2. RÉSZ.

Készület a templomnak építéséhez.

Elvégezé pedig Salamon magában, hogy az Úr nevének házat csinálna, és magának is királyipalotát.

2. És rendele Salamon hetvenezer férjfiakat teherhordani, nyolczvanezer férjfiakat favágni a hegyben; és pallérokat ezekhez háromezeret és hatszázat.

3. És külde Salamon a Tírusblei Húrám Királyhoz, mondván: A mint az én atyámmal Dáviddal * cselekedtél, kinek küldöttél czédrusfákat, hogy építene magának házat, mellyben laknék.

4. Ím én akarok csinálni az én Uram Istenem nevének házat, mellyet néki szenteljetek, és abban drága * fűszerszámokból való jóillatot tegyek ő előtte, hogy ő előtte szüntelen szent kenyerek álljanak, és mind reggel, # mind estve áldozzam tüzes áldozattal szombatnapokon, az új holdnak napjain, és a mi Urunknak ## Istenünknek szenteltetett innepeken, mellyeket örökké kell cselekedniek az Izráelitáknak.

5. A melly házat pedig csinálok, igen nagy * lészen: mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél.

6. És kinek volna annyi ereje, hogy néki házat csinálhatna? Az ég és az * egeknek egei őtet bé nem foghatják, s ki vagyok én is, hogy néki házat csinálhassak, hanem hogy csak jóillatot tegyenek abban ő előtte.

7. Azért azonképen küldj most nékem tudós mesterembert, ki tudjon mívelni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bársonyból, veres és kék selyemből; ki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel egyetemben, ki Júdában és Jérusálemben vagynak, kiket az én atyám * Dávid szerzett.

8. Annakfelette küldj czédrusfákat, fenyőfákat, és algumimfákat a Libánusról: mert tudom hogy a te szolgáid tudják vágni a Libánusnak fáit; és ímé az én szolgáim is a te szolgáiddal lésznek.

9. Hogy készítsenek nékem sok fákat: mert igen nagy * és csudálatos, a emly házat csináltatni akarok.

10. És ímé a favágóknak a te szolgáidnak adok húszezer * véka cséplett búzát, és húszezer véka árpát, húszezer báth bort, és húszezer báth olajt.

11. Felele pedig Húrám a Tírús Királya levél által, mellyet külde Salamonnak: Mivelhogy az Úr szerette az ő népét, azért adott nékik Királyúl.

12. Ismét monda Húrám: Áldott az Izráelnek Ura Istene, ki mind a mennyet s mind a földet teremtette; ki illyen bölcs, tudós, okos és értelmes fiat adott volt Dávid Királynak, ki mind az Úrnak házat, mind magának királyipalotát akar építeni.

13. Ímé küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férjfiat, ki az én atyámé Húrámé volt:

14. A Dán nemzetségének leányai közzűl való asszony fiját, és az ő attyát, ki Tírús városból való, ki tud mívelni * aranyból, ezüstből, rézből, vasból, kövekbő, fákból, bársonyból, kék, fejér és veres selyemből, és mindenféle metszést megmetszeni, és gondolni minden találmányt, valamit eleibe adnak a te tudós mesterembereiddel, és az én uramnak Dávid Királynak a te atyádnak tudós mestereivel egybe.

15. Azért most, a melly búzát, árpát, olajt és bort * igért az én uram, küldje el az ő szolgáinak;

16. Mi pedig a Libánuson vágunk fát, a mennyi néked szüksgées lészen, és elvisszük azokat szálakon s * tengeren Joppéhoz, és te onnét vitessed Jérusálembe.

17. Megszámláltata * azért Salamon minden idegen férjfiakat az Izráel földén az ő attyának Dávidnak # megszámláltatása után, és találtatának száz ötvenezeren, ismét háromezeren és hatszázan.

18. És választa azok közzűl * hetvenezer teherhordókat, favágásra pedig a hegyben nyolczvanezeret: palléroknak, kik a népet szorgalmaztatnák, rendele háromezeret és hatszázat.