3. RÉSZ.

A Templomnak egész alkotványa.

Csináltatni kezdé * azért Salamon az Úr házát Jérusálemben a Mórija hegyén, melly Dávidnak az ő attyának # megmutattatott vala a helyen, mellyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérűjén.

2. Elkezdé pedig az építést a második hónak második napján, királyságának negyeik esztendejében.

3. És illyen mértékkel éle Salamon az Isten házának fundálásában: hosszasága az első mérésben vala hatvan sing, szélessége húsz sing.

4. A hosszasága előtt való tornácz, a háznak szélessége szerint, húsz sing vala, magassága száz húsz; és béborítá azt belől tiszta arannyal.

5. A derék házat pedig megbélletté jegenyefákkal, mellyet ismét tiszta arannyal béboríta, mellyen pálmafáknak, és egybekapcsolt lánczoknak formáját metszete.

6. A háznak pádimentomát is megrakatá drága márványkövekkel igen szép ékesen, az arany pedig vala Párvaimból való.

7. Megbélleté pedig a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait, és annak ajtait is arannyal: és metszete a háznak falaira Kérubim formákat.

8. Megcsináltatá a legszentségesb helynek házát is, mellynek hosszasága vala egyaránt a derék háznak szélességével, tudniillik húsz sing, szélessége is húsz sing: és megbélleté * azt a hatszáz tálentom tiszta arannyal.

9. A szegeknek pedig nehézségek tészen vala ötven arany siklust. A felső házakat is arannyal megbélleté.

10. Csináltata pedig a legszentségesb helynek házában két * Kérubimokat is, két gyermeknek formájára, kiket megaranyoztata.

11. A Kérubimok szárnyainak hosszasága húsz sing vala: egyik szárnya öt sing vala, és a Háznak falához ér vala, a másik szárnya is öt sing vala, és a másik Kérubim szárnyát éri vala.

12. És így ér vala a Kérubimnak egyik szárnya, melly öt sing vala, a ház falához: a másik szárnya, melly ismét öt sing vala, a másik Kérubim szárnyához ér vala.

13. Azért e két Kérubimoknak szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztetve: és azok lábokon * állanak vala, az ő orczájok pedig oda bé vala fordulva.

14. Annakfelette kárpitot is * csináltata, kék, bársonyszínű, veres és fejér selyemből, melylre Kérubim formákat csináltata.

15. Két * oszlopokat is csináltata a ház előtt, mellyeknek hossza harminczöt sing vala, és gombot felűl mindenikre, melly öt sing vala.

16. Csináltata lánczoknak formáját is mint szinte * a templom belső részében, és helyhezteté az oszlopoknak gombjaira: száz pómagránátokat is csináltata, mellyeket a lánczokba helyheztete.

17. És felállatá ez oszlopokat a templom előtt; egyiket jobfelől, a másikat balfelől: És nevezé a jobbfelől valót * Jákinnak, a balfelől valót pedig Boáznak.