4. RÉSZ.

Júdának és Simeonnak nemzetségei.

Júda fijai ezek: Péres. * Hesron, Kármi, Húr és Sobál.

2. Reája pedig a Sobál fija nemzé Jahátot; Jahát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Soráteusok * nemzetségei.

3. Etám attyának cselédei ezek: Jezréel, Jisma, Jédbás: és az ő hugoknak neve Sélelponi.

4. Pénuel pedig Gédor attya, és Ezer, Húsa attya. Ezek Efrata elsőszülöttének tudniillik  Húrnak fijai, ki vala a Bethlehemiták attyok.

5. Ashúrnak pedig a Tékoa attyánask volt két felesége, Heléa és Naára.

6. És Naára szülé néki ezeket: Ahuzámot, Héfert, Teménit, és Ahastárit: ezek a Naára fijai.

7. Heléa fijai; Séret, Jésohár, és Etnán, és Kócz.

8. Kócz pedig nemzé Hánubot, Hásobébát, és Ahárhel nemzetségeit, ki Hárumnak fija vala.

9. Volt pedig Jábes az ő attyafiainál becsületesebb; és azért nevezé őtet az ő annya Jábesnek mondván: Mivelhogy nagy fájdalommal * szülém őtet, azért így kell nevezni.

10. És Jábes az Izráelnek Istenét hívá segítségűl, mondván: Ha engemet igen megáldándasz, és az én határomat megszélesíténded, és a te kezed én velem lejénd, és engem minden veszedelmtől megoltalmazándasz, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.

11. Kélub pedig, a Súkha attyafia, nemzé Méhírt: ez az Eston attya.

12. Eston nemzé Rafának és Páseákhnak, és Tehinnának a Náhás város attyának háznépét: Ezek a Rékától való férjfiak.

13. Kénáz fijai: Otniel * és Serája, Otniel fijai Hatát és Meonótai.

14. Meonótai nemzé Ofrát: Serája pedig Joábot, ki a mesteremberek völgyében lakozóknak attyok vala; mert azok mesteremberek valának.

15. Káleb fijai, ki Jefunné fija vala: Iru, Ela és Naám. Ela fija: Kénáz.

16. Jéhalélel fijai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.

17. Ezra fijai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé a Méred felesége Mirjámot, Sammait, és Isbát, Estemóa attyát.

18. Ennek felesége pedig Jehudéja szülé Jéredet, a Gédor attyát, és Hébert a Sókó attyát, Jékuthielt is a Zánoah attyát: s ezek Bithiának a Faraó leányának fijai, kit Méred elvett vala.

19. Hódia nevű feleségének pedig fijai: ki vala a Naám nénnye, ki ismét Kéhila attya vala, ezek: Hagármi és Maakátbeli Estemóa.

20. Simon fijai: Amon, Rinna, Benhanán és Thilon. Jishi fijai: Zohét és Benzohét.

21. Júda fijának Sélának * fijai: Er, Léka attya és Laáda, Marésa attya, az Asbéa házában a bibor szövők háznépének is attyok vala.

22. És Jókim, és Kozebának lakosai, és Jóás és Saráf, kik uralkodtak Moábnak földében, és Jásubi, Léhem. De ezek immár régi dolgok.

23. Ezek fazekasok voltak és lakoztak a plánták között és a kertek meleltt: és ott maradtak a Királlyal az ő dolgában.

24. Simeon fijai: * Némuel Jámin, Járib, Zérah, Saul.

25. Sallum ennek fija, Mibsám ennek fija: Misma ennek fija.

26. Misma fijai: Hamjúel ennek fija, Zakkur ennek fija, és Simi ennek fija.

27. Siminek voltak tizenhat fijai s hat leányai: az ő attyafiainak pedig nem voltak sok fijai; minden nemzetségek is nem volt annyi, mint a Júda fijai.

28. Lakoznak vala pedig * Beersebában és Móladában és Hasársuálban.

29. Bilhában, Esemben és toládban.

30. Bétuelben, Hormában és Siklágban.

31. Beth-markabótban, Hásársusimban, Beth-biriben és Sabáraimban: ezek valának az ő városaik mind addig míg Dávid Királlyá lőn.

32. Faluik pedig ezek: Etám, * Ain, Rimmon, tóken és Assán, öt városok.

33. És minden faluk, mellyek valának a városok körűl szintén Bálig: e volt az ő lakóhelyek, nemzeségek is ő nékik:

34. Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fija.

35. És Jóel és Jéhu a Jósibia fija, ki Serája fija, ki Asiel fija vala.

36. És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.

37. Ziza a Sifi fija, ki Alon fija, ki Jedája fija, ki Simre fija, ki Semája fija.

38. ezek voltak kik nevezetes Főemberek valának az ő nemzetségekben, s kik igen megsokasodtak vala az ő attyoknak házokban.

39. Elindulának azért Gédorba, hogy bémennének annak a völgynek szinte napkelet felől való részéig, hogy keresnének az ő barmaiknak legeltető helyet.

40. Találának is zsiros és jó legeltető helyet, (az a föld pedig vala tágas, nyugodalmas és békeséges) mert Hámnak nemzetségei laktak vala az előtt ott.

41. Elmenvén pedig e megírattatott személyek, Ezékiásnak * a Júda Királyának idejében, azoknak sátoraikat megverék, és a lakóheleket, mellyek ott találtatának, és levágák őket minde napig, és helyettek ott lakának; mert az ő barmaiknak ott jó legeltető mezejek vala.

42. Ennekfelette a Simeon fijai közzűl némellyek elmenének a Seir * hegyére, úgymint ötszázan: Kiknek előjáróik valának a Jesi fijai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel.

43. És valakik az Amálek * nemzetében megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.