26. RÉSZ.

A Templom kapuinak s kincseinek őrizői.

Az ajtónállóknak * elrendelések ez: A Kóriták közzűl Meselémiás a Kóré fija, ki az Asáf # fijai közzűl való volt.

2. A Meselémiás fijai közzűl elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik, és Játniel negyedik.

3.Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.

4. Obed-Edom fijai közzűl: Sémája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik.

5. Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik: mert az Isten őtet megáldotta vala.

6. Az ő fijának is Sémájának születtetének fijai, hasonlók az ő attyának fiaihoz: mert igen erősek valának.

7. Sémája fijai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek attyafiai igen erős férjfiak valának, Elihu és Sémákiás.

8. Mindnyájan zek Obed-Edom fijai közzűl valók, mind ő magok, mind fijaik, s mind attyafiai igen erősek valának a szolgáltara; hatvanketten valának mind Ebed-Edomtól.

9. Meselémiásnak is fijai és attyafiai tizennyolczan valának erős férjfiak.

10. Hósának is pedig, ki vala a Mérári fijai közzűl, valának fijai, kik között Simri fő vala, nemhogy elsőszülött volna, hanem hogy az őt attya ugyan őtet akará választani főnek.

11. Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik: mindnyájan a Hósa fijai és attyafiai tizenhárman.

12. Ezek között osztaték el az ajtónállásnak tiszte a Főemberek által, kik az ő attyafiaival egybe vigyáznának é szolgálnának az Úr házában.

13. És sorsot * vetének mind kicsiny s mind nagy egyaránt, az ő attyaiknak cselédjek szerint mindenik kapura.

14. És esék a napkelet felé való kapunak őrizete sors szerint Selémiásra: Zekáriára pedig a Selémiás fijára, ki bölcs és jótanácsú vala, mikor sorsot vetnének, esék az északi kapu sors szerint.

15. Obed-Edomnak a délre való kapu: az ő fijainak pedig a * kincstartó ház.

16. Suppimnak és Hósának a napnyugotra való kapu, a Salléketh kapuval egyetemben a felmenő pádimentomos úton, hogy egyik őrzőhely lenne a másiknak ellenében.

17. Napkelet felé vala hat Lévita: észak felé minden napra négy: délre is minden napra négy; A kincstartó háznál ketten-ketten valának.

18. A tárháznak őrizetiért napnyugot felé, a töltött felmenő útnál négyen voltak; ketten a tárháznál.

19. Így rendeltettek volt el az ajtónállók a Kóriták és a Méráriták között.

20. Ami a több Lévitákra néz; Ahija volt az Isten háza kincsének, * és az Istennek szenteltetett kincsnek főgondviselője.

21. A Lahdán fijai közzűl, azaz, Lahdántól való Gersoniták fijai, kik Lahdánnak nemzetségéből fők valának, ezek: Gersonita Jéhiéli.

22. Jéhiéli fijai: Zétám és Jóel az ő attyafia, kik voltak az Úr háza * kincsének gondviselői.

23. Az Amrám, Ishár, Hebron és Azziel nemzetségéből valók is.

24. Hasonlatosképen Sébuel a Gerson fija, ki vala Mózes * fija, a kincsnek vala főgondviselője.

25. Az ő attyafiai pedig, Eliézertől valók, ezek: Rehábiás az ő fija, kinek fija Jésáisa, kinek fija Jórám, kinek fija Zikri, kinek fija Selómit. *

26. Ez a Selómit és az ő attyafiai valának gondviselői a szemteltett egész kincsnek, mellyet Dávid Király, * a nemzetségeknek Fejedelmei, az Ezredesek Századosok, és a hadakozó népnek Fejedelmei szenteltek vala Istennek.

27. Mellyet a haadban való nyereségből szenteltek * vala az Úr házának ép1tésére.

28. És valamit szentelt vala Sámuel Próféta és Saul * a Kis fija, és Abner a Nér fija, és Jóáb a Séruja fija; és fejenként a kik valamit szenteltek vala Istennek, mind Selómitnak és az ő attyafiaimak gondviselésekben vala.

29. Az Isháriták közzűl vala Kenániás és az ő fijai, kik az Izráel között külső dolgokban való Tiszttartók és Bírák valának.

30. A Hebroniták közzűl Hasábiás és az ő attyafiai, igen erős férjfiak, ezeren és hétszázan valának, kik az Izráel népe között a Jordán vizén túl napenyészetre gondviselők voltak az Úrnak minden dolgában, és a Király szolgálatjában.

31. A Hebroniták közzűl, Jéria vala fő a Hebroniták nemzetségekben az Atyák között, Dávid Királyságának negyvenedik esztendejében kerestetének meg, és találtatának ő közzűllők erős férjfiakat Gileádnak Jaézer városában.

32. És az ő attyafiai kétezeren és hétszázan valának, kik az ő attyai nemzetségekben erős férjfiak és fők valának; kiket Dávid Király gondviselőkké választa a Rúben és Gád nemzetségén, és a Manasse nemzetségének felén, mind az Istennek s mind a Királynak minden dolgaiban.