4. RÉSZ.

A Templomhoz való eszközök.

Csinála annakfelette rézoltárt, mellynek hosszasága húsz sing, szélessége is húsz sing, magassága pedig tíz sing vala.

2. Csinála öntött * tengert is, mellynek egyik széle az ellenbe való széléhez tíz sing vala, köröskörűl kerekded vala: magassága öt sing vala, és harmincz sing sinór éri vala bé a kerületit.

3. (Ökröknek formája vala az alatt köröskörűl, mellyek megkörnyékezik vala a tengert, tíz singnyire környékezik vala meg azt köröskörűl; két renddel öntettek vala az ökrök annak öntésében.)

4. Áll vala a tenger tizenkét ökrökön: hárma néz vala északra, hárma napnyugotra, hárma délre, s hárma napkeletre: és a tenger vala azokon felűl: azoknak pedig minden hátulsó részek oda bé vala.

5. Temérdeksége pedig vala egy tenyérnyi, és annak ajaka mint a pohárnak ajaka, és mint a liliomnak virága: mellybe fér vala háromezer báth víz.

6. Csinála annakfelette tíz * üstöt és helyhezteté ötét jobbkéz felől, ötét balkzé felől, hogy azokból mosnák a tüzes áldozatra való baromnak húsát: a tenger pedig vala e végre, hogy abból mosódnának a Papok.

7. Csinála tíz arany * gyertyatartókat is egymáshoz hasonlatosokat és helyhezteté a templomban, ötét jobbkéz felől, ötét balkéz felől.

8. Csinála tíz asztalokat is, mellyeket helyheztete a temploban, ötét jobbkéz felől, ötét balkéz felől: csinála száz arany poharakat is.

9. Megcsinálá a Papok pitvarát is, és a nagy tornáczot köröskörűl, és ajtókat a tornáczra, és azoknak ajtait rézzel borítá meg.

10. Továbbá a * tengert helyhezteté jobbkéz felől napkeletre, délnek ellenébe.

11. Csinála annakfelette Húrám vasfazekakat, seprőket, és medenczéket: És elvégezé Húrám a mívét, mellyet kell vala csinálni Salamon Királynak, az Isten házának szükségére:

12. Tudniillik két oszlopokat, * és két karikákat az oszlopok tetején való koronákkal egybe, és hálóhoz hasonlatos két szerszámokat, hogy béfedeznék az oszlopok tetején való két koronás karikákat.

13. És négyszáz pómagránát formákat a két hálókba: két rend pómagránátok valának mindenik hálóban, mellyek csináltattak vala az oszlopok tetején való két koronás karikáknak béfedezésére.

14. Csinálá * talpakat is, és azokon felűl csinálá az üstöket.

15. Egy tengert, * és tizenkét ökröket az alá.

16. Vasfazekakat, seprőket, háromágú villákat, és minden szerszámokat megcsinála Húrám az ő attya, Salamon Királynak, az Úr házának szükségére, tiszta rézből.

17. A Jordán mezején * önteté azokat a Király az agyagos földben, Sukkót között és Seredáta között.

18. Csinálá pedig Salamon mind ezeket az edényeket nagy bőségesen; mert a réz mértékének számát nem tudták.

19. Megkészíté azért Salamon az Isten házának minden edényeit: Az arany oltárt is, és az asztalokat, mellyekre helyheztetik vala a szent kenyereket.

20. A gyertyatartókat is, és azoknak szövétnekeit is, hogy égnének azok az ő rendek szerint a legszentségesb * hely előtt, tiszta aranyból.

21. Annak virágait, szövétnekeit és ollóit is aranyból, melly vala finom arany.

22. Az éneklő szerszámokat is: medenczéket, kalánokat és temjénezőket tiszta aranyból: és a legszentségesb hely házának belső ajtait, és a templom házának is belső ajtait, aranyból.