27. RÉSZ.

Az udvarló hadnak és Izráel nemzetséginek Fejedelmei a Király Tiszttartói.

Ezek pedig az Izráel fijai az ő számok szerint, kik az ő attyai nemzetségekben Fejedelmek, Ezredesek, Századosok, és előljáróik valának mind azoknak, kik szolgálnak vala a Királynak a seregeknek minden dolgaiban, mellyek béjőnek vala és kimennek vala mindenik hónapban az esztendőnek minden havaiban; melly seregek közzűl egy-egy, áll vala huszonnégy ezer emberből.

2. Az első seregben, az első hónapban vala Fejedelm Jasobeám Zabdiel fija, melly sereg áll vala huszonnégy ezerből.

3. A Péres * fijai közzűl vala az első hónapbeli seregben való minden Hadnagyoknak Fejedelme.

4. A második hónapbeli seregnek vala Fejedelme Dódai Ahóhites, és ő utánna az ő seregében második Fejedelem Miklót. Ez is huszonnégy ezerből áll vala.

5. A harmadik seregnek, a harmadik hónapban vala Fejedelme Benája, ki vala a Főpapnak Jojadának fija; ennek is sereg áll vala huszonnégy ezerből.

6. Ez a Benája vala erős a harmincz erős férjfiak között, sőt azoknak * Fejedelmek is vala. És Amizabád az ő fija vala fő az ő seregén.

7. A negyedik hónapbeli seregnek vala Fejedelme Asáel * a Joáb attyafia, és az ő fija Zebádia ő utánna való; ennek is serege huszonnégy ezerből  áll vala.

8. Az ötödik hónapbeli seregnek Fejedelme vala Jizráhites Samhut; ennek is serege huszonnégy ezerből állott.

9. A hatodik hónapbeli seregnek Fejedelme aTékuabeli Ira, * az Ikkés fija, ennek is serege huszonnégy ezerből áll vala.

10. A hetedik hónapbeli seregnek Fejdelme a Pélonbeli Héles, ki az Efraim fijai közzűl vala; ennek serege huszonnégy ezerből áll vala.

11. A nyolczadik hónapbeli seregnek Fejedelme vala a Húsátbeli * Sibbékai, ki a Zárhiták féle vala; és az ő seregében huszonnégy ezer ember vala.

12. A kilenczedik hónapbeli seregnek Fejedelme az Anatótbeli Abiézer a Benjáminiták közzűl; és az ő seregében huszonnégy ezer ember vala.

13. A tizedik hónapbeli seregnek Fejedelme vala a Nétofátbeli Maharai, a Zárhitákból való: kinek is seregében huszonnégy ezer vala.

14. A tizenegyedik hónapbeli seregnek Fejedelme vala a Pirathonbeli * Benája, az Efraim fijai közzűl való; kinek seregében huszonnégy ezer ember vala.

15. A tizenkettődik hónapbeli seregnek Fejedelme vala a Nétofátbeli * Héldai Othniel nemzetségéből való; kinek seregében huszonnégy ezer ember vala.

16. Valának ennekfelette az Izráel nemzetségein Fejedelmek: A Rúbenitákon Eliézer, a Zikri fija: a Simeonitákon Sefátiás, a Maaka fija;

17. A Lévi nemzetségén Hasábia, a Hémuel fija: az Árón fijain * Sádók;

18. A Júdán Elihu, a Dávid attyfiai közzűl; az Issakháron Omri, a Miáel fija;

19. A Zebulonon Ismája, az Obádiás fija; a Nafthalin Jérimót, Azriel fija;

20. Az Efraim fijain Hósea, az Azáziás fija; a Manasse félnemzetségén Jóel, a Pedája fija:

21. Manassénak Gileád földén való félnemzetségén Iddó, a Zekáriás fija; a Bénjáminon Jaásiel az Abner * fija;

22. A Dán nemzetségén Azáréel, a Jerohám fija. Ezek valának az Izráel nemzetségeinek Fejedelmei.

23. Nem * számláltatá meg pedig Dávid azokat, a kik húsz esztendőn alól valánka: mert az Úr mondotta volt ezt, hogy megsokasítaná az Izráelt, mint az égnek csillagait.

24. Joáb a Séruja fija kezdette vala * őket számlálni, de véghez nem vivé: mivelhogy e dologért Istennek nagy haragja gerjedett volna az Izráel népe ellen: Ez okon bé sem jegyzék számát a népnek, a Dávid Király históriáiában.

25. A Király kincsének gondviselője vala Azmávet, az Adiel fija; a kivűl való kincseknek pedig, a városokban, falukban és várakban valóknak, Jónatán az Uzziás fija vala gondviselője.

26. A mezőn való paraszti munkásoknak Fejedelmek vala Ezri, a Kélub fija.

27. A szőlőmívesek gondivselőjök vala a Rámátbeli Simei, és a szőlők hasznának, azaz, a borospinczéknek gondviselője vala a Sifmitbeli Zabdi.

28. Az olajfák és a mezőn való figefák míveseinek a Gideritbeli Baálhanán; az olajos pinczéknek Joás vala gondviselője.

29. A Sáron mezején való barmoknak a Sáronbeli Sitrai; a mellyek pedig a völgyekben legeltetnek vala, Sáfát az Adlai fija vala gondviselője.

30. A tevéknek az Ismáel nemzetéből való Obil, a szamaraknak a Méronótbeli Jehdéja.

31. A juhoknak a Hágárénus Jaziz. Mindnyájan ezek valának a Dávid Király jószágainak gondviselő Fejedelmei.

32. Jónatán pedig, a Dávid attyának báttya főtanácsos vala, ki okos és a törvényben tudós vala: Jéhiel pedig a Hákhmóni fija vala a Király fijával.

33. Akhitófel is a Királynak * tanácsosa vala, az Arkites Khúsai pedig # barátja vala a Királynak.

34. Akhitófel után volt Jójada a Benája fija, és Abjátár; a Király hadának Főhadnagya vala * Joáb.