18. RÉSZ.

Dávid megveri a körüllakó népeket, és birodalmát megerősíti. Lásd meg a 2. Sám. 8-dik részét is.

Ezekután pedig meveré Dávid a * Filiszteusokat és megalázá őket; és Gáth városát faluival egybe elnyeré a Filiszteus kezekből.

2. A Moábitákat is megveré; és a Moábiták voltak Dávidnak * adófizető szolgái.

3. Továbbá megveré Dávid Hámátban Hadarézert is Sóbának Királyát, mikor elindult volna, hogy az Eufrátes * folyóvízig vetné birodalmának határát.

4. Dávid pedig nyere ő tőle ezer szekeret és hétezer lovagokat, és húszezer gyalogokat; és minden szekeres lovaknak inaikat elvagdaltatá * Dávid: és megtarta azokban csak száz szekérbe valókat.

5. Eljövének pedig Damaskusból a Siriabeliek, hogy megsegéllenék Hadarézert a * Sóba Királyát; és levága Dávid a Siriabeliekben huszonkét ezer férjfiakat.

6. És rendele Dávid Tiszttartóka Siriában, mellyben vagyon Damaskus; és lőnnek a Siriabeliek Dávidnak adófizető szolgái: és megtartja vala az Úr Dávidot mindenütt, valahová megyen vala.

7. És elnyeré Dávid az arany paizsokat, mellyeket a Hadarézer szolgái viselnek vala, és vivé Jérusálembe.

8. És hoza Dávid * Tibhátból és Kúnból a Hadarézer városaiból igen sok rezet, mellyből Salamon a # résztengert csinálá, az oszlopokat és a rézedényeket.

9. Mikor meghallotta volna pedig Tóhu a Hámáthbeli Király, hogy Dávid megverte volna Hadarézernek, a Sóba Királyának egész hadát;

10. Küldé Dávid Királyhoz az ő fiját Hadarámot, hogy köszöntené őtet nagy tisztességgel, és hogy néki minden jót is kívánna, mivelhogy megharczolt volna Hadarézerrel, és megverte vala őtet; mert Tóhu is hadakozik vala Hadarézer ellen. És külde Dávidnak sok aranya, ezüst és rézedényeket.

11. Mellyeket Dávid Király szentele az Úrnak * az ezüsttel és az arannyal, mellyet nyert vala a pogányoktól, az Edomitáktól, a Moábitáktól, az Ammon fijaitól, a Filiszteusoktól és Amálekitáktól.

12. Abisai * pedig a Séruja fija, az Edomiták közzűl, a Sónak völgyében megvere tizennyolczezeret.

13. És rendelet Edomban * Dávid Tiszttartókat, és lőnnek az Edombeliek Dávidnak szolgái. És megtartá az Úr Dávidot mindenütt, valahová megyen vala.

14. Uralkodék azért Dávid az * egész Izráelen és szolgáltat vala ítéletet és igazságot az ő egész népén.

15. Joáb pedid Séruja fija vala * Hadnagy a seregben: Jósafát az Ahilud fija vala Kanczelláriusa Dávidnak.

16. Sádok az Ahitub fija, és Abimélek az Abjátár fija, Papok valának; Sausa vala Íródeák.

17. És Benája a Jójada fija vala Hadnagy a Kereteusokon és Peleteusokon. A Dávid fijai pedig legközelebb járnak vala a Királyhoz.