12. RÉSZ.

A vitézlő népek, kik a számkivetésnek idején, és azután Hebronba Dávidhoz gyültek.

Ezek pedig azok, a kik mentek volt Dávidhoz * Siklágba, mikor Saultóla Kis fijától való félelem miatt még számkivetésben volna, kik amaz # erősekkel az ő hadakozásában segítői voltak.

2. Ívesek, kik mind jobb, mind balkézre kővel * hajítanak vala, és nyillal lőnek vala, kik a Saul attyafiai k valók valának, Benjámin nemzetéből.

3. Hadnagy vala Ahiézer és Joás, a Gibeabeli Semáa fijai: és Jézel és Pélet, Azmávet fijai; Beráka és Jéhu Anatótbeli.

4. És a Gibeonbeli Ismája a harmincz közzűl való eerős, kiknek előljárójok is vala; Irméja, Jaháziel, Johjanán és Gederátbeli Józabád.

5. Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja.

6. Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer, és a Kóré nemzetéből való Jásobéám.

7. Joéla és Zebádja, a Gédobról való Jérohám fijai.

8. A Gáditák közzűl is hajlának Dávidhoz, mikor volna a pusztában az erősségben, erős és hadakozó férjfiak, paizsosok, dárdások: kiknek orczájok mint az oroszlánnak * orczája, és hasonlók a hegen lakozó vadkecskékehez a # gyorsaságra.

9. Ézer az első, Obádia második, Eliáb harmadik.

10. Mismanna negyedik, Jirméja ötödik.

11. Aftai hatodik, Eliel hetedik.

12. Nyolczadik Johanán, kilenczedik Elzabúd.

13. Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.

14. Ezek voltak főembereka seregben a Gád fijai közzűl: egy, a ki kissebb * vala, százért vala, a nagyobbik ezerért.

15. Ezek voltak, kik a Jordánon általmentek volt az első hónapban, noha az árvíz a partot * felűlmulta volna, és elüzték vala mind azokat, kik a völgyet napkelet felől és napnyugot felől lakják vala.

16. Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fijai közzűl is, szintén * az erősségig, mellyben Dávid akkor vala.

17. És kiméne Dávid elejekbe, és mond nékik: Hogyha békességnek okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre lennétek; az én szívem egy lészen ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én * ellenségeimnek, holott semmi hasmisságomat nem esmérem: lássa meg a mi atyáinknak Istene, és titeket büntessen meg.

18. A lélek pedig felindítá * Amásait a harmincznak # Fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tiéid vagyunk, és te veled lészünk Isai fija! békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is,mert megsegít téged a te Istened! Magához fogaá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.

19. ennekfelette a Manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor ment volna a filiszteusokkal együtt * Saulra; de nem seegéllék őket; mert tanácsot tartván felőlök, haza küldék Dávidot a Filiszteusok Fejedelmei, mondván: A mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához Saulhoz.

20. Mikor, mondom, visszatérne * Siklágba, hajlának ő hozzá a Manasse fijai közzűl Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétai, kik a Manasse nemzetségéből való vitézeknek Hadnagyai voltak.

21. És ezek voltak Dávidnak segítséggel az ellenségnek * seregei ellen: mert fejenként mind válogatott erős vitézek valának, és főhadnagyok voltak a seregben.

22. Annakfelette minden napon mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére lennének néki, míg az ő népe megsokasulna, mint az Istennek tábora.

23. Ezek pedig számok a viadalhoz készült Hadnagyoknak, kik Dávidhoz mentek vala Hebronba, hogy * őtet Saul helyett az országban Királlyá választanák, az Istennek igéreti szerint.

24. A Júda fijai közzűl, kik viselnek vala paizst és kopját, hatezer és nyolczszáz vala, kik a viadalhoz készültek vala.

25. A Simeon fijai közzűl erős férjfiak a viadalra, hétezer és száz.

26. A Lévi fijai közzűl, négyezer és hatszáz vala.

27. Jójada is, ki az Áron fijai között Fejedelem vala, és ő vele háromezer és hétszáz.

28. És az ifjú * Sádók, ki igen erős vala, és az ő attya házából huszonkét Főemberek.

29. A Benjámin * fijai közzűl, kik Saul attyafiai valának, háromezer: mert még azok közzűl sokan erősen őrizik vala a Saul házát.

30.Az Efraim fijai közzűl húszezer vala és nyolczszáz, igen erősek, kik az ő nemzetségekben igen nevezetesek valának.

31. Manassénak pedig félnemzetségéből tizennyolczezer, kik egyenként válogattattak voltak, hogy elmenének, és Dávidot Királlyá választanák.

32. Az Issakhár fijai közzűl, kik az időknek alkalmatosságát tudják vala, annyira hogy jól tudnák, az Izráel népének mihez kellene magát tartani, főemberek kétszázan; és mind azoknak attyokfiai az ő beszédekhez hallgatnak vala.

33. A Zebulon fijai közzűl a harczra kimehetők, minden hadiszerszámokkal felkészültek, valának ötvenezeren: készek a viadalra állhatatos szívvel.

34. A Nafthali nemzetségéből ezer Főember vala; és ő velek paizzsal, s kopjával harminczhétezer vala.

35. A Dániták közzűl, kik a viadalhoz készek valának, huszonnyolcz ezeren voltak és hatszázan.

36. És az Áser fijai közzűl, a hadakozók, és az ütközethez készek, negyvenezeren valának.

37. A Jordánon túl lakozók közzűl, azaz, a Rúbeniták, gáditák, és a Manasse nemzetségének fele közzűl, minden viadalhoz való szerszámokkal egyetemben jöttek százhúszezeren.

38. Fejenként ezek hadakozó férjfiak, harczrendelésnek tudói, tiszta szívvel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel népén Királlyá választanák, sőt ezeken kivűl is, az egész Izráel fijai, egy szívvel valának, hogy Dávidot Királyságra * választanák.

39. És lőnek ott Dáviddal harmadnapig, és ezsnek s isznak vala; * mert az ő attyokfiai készitettek vala nékik élést;

40. Sőt azok is, a kik ott szomszédságban laknak vala. Issakhárig, Zebulonig, és Nafthaliig, hoznak vala kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, figét, asszúszőlőt, bort, olajt, vágóbarmokat, juhokat, számtalan sokat: mert az Izráel nagy örömben vala.