24. RÉSZ.

A Papok megszámláltatnak az ő nemzetségek, tisztek, és 24 rendek szerint.

Az Áron fijainak pedig ezek az ő elrendelések: Áron fijai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

2. Meghala pedig Nádáb * és Abihú az ő attyok előtt, kiknek fijai nem valának: azért Eleázár és Itamár viselék a Papságot.

3. És elrendelé őket Dávid, és * Sádók, ki az Eleázár fijai közzűl vala, és Ahimélek, ki az Itamár fijai közzűl vala, az ő tisztek szerint a szolgálatra.

4. Találtatának pedig az Eleázár fijai közzűl sokkal több főemberek, hogysem mint az Itamár fijai közzűl, mikor elrendelnék őket. Az Eleázár fijai között voltak főemberek, az ő attyok háznépe szerint tizenhatan; az Itamár fijai közzűl, az ő attyok háznépe szerint, nyolczan.

5. Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkűl: jóllehet a Szenthelynek Istentől választatott Fejedelmei volnának, mind az Eleázár s mind az Itamár fijai közzűl valók.

6. És béírá őket Semája Nétanéel fija, a Lévi nemzetségéből való Íródeák, a Király előtt és a Fejedelmek előtt, * Sádók Pap előtt, Ahimélek előtt ki Abjátár fija vala, és a Papoknak és Lévitáknak attyai nemzetségeknek Fejedelmei előtt, minden attyai cselédet, melly sors által az Eleázár nemzetségéből esett, hasonlatosképen melly az Itamár nemzetségéből esett.

7. Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára.

8. Hárimra a harmadik: Seórimra a negyedik.

9. Málkijára az ötödik: Mijáminra a hatodik.

10. Hakkósra a hetedik; Abijára * a nyolczadik.

11. Jesuára a kilenczedik: Sekániára a tizedik.

12. Eliásibra a tizenegyedik: Jámikra a tizenkettődik.

13. Huppára a tizenharmadik: Jésebeábra a tizennegyedik.

14. Bilgára a tizenötödik: Immérre a tizenhatodik.

15. Hézirre a tizenhetedik: Hápisesre a tizennyolczadik.

16. Petáhiára a tizenkilenczedik: Jéhezkelre a huszadik.

17. Jákinra a huszonegyedik: Gámulra a huszonkettődik.

18. Délájára a huszonharmadik: Maáziára a huszonnegyedik.

19. Ez az ő tiszteknek rende az ő szolgálatjokban, hogy az Úr házába béjárnának az ő attyoknak Áronnak birodalma alatt való tiszt szerint; int megparancsolta volt néki az Izráel Ura Istene.

20. A mi néz a Livinek több fijaira; az Amrám fijai közzűl vala Subáel: A Subáel fijai közzűl Jehdéja.

21. A mi néz pedig Rehábiára: A Rehábia fijai közzűl Issija vala fő.

22. Az Ishár fijai közzűl vala  Selómot: És a Selómót fijai közzűl Jahát.

23. A Hebron * fijai közzűl vala első Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jehámám negedik.

24. Uzziel fijai: Míka: A Míka fijai közzűl Sámir.

25. Míka attyafia Issija: Issija fijai közzűl Zékáriás.

26. Mérári fijai: Mákhli és Músi; Jaázija fija, Bénó.

27. Mérárinak Jaázijától az ő fijától való fijai: Sohám, Zakúr és Hibri.

28. Mákhlitól vala Eliázár * és ennek nem valának fijai.

29. Kistől a Kis fijai közzűl való volt Jérakhméel.

30. Músi fijai: Mákhli, Eder és Jérimót! E Léviták fők voltak az ő attyaiknak házoknépe szerint.

31. Ezek is sorsot vetének az ő attyokfiaival az Áron fijaival együtt Dávid Király előtt, Sádok és Ahimélek előtt, a Papok és Léviták attyainak Fejedelmei előtt,a fő a kissebbikkel egyaránt.