirját-jeárim attyának fijai: Haroé, ki Menuhót földének felét bírja vala.

53. Ezek a Kirját-jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok: ezektől származának a * Sorateusok és az Estaoliteusok.

54. Sálme fijai, Bethlehem és Nétófáti, Joáb házának koronái, és Sóreus, ki Menuhótnak felét bírja vala.

55. És Jaábesben lakozó tudós embereknek cselédei; a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok; ezek a Kineus jövevények, kik származtak Hámáttól, a Rékáb * házának attyától.