8. RÉSZ.

Benjáminnak, és abban Saulnak nemzetségei lastroma.

Benjámin * pedig nemzé Bélát az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot.

2. Negyedik Nóhát, és Ráját ötödiket.

3. (Bélának fijai voltak: Adár, Géra és Abihúd.

4. Abisua, Naámán, Ahóah.)

5. Gérát, Sefufánt és Hurámot.

6.  Ezek az Ehud fijai: (Ezek voltak főemberek a Géba városban lakó nemzetség között, kiket költöztetének Manahátba.)

7. Naámánt és Ahiját, és Gérát elköltözteté: Nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.

8. Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutánna azokat elhagyá az ő két feleségétől Húsimtól és Baarától.

9. Nemzé, mondom, a Hódes nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot.

10. Jéust is, Sobját és Mirmát. Ezek az ő fijai; főemberek az ő nemzetségekben.

11. Húsimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.

12. Elpaál fijai: Eber, Miseám és Sémed: E rakatá Onot és Lódót s ennek faluit.

13. Béria, Séma, (ezek voltak az Ajalonban lakozók attyaiknak Fejei, és ezek üzték vala el Gáthnak lakóit).

14. Ahio pedig, Sasák, Jeremót.

15. Zebádia, Arád, Ader,

16. Mikáel, Isba, Jóha, Béria fijai.

17. Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.

18. Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fijai.

19. Jákim pedig, Zikri, Zabdi,

20. Eliénai, Silletai, Eliel:

21. Adája, Berája és Simrát, Simei fijai.

22. Jispán pedig, Eber, Eliel.

23. Abdon, Zikri, Hanán,

24. Hanánja, Elám, Anatótija,

25. Ifdéja, Pénuel, Sesák fijai,

26. Samsérai pedig, Sahárja, Atália.

27. Jaarésia, Elia és Zikri, Jérohám fijai.

28. Ezek voltak az atyáknak Fejei az ő nemzetségek szerint, és ezek laktak Jérusálemben.

29. Gibeonban * pedig laktak a Gibeonnak attya, kinek feleségének neve Maáka vala.

30. És az elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb.

31. Gédor, Ahio és Zéker,

32. És Miklót, a ki nemzé Simámot: Ezek is az ő attyokfiainak ellenekben laktak Jérusálemben, az ő attyokfiaival.

33. Nér pedig nemzé Kist: Kis nemzé Sault, * Saul nemzé Jónatánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.

34. Jónatán fija: * Méribbaál: Méribbaál nemzé Mikát.

35. Mika fijai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.

36. Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet, és Zimrit: Zimri nemzé Mósát.

37. Mósa pedig Binát, ennek fija Ráfa, ennek fija Elása, ennek fija Asel.

38. Továbbá Aselnek voltak hat fijai, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán, ezek mind Asel fijai.

39. Az ő attyafiának Eseknek fijai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második, és Elifélet harmadik.

40. És voltak az Ulám fijai igen erős férjfiak, kézívesek, és sok fiakat és unokákat szaporítnak vala százig és ötvenig: Mind ezek a Benjámin fijai közzűl valók voltak.