7. RÉSZ.

Az Issakhár, Benjámin, Nafthali, Manasse, Efraim és Áser nemzetségei.

Issakhár * fijai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.

2. Thóla fijai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsán és Sámuel, kik Fejedelmek valának az ő attyaiknak cselédjekben: A Thóla fijai valának igen erős férjfiak az ő nemzetségek szerint, ezeknek pedig számok * Dávid Király idejbéen huszonkét ezer és hatszáz vala.

3. Az Uzzi fijai; Izráhja; és az Izráhja fijai Mikáel, Obádja, Joel, Issia, öten: kik mind főemberek valának.

4. Kikkel valának az ő nemzetségek szerint, az ő attyaiknak cselédjek szerint hadakozó férjfiak harminczhat ezeren: mert sok feleségeik voltak, és azért sok fijaik is.

5. ezeknek attyokfiaik is, Issakhárnak egész nemzetsége szerint erős férjfiak valának, nyolczvanhét ezeren szám szerint mindenestől.

6. Benjámin * fijai: Béla, Béker és Jediáel, hárman.

7. Béla fijai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimot és Hiri, öt főemberek az ő nemzetségekben igen erősek, kik mikor rendel nemzetségek szerint megszámláltattak, voltak huszonkét ezeren és harmincznégyen.

8. Béker fijai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet: ezek mindnyájan Béker fijai.

9. Szám szerint pedig, az ő nemzetségeknek rendi szerint, az ő attyoknak cselédjekben erős főemberek találtattak húszezeren és kétszázan.

10. Továbbá Jédiáel fija: Bilhán; Bilhán fijai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.

11. Ezek mind Jédiael fijai, az ő attyok nemzetségében főemberek és igen erősek, kik tizenhétezeren, és kétszázan mehetnek vala ki a viadalra.

12. Ir fijai: Suppim és Huppim: Húsim Ahernek fija.

13. Nafthali * fijai: Jakhcziel, Gúni, Jéser, Sallum: Bilha fijai.

14. Manasse fijai: Asriel, kit szüle az ő felesége. (Az ő ágyastársa pedig a Siriabeli asszony szüle Mákirt, a Gileád attyát.

15. Mákir pedig vevé feleségűl Huppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka.) A másiknak neve * Sélofhád. A sélofhándnak leányai voltak.

16. Maáka a Mákir felesége szüle fiat, kit neveze Péresnek; annak pedig öcssét Séresnek. Ennek fijai: Ulám és Rékem.

17. Ulám fija: Bédán. Ezek a Gileád fijai, ki Mákir fija volt, ki Manasse fija volt.

18. Az ő huga pedig Moléket szülé Ishodot, Abiézert, és Makhlát, és Sémidát.

19. Sémidának fijai voltak: Ahián, Sékem, Likhi és Aniám.

20. Efraim * fijai pedig: Sútelákh, kinek fija Béred, ennek fija Táhát, ennek fija Elhada, ennek fija Táhát.

21. Ennek fija Zábád, ennek fija Sutelákh és Ezer, és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy a Gáthbeilieknek barmaikat elhajtanák.

22. Efraim azért az ő attyok sokáig siratá őket, kihez  elmennek vala * az ő attyafiai és őtet vigasztalják vala.

23. Béméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében és szüle fiat: és nevezé Bériának, mivelhogy nagy keserűségben volt volna az ő háznépéért.

24. Leányának neve Seére vala, ki megépíté mind az alsó s mind a felső Beth-hóront, Uzen-Seérát is.

25. Réfah is ő fija, és Resef, ennek fija Théla, ennek fija Táhán.

26. Ennek fija Laadán, ennek fija Ammihud, ennek fija Elisáma.

27. Ennek fija Nún, ennek fija * Jósué.

28. Ezeknek pedig birodalmok és lakóhelyek Béthel és annak falui; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek falui, Sékem és ennek falui, szintén Gázáig, és ehez tartozó falukig.

29. És a Manasse fijai birodalmok mellett birják vala ezekeet: Beth-seánt és ennek faluit, Thanákot és ennek faluit. Megiddot és ennek faluit, Dórt és ennek faluit. Ezekben laktak az Izráel fijának Józsefnek * fijai.

30. Áser fijai: * Jimma, Jisva, Jisvi. Béria: és Sárah az ő hugok.

31. Béria fijai: Héber és Malkhiel, ki volt Birzávit attya.

32. Héber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát az ő hugokat.

33. Jaflét fijai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fijai.

34. Sómer fijai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.

35. Ennek pedig attyafiának Hélemnek fija vala Sófákh, Jimna, Séles és Amál.

36. Sófákh fijai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.

37. Béser, Hód, Samma, Silsa, Ittrán és Beéra.

38. Jéter fijai: Jéfunne, Pispa és Ara.

39. Ulla fijai: Ara, Hanniel és Risja.

40. Ezek mind Áser fijai főemberek az ő nemzetségekben, válogattattak, erősek a főembereknek is fejek; és megszámláltatván az ő nemzetségeknek rendi szerint viadalra, számok volt huszonhat ezer férjfiak.