5. RÉSZ.

Az Istennek szenteltetett kincsnek és a ládának a Templomba helyheztetések.

Elvégezteték * pedig az Úr házának minden míve, mellyet míveltete Salamon: és bévivé # Salamon a Dávidtól az ő attyától Isennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat, és minden edényeket; és helyhezteté azokat az Isten házának kincsei közzé.

2. Akkor Salamon öszvehívatá az * Izráel Véneit, és a nemzetségeknek minden Fejedelmeit, és az Izráel háznépének Fejedelmeit Jérusálembe, hogy felvinnék az Úr szövetségének ládáját, a Dávid városából Sionból.

3. Gyülének azért fejenként az Izráel fijai a Királyhoz, a hetedik hónak * Innepén.

4. És eljövének az Izráelnek minden Vénei, és a Léviták fogák a ládát.

5. És felvivék a ládát a Gyülekezetnek sátorát, * és minden szent edényeket, mellyek valának a sátorban: felvivék, mondom, azokat a Papok és Léviták.

6. Salamon Király pedig és az Izráel sokasága, a kik ő hozzá gyültek vala a láda előtt * juhokat és ökröket áldoznak vala, mellyek meg sem számláltatnak vala, meg sem írattatnak vala a sokaság miatt.

7. És bévivék a Papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyrére, az Isten házának belső részébe a legszentségesb helybe, a Kérubimok * szárnyai alá.

8. A Kérubimok pedig az ő szárnyaikat kiterjesztik vala a láda felett és béfedezik vala a Kérubimok a ládát és annak ruadit felűl.

9. Azután kiljebb vonák annak rudjait, úgy hogy a rudaknak végei megláttatnának a ládán kivűl, a legszentségesb helynek első része felől, de onnét kivűl nem láttatnak vala. És ott volt a láda, mind e mai napig.

10. Nem volt egyéb a ládában, hanem a Mózes két * táblái, mellyeket ő a Hóreb hegyén tett ala abban, mikor az Úr szövetséget tett volt az Izráel fijaival, hogy Égyiptomból kijöttek vala.

11. Lőn pedig, mikor a Papok kijöttek volna a szent helyből, (mert mindnyájan a Papok, kik ott valának, magokat * megszentelték vala, és akkor nem kellett megtartaniok az ő rendeket.)

12. Hasonlatosképen az énekes Léviták mind, kik Asáftól, * Hémántól, Jédutuntól valának, mind fijaik, mind attyokfijai, fejér ruhákba öltözvén, czimbalmokkal, náblumokkal és hegedűkkel állanak vala napkelet felől az oltárnál, és ő velek százhúsz kürtölő Papok:

13. Mert a kürtölőúknek és éneklőknek tisztek vala, egyenlőképen zengeni az Úrnak dícséretére és tiszteletére: És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, czimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal: és mikor az Urat dícsérnék mondván: Mert * igen jó ő, mert örökké való az ő irgalmassága! lőn mondom, hogy az Úr házát a köd bételné;

14. Annyira hogy a Papok nem shzolgálhatnának a köd * miatt; mert az Úrnak dicsősége az Isten házát bétöltötte vala.