9. RÉSZ.

Jérusálem külső és belső rendeinek állapotja, a Babilónia fogság után.

Fejenként azért az Izráel fijai megszámláltatattak vala nemzetségek szerint, a mint meg is irattattak az Izráel és Júdabeli Királyok könyvében, kik az ő sok gonsozságokért Babilóniába * vitetének fogságra.

2. A kik pedig elein laknak vala az ő jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, Papok, Léviták és Nétineusok.

3. Mert Jérusálemben laktak a Júda fijai közzűl s Benjámin fijai közzűl. Efraim és Manasse fijai k valók.

4. Utái, Ammihúd fija, ki Omri fija, ki Imri fija, ki Báni fija, a Péres fijai közzűl való, ki * Júda fija vala.

5. A Sláhiták közzűl, Asája, ki elsőszülött vala s ennek fijai.

6. A Zérah fijai közzűl: Jéuel és az ő attyafiai hatszázan s kilenczvenen.

7. A Benjámin fijai közzűl: Salu, Mésullám fija, ki Hodávia fija, ki Hasénua fija.

8. Ibnéja, Jérohám fija, és Ela, Uzzi fija, ki Mikri fija, és Mésullám, Séfátja fija, ki Reuel fija, ki Ibnija fija vala.

9. Ezeknek pedig attyokfiai, az ő nemzetségek szerint valának kilenczszázan és ötvenhatan; ezek fejenként igen főemberek vaának az ő attyok háznépe szerint.

10. A Papok közzűl is: Jedája, Jéhojárib és Jákin.

11. Azária, Hilkia fija, ki Mésullám fija, ki Sádok fija, ki Mérajót fija, ki Ahitubnak az Isten házának főgondviselőjnéek fija vala.

12. És Adája Jérohám fija, ki Pashúr fija, ki Malkija fija: Maassai, Adiel fija, ki Jahzéra fija, ki Mésullám fija, ki Mésillémit fija, ki Immer fija.

13. Ezeknek attyokfiai az ő attyok háznépe között igen főemberek, ezezr hétszáz hatvanan valának, erősek az Isten háza dogának munkájában.

14. A Léviták közzűl Sémája, Hásub fija, ki Azrikám fija, ki Hasábia fija, a Mérári fijai * közzűl.

15. Bakbakkár, Héres és Galál: és Mattánia a Mika fija, ki Zikri fija, ki * Asáf fija vala.

16. Obádia a Sémája fija, Galál fija, ki Jéduton fija; és Bérékia, Asa fija, ki Elkána fija: ki lakik vala Nétofáti faluiban.

17. Továbbá ajtónállók: Sallum, Akkúb, Talmon, Abimán, és ezeknek attyokfiai: Sallum pedig fő vala.

18. És ennek mind ez ideig a Király kapuján vagyon állása napkelet felől, amazok ajtónállók a Lévitáknak rendek szerint.

19. Sallum pedig a Kóré fija, ki Ebiásáf fija, ki Kórákh fija, és ennek rokonságai az ő attyának házából valók: tudniillik a Kóriták a szolgálatnak munkájában a Hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő attyaik az Úr seregében őrizték vala a Sátornak bémenetelit.

20. Mikor Fineás * az Eleázár fija azok előtt járó volna régen, kivel vala az Úr.

21. Továbbá Zakariás a Meselémia fija a Gyülekezet sátorára való ajtónak őrizője.

22. Mindenestől ezek választott ajtónállók voltak, kétszázan és tizenketten; kik az ő faluikban nemek szerint megszámláltattak volt; kiket Dávid rendelt volt a Sámuel * Próféta az ő tisztekben.

23. Miképen az ő attyok azért, azonképen a fiak őrizik vala renddel az Úr házának és a sátornak kapuit.

24. Négy felé valának az őrizők; napkeletre, napnyugotra, északra és délre.

25. És ezeknek attyokfiai, az ő faluikban valának, hogy minden hetednap amazokkal felmennének Jérusálembe bizonyos ideig.

26. E négy Lévitákra bízatott vala, mind a kapunállóknak sámok, és őrizik vala a kamarákat * és az Isten # házának kincsét.

27. És az Úrnak háza körűl hálnak vala, mivelhogy az őrzés ő tisztek volna; és minden reggel ők nyitják vala meg az ajtókat.

28. És ő közzűlök némellyek az egyházi szolgálatra csinált * edényekre viselnek vala gondot; mert mind ki, s mind bé, számán viszik vala azokat.

29. Ugyanazok közzűl választattak vala némellyek másféle edényeknek gondviselésére, minden szent edényekhez is, némellyek a zsemlyéhez, borhoz, olajhoz, temjénhez és fűszerszámokhoz.

30. A Papok fijai közzűl valók csinálják vala fűszerszámokból a * drágakenetet is.

31. Továbbá Mattitja a Léviták közzűl való, (ki elsőszülötte a Kóriták közzűl való Sallumnak) a serpenyőkre * visel vala gondot.

32. A Kéhátiták fijai és azoknak attyokfiai közzűl rendeltettek volt a szent kenyérnek * gondviselésére, hogy minden Szombaton megkészítenék azt.

33. Ezek közzűl valók valának az éneklők is, a Léviták közzűl az ő attyok cselédjének Fejei, kik szabadosok valának egyéb tiszttől az ő kamarájokban; mert éjjel * és nappal szolgálattal tartoznak vala.

34. Ezek a Léviták között az ő attyok háznépe közzűl fők voltak az ő nemzetségek szerint, és ezek laktak Jérusálemben.

35. Gibeonban * pedig laktak, a Gibeon attya Jéhiel, és az ő feleségének neve Maáka.

36. Az ő elsőszülött fija Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.

37. Gédor, Ahió, Zékária és Miklót.

38. Miklót pedig nemzé Simámot, s ezek is az ő attyokfiainak ellenekben laktak Jérusálemben az ő attyokfiaival.

39. Nér nemzé Kist, Kis pedig nemzé Sault, * Saul Jónatánt, Málkisuát, Abinádábot és Esbaált.

40. Jónaát fija Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát.

41. Mika fijai: Piton, Mélek és Táréa.

42. Akház pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát.

43. Mósa nemzé Bineát, ennek fija Réfája, ennek fija Elása, ennek fija Asel.

44. Aselnek voltak hat fijai, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán: Ezek Asel fijai.