6. RÉSZ.

A Papoknak és Lévitáknak nemzetségek, tisztek, és lakó városaik.

Lévi fijai; Gerson, * Kéhát és Mérári.

2. Kéhát fijai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.

3. Amrám fijai: Áron, * Mózes és Mária. Áron fijai: Nádáb, # Abihu, Eleázár és Itamár.

4. Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát;

5. Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit;

6. Uzzi nemzé Zeráhiát; Zeráhia nemzé Mérajótot;

7. Mérajót nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;

8. Ahitúb * nemzé Sádókot; # Sádók nemzé Ahimáhást;

9. Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt;

10. Jóhanán nemzé Azáriát, * e vala Pap a házban, mellyet Salamon Jérusálemben épített vala.

11. Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;

12. Ahitúb nemzé Sádókot, Sádok nemzé Sallumot;

13. Sallum nemzé * Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;

14. Azária nemzé Sáráját, * Sérája nemzé Jéhozadákot;

15. Jéhozadák pedig fogsába méne, mikor az Úr Júdát és Jérusálemet fogságba viteté * Nabukodonozor által.

16. Lévi fijai, mondom, Gerson, Kéhát és Mérári.

17. ezek a Gerson * fijainak neveik: Libni és Simi.

18. Kéhát fijai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.

19. Mérári fijai: Mákhli és Musi. Ezek azért a Lévi háznépei az ő Eleik szerint.

20. Gersonnak fijai: Libni az ő fija, Jáhát ennek fija, Zima ennek fija.

21. Jóáh ennek fija, Iddó ennek fija, Iddó ennek fija, Zérah ennek fija, és Jéathérai ennek fija.

22. Kéhát fijai: Amminádáb az ő fija, Kórah ennek fija és Assir * ennek fija:

23. Elkána ennek fija, Ebiásáf ennek fija, és Assir ennek fija.

24. Tákhát ennek fija, Uriel ennek fija, Uzzija ennek fija, és Saul ennek fija: és Elkána ennek fija.

25. Elkána fijai: Amása és Ahimót.

26. Amásainak fija Elkána: Elkána fija: Sófai az ő fija, és Náhát ennek fija.

27. Eliáb ennek fija, Jérohám ennek fija, Elkána ennek fija, * Sámuel ennek fija.

28. Sámuel * fijai pedig: elsőszülött Vásni, és Abija.

29. Mérári fijai: Mákhli az ő fija, Libni ennek fija: Simmi ennek fija, és Uzza ennek fija.

30. Siméa ennek fija, Haggija ennek fija és Asája ennek fija.

31. Ezek pedig a kiket Dávid válogata az Úr házában az énekléshez, minekutánna az Isten ládája * megnyugovék.

32. Szolgáltak pedig énekléssel a gyülekezet sátorának hajléka előtt, míg Salamon * építé az Úr házát Jérusálemben, és állottak az ő szolgálatjoban, kiki mind az ő rendi szerint.

33. Ezek pedig a kik szolgáltak és ezeknek fijai, a Kéhátiták fijai közzűl, Hémán főéneklő, Jóel fija, ki Sámuel fija.

34. Ki Elkána fija, ki Jérohám fija, ki Eliél fija, ki Thóa fija.

35. Ki Czúf fija, ki Elkána fija, ki Mahár fija, ki Amásai fija.

36. Ki Elkána fija, ki Jóel fija, ki Azárja fija, ki Séfánia fija.

37. Ki Takhát fija, ki Assia fija, ki Ebiásáf fija, ki Kóra * fija.

38. Ki Ishár fija, ki Kéhát fija, ki Lévi fija, ki * Izráel fija.

39. És ennek attyafia Asáf, ki jobbkeze felől áll vala: Asáf a Berekiás fija, ki Simea fija vala.

40. Ki Mikáel fija, ki Bahásia fija, ki Melkija fija.

41. Ki Ethni fija, ki Zérah fija, ki Adája fija.

42. Ki Etán fija, ki Zimma fija, ki Simei fija.

43. Ki Jábát fija, ki Gerson fija, * ki Lévi fija.

44. Továbbá a Mérári * fijai, kik azokkal atyafiasok valának, balkéz felől állnak vala; Etán, Kisi fija, ki Abdi fija, ki Malluk fija.

