KRÓNIKA MÁSODIK KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Salamon bölcsesége s gazdagsága.

Megerősödék pedig * Salamon a Dávid fija az ő orszgában; és az ő Ura Istene vele vala, és őtet igen felmagasztalá.

2. És parancsola Salamon az egész Izráel népének, az Ezeredeseknek, Századosoknak, a Bíráknak és az Izráel minden Hadnagyainak, és az atyák Fejedelmeinek.

3. Elméne azért Salamon, és mind a sokaság vele együtt a Gibeon hegyén * való oltárhoz: mert ott vala az Isten Gyülekezetinek sátora, mellyet Mózes az Úr szolgája csinált vala a pusztában;

4. De az Isten ládáját Dávid immár Kirját-Jeárimból * felvitte vala, minekutánna annak helyet szerzett volna Dávid; mert Jérusálemben vont vala annak sátort;

5. Ott vala az Úr sátora előtt a rézoltár is, * mellyet Bésaléel az Uri fija csinált vala, ki Húr fija vala: és Salamon a sokasággal egybe megkeresé azt.

6. Áldozék pedig ott Salamon a rézoltáron az Úr előtt, melly a Gyülekezetnek sátorában vala, áldozék, mondom, azon ezer tüzes áldozatokkal.

7. Azon éjsazaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: * Kérjed a mit akarsz, hogy adjak néked.

8. És monda Salamon az Istennek: Te nagy kegyelmességet cselekedtél az én atyámmal Dáviddal; és ő helyette engemet Királlyá * tettél.

9. Most, óh Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, * mellyet szólottál volt az én atyámnak Dávidnak: mert te választottál engemet Királlyá e népen, melly olly sok, mint a földnek pora.

10. Most azért adj nékem bölcseséget * és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki s mind bémehessek: mert valyon kicsoda ítélhetné e te sok # számú népedet.

11. Akkor monda az Isten Salamonnak: Mivelhogy e volt a te szívedben,és nem kívánál tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek nem kértél, hanem kértél magadnak bölcseséget és tudományt, hogy igaz ítéletet tehetnél az én népemen, mellyen téged Királyá választottalak;

12. A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, gazdagságot is pedig, kincset és tisztességet ollyat adok néked, mellyhez * hasonló nem volt sem előtted, sem utánnad való Királyoknak.

13. Alájöve pedig Salamon Jérusálembe a Gibeon hegyéről, a Gyülekezetnek sátora elől, és uralkodék az Izráelen.

14. Szerze Salamon szekereket is és lovagokat; és vala néki ezer * és négyszáz szekere, és tizenkétezer lovagjai, kiket helyheztete a szekereknek rendeltetett városokba, és Jérusálembe a Király mellé.

15. És a Király az ezüstöt és aranyat bőségessé * tevé, mint a köveket, Jérusálemben: a czédrusfákat pedig elbővíté, mind a vad figefákat, mellyek nevekednek bőséggel a mezőségen.

16. Salamonnak pedig hoznak vala lovakat Égyiptomból: mert a Király tőséri bizonyos árron sok lovakat vesznek vala.

17. És mikor feljőnek vala, hoznak vala Égyiptomból egy szekeret hatszáz ezüst sikluson, egy-egy lovat másfélszáz ezüst sikluson: mind a Hitteusoknak, mind a Siriabelieknek Királyaik azokkal hozatnak vala lovakat Égyiptomból.