14. RÉSZ.

Dávidnak Hírámmal való barátsága: fijai győzedelmei a Filiszteusokon.

Külde pedig Hírám, * Tírusnak Királya Dávidhoz követeket: és czédrusfákat, kőmíveseket, ácsmestereket, hogy néki házat csinálnának:

2. Megesméré azért Dávid, hogy az Úr őtet megerősítette * volna a Királyságban az Izráel népén, mivel hogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért az Izráelért.

3. Vőn pedig Dávid mégis több * feleségeket Jérusálemben, és nemze mégis több fiakat és leányokat.

4. És ezek neveik azoknak, kik születtek néki * Jérusálemben: Sammua, # Sobáb, Nátán és Salamon.

5. Ihhár, Elisua és Elpélet.

6. Nógah, Néfeg és Jáfia.

7. Elisáma, Beheljada és Elifélet.

8. Megtérvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid * megkenettetett vona a Királyságra az egész Izráel népén, fejenként felindulának a Filiszteusok, hogy Dávidot megkeresség. Melly dolgot mikor Dávid meghallott volna, azonnal kiszálla elekikbe.

9. A Filiszteusok pedig eljutánakés a Réfaim völgyében mind elszéledének.

10. Dávid azért tanácsod kérede az Istentől, mondván: Reájok induljak é a Filiszteusokra, és őket kezembe adod é? És monda néki az Úr: Menj fel reájok, és őket kezedbe adom.

11. Felmenének azért Baál-perásimba, és * ott Dávid őket igen megveré, és monda: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem miatt, mint a vizet; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak.

12. És ott hagyák az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, és mind megégeték * azokat.

13. Ismét feltámadának a Filiszteusok, és azon völgyön elszéledének.

14. Azért Dávid ismét tanácsot kérde Istentől, és monda az Isten néki: Utánnok ne menj fel; hanem őket vedd körűl, és menj reájok a szederjfák ellenéről.

15. És mikor hallándod valami indulásnak * dobogását a szederjfák tetéjén: akkor indulj reájok a vidalra: mert az Isten akkor megyen ki te előtted, hogy megverje a Filiszteusok táborát.

16. Dávid azért szintén úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta vala, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szintén Gézerig.

17. És Dávidnak kiméne híre neve minden földnek szegeletire, és az Úr a Dávid hírével megrettente minden Pogányokat.