25. RÉSZ.

Az Éneklőknek huszonnégy rendeik.

Elválasztá pedig Dávid, és a seregnek Fejedelmei, szolgálatra az Asáf * Hémán és a Jédutun fijait, kik prófétálnak vala hegedűkkel, # náblumokkal, czimbalmokkal. Ezeknek pedig az ő szolgálatjokban bizonyos számok vala.

2. Az Asáf fijai közzűl ezek voltak: Zakkúr, József, Nétánia, és Asaréla; az Asáf fijai voltak az Asáf birtokában; ki a Király akaratja szerint prófétál vala.

3. A Jédutun fijai közzűl: A Jédutun fijai: Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia és Simei, hatan az ő attyoknak Jédutunnak birtokában valának hegedülésben, ki prófétál vala, az Urat tisztelvén és dícsérvén.

4. A Hémán fijai közzűl: Hémán fijai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.

5. Ezek mind Hémán fijai, ki az Isten beszédeiben a Király Nézője vala az ő királyi méltósága felől: és ada az Isten Kémánnak tizennégy fiakat és három leányokat.

6.  Ezek mindnyájan az ő attyoknak hatalmában valának, kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, náblumokkal és hegedűkkel, az Isten házának szolgálatjára; a Királynak, Asáfnak, Jédutunnak, és Hémánnak parancsolatjok szerint.

7. Volt pedig ezeknek számok, az Úrnak dícséretében tudós attyokfiaival öszve minden tanitóknak kétszáz nyolczvannyolcz.

8. És sorsot is * vetének közöttök a vígyázásban való tisztre, mind kicsiny s mind nagy, mind a tanitó s mind a tanítvány.

9. És esék az elsősors az Asáf fijára Józsefre: Gedáliára a második, ki az ő attyafiaival és fijaival öszve tizenketted magával vala.

10. A harmadik Zakkúrra, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

11. Negyedik Jifrire esék, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

12. Ötödik Nétániára, kinek fija és attyafiai tizenketten valának.

13. Hatodik Bukkijára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

14. Hetedik Jésarelára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

15. Nolczadik Jésaiára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

16. Kilenczedik Mattániára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

17. Tizedik Simeire, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

18. Tizenegyedik Azárelre, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

19. Tizenkettődik Hasábiára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

20. Tizenharmadik Subáelre, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

21. Tizennegyedik Mattithiára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

22. Tizenötödik Jérimótra, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

23. Tizenhatodik Hanániára, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

24. Tizenhetedik Jósbekására, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

25. Tizennyolczadik Hanánira, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

26. Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

27. Huszadik Elijátánra, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

28. Huszonegyedik Hótirra, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

29. Huszonkettődik Giddáltire, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

30. Huszonharmadik Maháziótra, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.

31. Huszonnegyedik Rómámti-Ezerre, kinek fijai és attyafiai tizenketten valának.