23. RÉSZ.

Dávid a megszámláltatott Lévitáknak tiszteket rendeli el.

Megvénhedék * pedig Dávid, és mikor igen koros volna: Királlyá tevé az ő fiját Salamont az Izráelen.

2. És öszvegyűjté az Izráelnek minden Fejedelmeit, a Papokat is és a Lévitákat.

3. És megszámláltatának, a Léviták, harmincz * esztendőstől fogva és a kik annál idősebbek valának; és volt azoknak számok fejenként harmincznyolczezer.

4. Ezek közzűl huszonnégy ezeren az Úr háza körűl való dolgosoknak pallérai valának: és hatezeren igazgatók és bírák valának.

5. Négyezeren ajtónállók valának: négyezeren dícsérik vala az Urat minden zengő szerszámokkal, * mellyeket Dávid készíttetett vala a dícséretre.

6. És Dávid őkt három részre rendelé a Lévi fijai szerint: Gersonitákra, * Kéhátitákra, és Méráritákra.

7. A Gersoniták közzűl valók valának Lahdán és Simhi.

8. Lahdán fijai: Jéhiel fő, Zétám és Joel hárman.

9. És a Simhi fijai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman: ezek voltak a Lahdán háznépe között fők.

10. Simhi fijai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fijai.

11. Vala pedig Jahát fő, Zina második; de Jéus és Béria, mivelhogy nem sok fiakat nemzének, azért az ő attyoknak háznépe között csak egy ágért számláltattak.

12. Kéhát fijai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen.

13. Amrám fijai: Árón * és Mózes: Elválasztaték pedig Áron, # hogy szenteltetnék szenteséges dolgoknak cselekedeteire, ő és az ő fijai mind örökké; és hogy jóillatot tennének az Úr előtt, hogy szolgálnának néki, és az ő nevében, a népet megáldanák ## mind örökké.

14. Mózesnek az Isten emberének fijai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közzé.

15. Mózes fijai: Gerson * és Eliézer.

16. Gerson fijai: * Sébuel fő.

17. Voltak pedig Eliézer fijai: Rhábia fő: nem is voltak Eliézernek több fijai: de a Rehábia fijai igen megsokasodtak vala.

18. Ishár fijai: Selómit, ki fő vala.

19. Hebrón fijai: Jéria * fő, Amárja második, Jaháziel harmadik, és Jékámám negyedik.

20. Uzziel fijai: Mika * fő, és Isija második.

21. Mérári * fijai: Mákhli és Músi: Mákhli fijai: Eleázár és Kis.

22. Meghala pedig Eliázár, és nem voltak néki fijai, hanem leányai, kiket elvevének a Kis fijai, azoknak attyokfiai.

23. Músi fijai: Mákhli, Eder és Jeremót, ez három.

24. Ezek a Lévi fijai az ő cselédjek szerint, kik az ő tisztekben, az ő neveknek száma szerint főemberek voltak; kik az Úrnak házában szolgáltak, a kik * húsz esztendősök és annál idősebbek voltak.

25. Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Izráelnek Ura Istene im megnyugotá az ő népét, és lakozik Jérusálemben * mind örökké.

26. A Lévitáknak is nem szükség lészen többé az Isten sátorát * hordozni, sem az edényeket, mellyek annak szükségére szereztettek volt.

27. Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint számláltattak a Lévi fijai, húsz * esztendőstől fogva, és a kik idősebbek volnának.

28. Annakfelette ezeknek rendek vala az Áron fijainak birodalmokban, hogy szolgálnának az Úr házában, és annak pitvaraiban, kamaráiban, minden szent edényeknek tisztításában és az Isten házának szolgálatjában:

29. Azaz, a szent kenyereknek * elrendelésében, # a Minhának, kovász nélkűl való lepényeknek, serpenyőben főzött és szépen felhólyagzott pogácsáknak való zsemlyelisztnek megszerzésében, és mindennek mértékében:

30. És hogy állanának minden * reggel az Úrnak tiszteletére, és dícséretére, azonképen estve is;

31. És hogy áldoznának az Úrnak minden tüzes áldozattal, minden szombatnapokon, a hónapoknak első napjain, és a szokott * innepeken bizonyos szám szerint, a mint szükség ala szünetlen az Úr előtt.

32. És hogy a Gyülekezetnek sátorát szorgalmatosan * őriznék, és a szent állatokat; és hogy az ő attyokfiainak az Áron fijainak szolgálatjok mellett vigyáznának az Úr házánk szolgálatjában.