11. RÉSZ.

Dávidnak királysága és erős vitézei.

Gyűlének pedig mindnyájan * az Izráeliták Dávidhoz Hebronba, mondván: Ímé te csontod # és te tested vagyunk.

2. Ennekelőtte is, még mikor Saul Király vala is, te viszed vala ki, s te hozod vala bé is az Izráelt: és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te * legelteted az én népemet Izráelt, és te lészesz vezér az énm népemen az Izráelen.

3. Elmenének azért mindnyájan az Izráelnek Vénei a Királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velek Hebronban az Úr előtt; és megkenék Dávidot a királyságra az Izráelen, az Úrnak Sámuel által * való beszéde szerint.

4. Elméne pedig Dávid és az egész Izráel * Jérusálembe, ez a Jebus, (hol a föld népének lakosai közzűl való Jebuzeusok laknak vala.)

5. És mondának a Jebus lakói Dávidnak: Ide bé nem jösz!. De megvevé Dávid a Sion várát, ez a Dávid városa:

6. Mert ezt mondotta vala Dávid: Valaki legelőször a Jebuzeusokat * megveréndi, utánnam Fő és Hadnagy lészen. Felméne azért legelőször Joáb a Séruja fija; és lőn Hdnaghgyá.

7. Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának.

8. És megépíté Dávid a várost Millótól fogva mind körül: Joáb pedig megépíté a városnak maradékát.

9. És szüntelen nevekedik vala Dávid: mert a seregeknek Ura vala ő vele.

10. Ezek pedig erős férjfiak közzűl a Hadnagyok, kik Dávid mellett valának, kik erősen forgolódának vele az ő országáért az egész Izráellel, hogy Királlyá választanák őtet az Izráelen, az Úrnak beszéde * szerint.

11. E pedig az erős * férjfiaknak számok, kik Dávid körül valának: Jásobéám, Hakhamoni fija, harmincz férjfiúnak előljárója: ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen, # kiket mind egyszer meg is sebesíte.

12. Ezután Eleázár, az Ahóhita Dodó fija; ki a három * erősek közzűl vala.

13. E vala Dáviddal Pasdamimban, a hová gyültek vala a Filiszteusok viadalra, melly mezőnek darabja árpával vala tele, s a lakos nép elfutott vala a Filiszteusok előtt.

14. És megállottak vala ott a darab mezőnek közepén, mellyet meg is szabadítának, és megverék a Filiszteusokat; és az Úr megszabadítá azokat nagy szabad1tással.

15. Továbbá mikor alámentek volna hárman a * haarmincz Főemberek közzűl Dávidhoz, a kősziklához az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben.

16. (Dávid pedig akkor vala az ő erősségében, és a Filiszteusok hada vala Bethlehemnél.)

17. Kíváná * Dávid vizet, s monda: Óh ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből!

18. Általvágák azért a három fő erős férjfiak magokat a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, melly vala a kapu előtt, és vivék Dávidnak: de nem akara Dávid inni, hanem * kitölté azt az Úrnak.

19. És monda: Távoztassa el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném: Avagy ezeknek véreket innám é meg, kik életeket halálra vetették? Mert ők ezt életek veszedelmével hozták: És semmiképen nem akara inni. Ezt cselekedék a három erős férjfiak.

20. És Abasai * a Joáb attyafia, ő vala e háromnak előljárójok: e ragadott vala dárdát háromszáz # ellen, kiket megsebes1te: és ő híres és nevezetes vala a három között.

21. A három közzűl * a kettőnél becsületesb vala, azért volt azoknak előljárójok; de azért ő magaaa nem ér vala a hárommal.

22. Benája * a Jójada fija, erős férjfiúnak fija, ki nagy dolgokat cselekedett vala, és vala Kábséelbeli: ő ölte vala meg a két erős Moábitákat, ugyanez ment vala alá, és megölte vala az oroszlánt a veremben havas időn.

23. Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férjfiakat, kinek magassága öt sing vala, és ollya dárda vala az Égyiptombeli férjfiúnak kezében, mint a szövö zugoly. Szembe szállott vala pedig egy pálczával s kiragadá az Égyiptombeli ember kezéből a dárdát, és az ő maga dárdájával általveré.

24. Ezeket cselekedte Benája a Jójada fija, ki is vala nevezetes a három erősek között.

25. A harmincz közzűl ímé tiszteletes vala ő, de nem ér vala a * hárommal; annakokáért Dávid Hadnaggyá tevé őtet, az ő szavát halgató vitézeken.

26. A seregnek pedig erősei közzűl valók ezek: Asael * a Joáb attyafia; Elhanán, Dódónak fija, ki Bethlehembeli vala.

27. Haróritból való Sammót, Pélonból való Héles.

28. tékoabeli Hira, Ikkés fija, Anatótbeli Abiézer.

29. Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Ilai.

30. Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, * Bahána fija.

31. Ittai, Ribai fija, a Benjámin fijainak Gibea városokból való; * Pirátonbeli Benája.

32. Húrai, a Gaás völgyéből való: Arbátbeli Abiel.

33. Baharumi Azmávet, * Saálbonitbeli Eliáhba.

34. Gisonbeli Hásem fijai közzűl, Jónathán, Hararitbeli Ságé fija.

35. Hararitbeli Ahiám, Sákár fija: Elifál, Ur fija.

36. Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija.

37. Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fija.

38. Jóel, Nátán attyafia; Mibhár, Géri fija.

39. Sélek, Ammon nemzetségéből való: Berótbeli Naárai, Joábnak * ki Séruja fija vala, fegyverhordozója.

40. Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb.

41. Hitteus * Uriás, Zabád, Ahlai fija.

42. Hadina, a Rúben nemzetségéből való Siza fija, ki a Rúbenitáknak Hadnagyok vala, és vele harminczan valának.

43. Hanán, Maaka fija, és Mitnibeli Jósafát.

44. Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aroerbeli Hótám fija.

45. Jidiháel, Simri fija, és az ő attyafia Joha Tisibeli.

46. Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fija, és Jitma, Moáb nemzetéből való.

47. Eliel és Obed, és Jaásiel, Mésóbájából valók.