28. RÉSZ.

Dávid inti Salamont és oktatja az Úr házának megépitésére.

Egybe hívatá pedig Dávid Jérusálembe az Izráelnek minden * Fejedelmeit, a nemzetségeknek Fejedelmeit, a Királynak udvarló seregeinek Fejedelmeit, az Ezeredeseket, a Századosokat, a Király minden jószágának és marhájának gondviselőit, maga fijait is, udavariszolgáival és minden erős vitézivel egyetembe.

2. Felálla azért Dávid Király az ő lábaira, és monda: Halljátok meg szómat atyámfiai és én népem! Én magamban elvégeztem * nagy szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék, és a mi Istenünk lábainak zsámolyt; hozzá is készítettem vala mindent, valami szükség volna;

3. De az Isten engemet megszólíta, s monda: Nem csinálsz * te házat az én nevemnek: mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál immár.

4. Választa pedig engemet az Izráelnek Ura Istene az én atyámnak egész házából, hogy lennék Királya az Izráel népének mind örökké; mert a Júdát választotta főnek, * és a Júda cselédei közzűl az én atyámnak # háznépét; az én atyámnak fijai közzűl pedig engemet akara Királlyát tenni az egész Izráelen.

5. És az én fiam közzűl (mert az Úr sok fiakat adott nékem) választotta Salamont az én fiamat, hogy ülne az Úr országának székiben az Izráel között.

6. És monda nékem: Salamon * a te fijad építi meg az én házamat és az én pitvarimat; mert én őtet magamnak fiamúl választottam, én is néki attya helyett lészek:

7. Megerősítem az ő országát mind örökké; ha * az én parancsolatimat és ítéletimet szorgalmatosan megtartándja, amint e mai napon.

8. Most azért intlek az Izráelnek, az Úr népének egész Gyülekezete előtt, és a mi Istenünknek hallására, őrizzétek s keressétek a ti Uratoknak Istenteknek minden parancsolatit, hogy * bírhassátok e jó földet: és hogy ti utánnatok fijaitokat is örökösíthessétek meg abban mind örökké.

9. Te azért édes faim Salamon, esmérd még a te atyádnak Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szíveket * általlát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őtet keresénded,  megtalálod; de ha viszontag őtet elhagyándod, ő is elhagy téged mind örökké.

10. Most azért mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat csinálj; légy erős és készítsd meg azt.

11. Akkor adá Dávid az ő fijának Salamonnak a tornácznak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is * formáját.

12. És mindenek formáját, mellyeket szívében elgondolt vala, az Úr házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének, és minden szent kincseknek köröskörűl való házai felől.

13. A Papoknak és a Lévitáknak seregekért való házaknak, az Úr háza szolgálatjára való minden munkának, és az Úr háza szolgálatjára való minden eszközöknek formái felől.

14. Ada aranyat * mérve, a külömb-külömbféle szolgálatoknak edényeire, ezüstöt is mérve minden ezüst edényekre, a külömb-külömbféle szolgálatnak inden edényeire.

15. Azaz, ada aranyat mérve, az arany gyertyatartókra, és azoknak szövétneikire, mindenik gyertyatartóra és annak szövétneikre, a mint mindenik gyertyatartóhoz kívántatott.

16. Ismét ada aranyat mérve, a szent kenyereknek asztalaira, minden asztalra: azonképen ezüstöt az ezüst asztalokra.

17. Ismét a szigonyokra, csészékre, és füstölő szelenczékre tiszta aranyat; az aranymedenczékre is bizonyos mérték szerint ada aranyat, minden medenczére; és az ezüst medenczékre ezüstöt bizonyos mértékkel, minden medenczére.

18. Annakfelette a temjénező oltárra ada igen szép tiszta aranyat mérték szerint: a széknek * csináltatására is, azaz, a # Kérumibokra ada aranyat, hogy kiterjesztvén az ő szárnyaikat az Úr szövetségének ládáját béfedeznék.

19. Mind ezek az Úrnak kezétől írattattak meg, ki engemet megtanított mind az egész alkotmány * formájára.

20. Monda ezek után Dávid Salamonnak az ő fijának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne rettegj: mert az Úr Isten, az én Istenem veled * lészen, téged el nem hágy, tőled el nem távozik, míg az Úr házának minden mesterségének míve # elvégeztetik.

21. És ímé a Papok és a Léviták seregei az Isten házának minden szolgálatjára, és inden tudós emberek szabad akaratjok szerint, a Fejedelmek is és az egész község a te beszéded szerint veled lésznek minden szolgálattal.