3. RÉSZ.

Előszámlálja a Dávid fijait, és a Királyokat s Herczegeket, kik tőle szármasztak.

Ezek voltak pedig a Dávid fijai, kik születének néki Hebronban; elsőszülötte * vala Amnon, Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, Kármelből való Abigáiltól.

2. Harmadik * Absolon, ki Maakának a Gessurbeli Talmai Király leányának fija vala; negyedik Adónia, Haggittól vaó.

3. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, Egla feleségétől.

4. E hat fiak születének néki Hebronban, * a hol uralkodék két esztendeig s hat hónapig; Jérusálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.

5. Ezek születének pedig néki Jérusálemben: Simea, Sobab, Nátán és * Salamon, négyen Bathsuától, Amielnek leányától.

6. És Jikhár, Elisáma, és Elifélet.

7. Nógah, Néfeg és Jáfia.

8. Ismét Elisáma, Eliáda és Elifélet, kilenczen.

9. Mind ezek a Dávid fijai, az ő ágyastársainak fijain kivűl: és Támár * ezeknek hugok vala.

10. Salamonnak pedig fija volt * Roboám; ennek fija Abija, ennek fija Asa, ennek fija Jósafát.

11. Ennek fia * Jórám, ennek fija Akháziás, ennek fija Joás.

12. Ennek fija * Amáziás, ennek fija Azáriás: ennek fija Jotám.

13. Ennek fija * Akház, ennek # fija Ezékiás, ennek fija ## Manasse

14. Ennek fija Amon, ennek fija Jósiás.

15. Jósiásnak pedig fijai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.

16. Jójákim fija: Jékóniás, * ennek fija Sédékiás.

17. Jékóniásnak * fija: Assir, ennek fija Saálthiel.

18. Ennek pedig fijai: Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma, és Nédábia.

19. Pedája fijai! Zerubábel és Símei. Zerubábel * fijai: Messullám, Hanánia: és az ő hugok vala Selómit.

20. És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia, és Juseb-Hésed, ezek öten.

21. Hanánia fijai: Pelátia és Jésai; ennek fija Refája; ennek fija Arnám, ennek fija Obádia, ennek fija Sekánia.

22. És Sekánia fija: Semája. Semája fijai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.

23. Neárja fijai: Elohénai, Ezékiás, és Azrikám, ezek hárman.

24. Eljohénai fijai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni: ezek heten.