20. RÉSZ.

Dávid megrontja az Ammonitákat, a Filiszteusokat: ezek közt három Óriás is vész el.

És * lőn ennekfelette az esztendőnek fordulásában, mikor a Királyok szoktak hadakozni indulni, elindítá Jóáb a hadat, és elpusztítá az Ammon # fijainak földöket: És elmenvén megszállá Rabbát, (Dávid pedig maradott vala Jérusálemben,) és megvevé Jóáb Rabbát, és elrontá azt.

2. Elvivé pedig Dávid az ő Királyoknak koronáját * az ő fejéből, melly egy tálentom aranyat nyomó vala, mellyben valának drágalátos kövek, melly a Dávid fejébe téteték: a városból is igen sok nyereséget vőn el.

3. A népet pedig, melly a városban vala kihozatá, és fűrésszel metélteté azokat, és vasgereblyékkel és sarlókkal. Így cselekedék Dávid az Ammon * fijainak minden városaival: azután megtére Dávid mind az egész néppel Jérusálembe.

4. Ezután ismét had támada * Gézeerben a Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az Óriások nemzetségéből való # Sippait, és illyen módon meegaláztatának.

5. Ismét lőn hada a Filiszteusok ellen, mellyben megölé Elhanán a Jáir fija, a Gáthbeli Lákhmit a Góliát * attyafiát, kinek az ő dárdájának nyele hasonló vala a szövőknek zúgolyfájokhoz.

6. Ezek után ismét lőn viadal Gáthnál: Vala pedig ott a városban egy igen nagy magas * ember, kinek hat-hat ujjai valának, azaz huszonnégy: ez is Óriás fija vala.

7. És szidalommal illeti vala az Izráelt, kit megöle Jónathán, Dávid attyafiának Simeának fija.

8. Ezek ugyanazon egy Óriásnak fijai voltak Gáth városban, kik elveszének Dávidnak és az ő szolgáinak kezek miatt.