10. RÉSZ.

Saulnak a Filiszteusokkal való utolsó ütközete, és fijaival együtt való veszedelme.

A filiszteusok pedig hadakoznak vala az Izráel népével, és megfutamodék az Izráel a Filiszteusok előtt, és egynáhányan a sebek miatt is elhullának a Gilboa * hegyén.

2. Elérék pedig a Filiszteusok Sault és az ő fijait; és megölék a Filiszteusok Jónatánt, Abinádábot és Malkisuát, a Saul fijait.

3. És megsúlyosodék Saul ellen a viadal, és találkozának ő reá az ívesek, kik nyilakkal meg is sebesíték őtet.

4. És monda Saul az ő fegyverhordozójának: Vond ki fegyveredet, és verj által engem vele: mert ne talán eljőnek e körülmetéletlenek, és megcsúfolnak engemet. Nem akará pedig az ő fegyverhordozója: mert szertelen fél vala: Ragadá ezért Saul a maga fegyverét, és belé bocsátkozék.

5. Látván pedig az ő fegyverhordozója, hogy Saul immár megholt volna, ő is a maga fegyverébe bocsátkozék s meghala.

6. Meghala azért Saul és az ő három fijai, és * egész háznépe is egyetemben meghala.

7. Melly dolgot mikor megláttak volna az Izráel fijai, kik laknak vala azon a völgyön, hogy tudniillik  ők megfutamodtak volna: és hogy Saul s az ő fijai megholtak volna: pusztán hagyák városaikat  és elfutának. Akkor eljövének a Filiszteusok és azokba beszállának.

8. Lőn pedig másodnap, eljövének a Filiszteusok, hogy a holtakat megfosszák: és megtalálák Sault és az ő fijait halva feküdvén a Gilboa hegyén.

9. És őtet megfosztván, fejét * elvevék és fegyvereit, s elküldözék a Filiszteusoknak minden tartományokra köröskörűl, hogy az ő bálványaiknak megmondanák, és a népnek.

10. És feltevék az ő fegyvereit az ő isteneiknek templomában: fejét pedig a Dágon kápolnájában feltevék.

11. Meghallván pedig mindnyájan a Jábes Gileádbeliek, a miket a Filiszteusok cselekedtek vala Saullal:

12. Feltámadának fejenként az erős férjfiak, és elvivék Saulnak * és az ő fijainak testeket: és Jábesbe vivén eltemeték azoknak csontjaikat egy tölgyfa alatt Jábesben, s böjtölének hetednapig.

13. Meghala azért Saul az ő hamisságáért, mellyel az Urat igen megbántotta vala, azaz, az Úrnak igéje ellen * vétkezett vala, mellyet meg nem őrízett vala, és hogy az ördöngöstől is tanácsot kérdett volna.

14. És nem kérde tanácsot az Úrtól, emllyért őtet el is veszté, és adá az ő országát Dávidnak * az Isai fijának.