15. RÉSZ.

Az Isten ládájának meghozatása.

Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő * városában: és píttete helyet az Isten ládájának, és annak sátort vonata.

2. Akkor monda Dávid: Nem szabad senkinek hordozni az Isten * ládáját, hanem csak a Lévitáknak: mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és néki szolgáljanak mind örökké.

3. Gyüjteté azért Dávid Jérusálembe mind az egész Izráel népét, hogy az Úr ládáját az ő * helyére vitetné, mellyet néki csináltatott vala.

4. Öszvegyüjteté Dávid az Áron fijait is és a Lévitákat.

5. A Kéhát * fijai között vala fő Uriel, és az ő attyafiai százhuszan valának.

6. A Mérári fijai között Asája fő, és az ő attyafiai kétszázan s húszan valának.

7. A Gerson * fijai között Jóel fő, és az ő attyafiai százan s harminczan valának.

8. Az Elisáfán fijai között Sámája fő, és az ő attyafiai kétszázan valának.

9. A Hebron fijai között fő Eliel és az ő attyafiai nyolczvanan valának.

10. Az Uzziel fijai között fő Amminádáb, és az ő attyafiai száz tizenketten avalának.

11. Hivatá azért Dávid Sádok * és Abjatár Papokat, a Léviták közzűl pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és Amminádábot.

12. És monda nékik: Ti vagytok a Léviták attyainak előljárói: Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az Izráel Urának Istenének ládáját e helyre, mellyet * készitettem néki:

13. Mert mivelhogy eleitől fogva nem miveltétek ezt, a mi Urunk Istenünk eloszlatott minket, * mert nem kerestük őtet a tőle szabott rendtartás szerint.

14.Megszentelék azért magokat először a Papok és a Léviták, hogy vinnék az Izráel Urának Istenének ládáját.

15. És felvevék a Lévitáknak fijai az Isten ládáját, a szerint, a mint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint, vállokra * a rudakkal egybe, mellyek abban valának.

16. Parancsola ennekfelette Dávid a fő Lévitáknak, hogy válogatnának az ő attyokfiai közzűl éneklőket éneklő szerszámokkal egyetemben, tudniillik  náblumokkal, hegedűkkel és czimbalmokkal, hogy énekelnének * felszóval nagy örömmel.

17. Választák azért a Léviták Hémánt a Jóel fiját: és az ő attyafia közzűl * Asáfot a Berekiéás fiját, és a Mérári fijai közzűl, kik azoknak attyokfiai valának Etánt a Kusája fiját.

18. És ő velek egybe az ő attyokfiai másod renden, Zakariásm Bén, Jeáziel, Semmirámot, Jéhiel, Unni, Eliáb, Benája, Maaséja, Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom és Jehiel, ajtónállók valának.

19. Éneklők pedig: Hémán, * Asáf # és Etán, réz czimbalmokkal zengedeznek vala.

20. Zakariás, Aziel, Semirámot, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája, vékony szavú náblumokkal énekelnek vala.

21. Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hegedűlnek vala öreg szavú hegedűkkel.

22. Kéniás pedig a Léviták Fejedelme, a prófétálásban fő vala, mivelhogy tudós volna.

23. Berekiás és Elkána a Láda előtt való ajtónállók valának.

24. Sébániás pedig és Jósafát, Nétánéel, Amásia, Zakariás Benája és Eliézer Papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt: Obed-Edom és Jéhija, kik kapunállók valának, a láda után mennek vala.

25. A kik pedig viszik vala és költöztetik vala az Úr szövetségének ládáját* az Obed-Edom házából nagy örömmel, ezek valának: Dávid, az Izráelnek Vénei és Fejedelmei.

26. Lőn pedig, mikor az Isten felsegéllette volna a Lévitákat, kik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, ezokáért áldozának hét tulokkal, és hét kossal.

27.Dávid pedig bíborból * csinált ruhába öltözvén: és mind a Léviták, kik a ládát viszik vala, az éneklők is, és Kénániás, ki fő vala az éneklésben, énekelnek vala, (Dávidon pedig vala gyolcsból csinált Efód.)

28. És mind az Izráel népe viszik vala az Úr szövetségének ládáját nagy örömmel, kürtöknek, * trombitáknak, czimbalmoknak, hegedűknek és náblumoknak felható zengésében.

29. Mikor pedig immár az Úr szövetségének ládája jutott volna szintén a Dávid városához, és Mikál * a Saul leánya kitekintvén az ablakon, látt volna hogy Dávid Király tánczolna és vígadna szívében megútálá őtet.