45. Ki Kasábja fija, ki Amásia fija, ki Hilkia fija.

46. Ki Amsi fija, ki Báni fija, ki Sémet fija.

47. Ki Makhli fija, ki Musi fija, ki Mérári fija, ki * Lévi fija.

48. Némellyek pedig a Léviták közzűl, kik ezeknek attyokfiai valának, rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.

49. Áron * pedig és az ő fijai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé a legszentségesb helynek szolgálatja mellé, és az Izráelnek megszentelésére rendeltetének mind a szerint, valamint Mózes az Isten szolgája megparancsolta vala.

50. Áron fijai pedig ezek: Eleázár, ennek fija Fineás, ennek fija Abisún.

51. Ennek fija Bukki, ennek fija Uzzi, ennek fija Zerája.

52. Ennek fija Merájót, ennek fija Amárja, ennek fija Akhitúb.

53. Ennek fija Sádók, * ennek fija Ahimaás.

54. És ezek az ő * lakhelyeik, az ő házok és határok szerint, tudniillik az Áron fijaié a Kéhátiták nemzetsége szerint: mert e jutott volt nékik sors által.

55. Adák azért nékik Hebront a Júda földében és a körülte való hostátot.

56. De azért a városnak mezeit és annak faluit * Kálebnek a Jéfunne fijának.

57. Az Áron fijainak azért a Júda városai közzűl adák, a gyilkosok mentségére rendeltetett városokat, Hebront, Libnát és a mellette való hostátot, Jathirt és Esthemoát, és ezeknek is hostátit.

58. És Hilent és annak hostátit, és Débirt és annak hostátit.

59. Asánt és annak hostátit, és * Bethsémest és annak hostátit.

60. A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak hostátit; Alémetet és annak hostátit: Anatót várost is és annak hostátit. Ezeknek vala az ő nemzetségek szerint tizenhárom városok.

61. A Kéhát több fijainak az egy nemzetségnek cselédjéből, és a félnlemzetségből, tudniillik a Manasse * nemzetségének feléből sors által tiz várost adának.

62. A Gerson fijainak pedig az ő nemzeségek szerint az Issakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básákban tizenhárom várost.

63. A Mérári fijainak az ő nemzetségek szerint, a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.

64. Adának mondom az Izráel fijai a Lévitáknak városokat; azoknak hostátjaikkal egybe.

65. (Minekutánna adtak volna sors által a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből) bizonyos nevű városokat.

66. Először azoknak, kik valának a Kéhát fijainak házoknépe közzűl, (voltak pedig ezeknek városaik és határok az Efraim nemzetségéből.)

67. Ezeknek, mondom, adák a mentségre rendeltetett városokat, Sékemet és annak hostátit az Efraim hegyén: Gézert * és annak hostátit.

68. És Jokmeámot és annak hostáti; Beth-horont és annak hostátit.

69. Ajalont * és annak hostátit; Gáthrimmont is és annak hostátit.

70. A Manasse nemzetségének feléből, Anert és annak hostátit, Bileámot és annak hostátit, a Kéhát megmaradott fijai cselédjének.

71. A Gerson * fijainak pedig a Manasse félnemzetségéből Gósánt Básánban, és annak hostátit: és Astarotót és annak hostátit:

72. Az Isskhár nemzetségéből adák Kédest és annak hostátit; Dobrátot és annak hostátit;

73. Rámótot és annak hostátit, Anémet és annak hostátit.

74. Az Áser nemzetségéből Mását * és annak hostátit, és Abdont és annak hostátit;

75. Hukókot és annak hostátit: Réhobot és annak hostátit.

76. A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában, és annak hostátit: Hammont és annak hostátit; és Kirjáthaimot és annak hostátit.

77. A Mérári * megmaradott fijainaka Zebulon nemzetségéből Rimmonót és annak hostátit; s Thábort és annak hostátit.

78. A Jordánon túl Jerikó ellenében, a Jordánnak napkelet felől való részében, a Rőben nemzetségéből Bésert a pusztában, és annak hostátit; Jahását és annak hostátit;

79. Kedemótot és annak hostátit; Mefaátot és annak hostátit.

80. A Gád nemzetségéből * Rámótot Gileádban, és annak hostátit; Mahanaimot és annak hostátit.

81. Hesbont és annak hostátit; Jaázert és annak hostátit.