5. RÉSZ.

Rúben, Gád, és Manasse félnemzetsége: szaporodások.

Rúbennek pedig az Izráel elsőszülöttének fijai: (mert ő volt elsőszülött: mikor pedig * megfertéztette volna az ő attyának ágyasházát, adaték az ő elsőszületésének méltósága a József fijainak, ki Izráel fija vala, mindazáltal nem azért, hogy őnéki tulajdoníttatnék egészen az elsőszületés.

2. Mert Júda * vala méltóságosb az ő attyafiai között, és ő belőle volt a Fejedelem, jóllehet az elsőszületésnek haszna Józsefé lőn.)

3. Ezek mondom * Rubennek, Izráel elsőszülöttének fijai: Hánók, Pallu, Hesron és Kármi.

4. Jóel fijai: Semája ennek fija, Góg ennek fija, Simei ennek fija.

5. Mika ennek fija, Reája ennek fija, Baál ennek fija.

6. Beára ennek fija, kit fogva elvitt volt Tiglát-Pilnéser, az Assiriabeli Király; e vala Fejedelmek a Rúbenitáknak.

7. Az ő attyafiai pedig az ő házoknépe szerint, mikor nemzetségenként számláltatnának, akkor vala Fejedelem köztök Jéhiel és Zakariás.

8. Bla is, Azáz fija, ki Séma fija, ki Jóel fija vala, ki lakik vala * Aróerben Nébóig és Baál-Meónig.

9. Napkelet felől is lakik vala a pusztában való bémenetelig, az Eufrátes folyóvíztől fogva; mert az ő barmaik Gileád földén igen megszaporodtak vala.

10. Saul Királynak idejében pedig támasztának hadat a Hágárénusok ellen, és elhullának azok az ő kezek miatt, és lakának azoknak sátoraikban, Gileádnak napkelet felé való egész tartományában.

11. A Gád fijai pedig ő ellenekben laknak vala a Básán * földén Salkáig.

12. Jóel vala előjárójok, Sáfán második az után; Jahánai pedig és Sáfát Básánban lakának.

13. Ezeknek pedig attyokfiai, az ő attyaiknak cselédjek szerint, valának, Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten.

14. Ezek az Abihail fijai, ki Húri fija, ki Jároáh fija, ki Gileád fija, ki Mikáel fija, ki Jésisai fija, ki Jahadó fija, ki Búz fija vala.

15. És mikor Ahi, a Gúni fijának, tudniillik, Abdielnek fija, Fejedelem volna az ő attyok háznépe között.

16. Mikor lakának Gileádban, Básánba, és ezekhez tartozó falukban: és Sáronhoz * tartozó helyekben, ind az ő határokig.

17. Kik mind megszámláltatván, Jótámnak * a Júda Királyának idejében: és Jéroboámnak # az Izráel Királyának idejében.

18. A Rúben fijai közzűl és a Gáditák közzűl, és a Manasse félnemzetsége közzűl, erős paizs és fegyverhordozó férjfiak, kézívesek, és a hadakozásban tudósok, negyvennégy ezeren, hétszázan és hatvanon harczra kimehető férjfiak.

19. Hadakozának a Hágárénusok ellen, Jétúr, Náfis, és Nódáb ellen.

20. És győzedelmesek levének azokon, és kezekbe adatának a Hágárénusok, és mind azok, kik ezekkel valának: mert az Istenhez felkiáltottak vala a hadban, mellyért Isten is őket * meghallgatá: mert ő benne bíztak vala.

21. És zsákmányt vetének az ő barmaikban, a tevék közzűl nyerének ötvenezeret, a juhok közzűl kétszáz s ötvenezeret, a szamarak közzűl kétezeret, és százezer embert.

22. A seb miatt pedig sokan elhullának: mert Istentől vala az a harcz; és azok helyett lakának mind addig, míg őket Isten fogsába * viteté.

23. A Manasse nemzetsége felének fijai laktak a földön, melly hívatik * Básánnak, Baál Hermonig és Senirig, azaz Hermon hegyig; mert igen megsokasultak vala.

24. És ezek voltak az ő attyok házanépének Fejedelmei: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Irméja, Kódávia és Jahdiel, igen erős férjfiak, nevezetesek, kik az ő attyok házanépe között fők voltak.

25. Vetkezének * pedig az ő attyoknak Istene ellen: mert a föld lakóinak bálványisteneivel paráználkodának, kiket Isten szemek elől elvesztett vala.

26. Felindítá azért az Izráelnek Istene Pulnak az * Assiriabeli Királynak szívét, és Tiglát-Pilnésernek az Assiriai Királynak szívét, és fogva elvivé őket, a Rúbenitákat, a Gáditákat, és a Manasse félnemzetségét is: és elvivé őket Heláhba és Háborba és Hárába, és a Gozán folyóvizéhez mind e mai napig.