7. RÉSZ.

A templom felszenteltetése után Salamonnak Isten megjelenik.

És mikor Salamon elvégezte volna a könyörgést; tűz * szálla le az égből, és az áldozatokat mind megemészté és az Úr dicsősége bétölté a házat.

2. Annyira hogy még a Papok is bé nem mehetnek vala az Úr házába; mert az Úr dicsősége mind béfogta vala az Úr házát.

3. Az Izráel fijai pedig fejenként látják vala, mikor a tűz alászállott vala, és az Úr dicsősége is a házra; és hanyathomlok leborúlának a föld felé a pádimentom felett, és imádák és tisztelék az urat, ezt mondván: Mert igen jó, * mert örökké megmarad az ő kegyelmessége!

4.A Király pedig és mind a sokaság áldoznak vala * áldozatokat az Úr előtt.

5. Áldozék azért Salamon Király huszonkét ezer ökrökkel; és százhúsz ezer juhokkal, mikor a Király a sokassággal egyetemben az Úr házát megszentelnék.

6. A papok pedig foglalatosok valának az ő tisztekben: a Léviták is az Úrnak minden zengő * szerszámaival, mellyeket Dávid Király szerzett vala, dícsérvén az Urat a Dávid dícséreti által, melly az ő kezekbe adatott vala: # Mivelhogy örökké volna az ő irgalmassága! a Papok közzűl pedig némellyek azoknak ellenekben kürtölnek ## vala, mikor mind az Izráeliták talpokon állanának.

7. Annakfelette megszentelé Salamon a pitvar közepét, melly vala az Úr háza előtt: mert ott is áldozék egészen égőáldozatokkal, és háláadó-áldozatoknak kövérivel: mert a rézoltárra, * mellyet csinált vala Salamon, nem fér vala ennyi tüzes áldozat, sem a minha sem a kövérség.

8. És Innepet szentele akkor Salamon hét napig, az egész Izráellel egybe, melly igen nagy Gyülés vala, Hámáttól fogva szinte az Égyiptom * patakáig.

9. Nyolczadnapon pedig mindnyájan egybegyülének: mert az oltárt hét napg szentelék, a fő Innepet is * hét napig.

10. Huszonharmadik * napján pedig a hetedik hónapnak elbocsátá magától a népet az ő házaikba, a jók felől való nagy örömmel és vígassággal, mellyekkel volt az Úr Dávidhoz, Salamonhoz és az Izráelhez az ő népéhez.

11. Elvégezé * azért Salamon mind az Úr házuát s mind az ő királyi palotáját mind a szerint, valamint az előtt Salamon szívében eltökélette vala, hogy csinálna mind az Úr házában, s mind a maga házában, boldogűl # véghez vivé.

12. Megjelenék pedig az Úr Salamonnak azon éjjel, s monda néki: Meghallgattam a * te könyörgésedet, és választottam # e helyet magamnak áldozat házának.

13. Ha mikor az eget * megtartóztatándom, hogy esőt ne adjon és ha mikor a sáskának meghagyándom, hogy a földet megeméssze: ismét a mikor döghalált bocsátándok az én népemre;

14. És  megalázván magokat az én népem, a kik az én nevemről neveztetnek, könyörgéndenek és az én orczámat megkereséndik, s megtéréndenek az ő gonosz útokról: én is meghallgatom őket a mennyből, kedvezek az ő bűnöknek, földöket is meszabadítom.

15. Immár az én szemeim nyitva lésznek és füleim figyelmetesek lésznek e helyen lett könyörgésre.

16. Mert immár választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mind örökké; és mind szemem, mind szívem ott lészen mindenkor.

17. Te pedig ha járándasz én előttem, mint a te * atyád Dávid járt, úgy hogy mindenestől a képen cselekedjél, a mint parancsoltam néked, rendeléseimet és törvényemet megőrizénded:

18. Én is megerősítem a te királyiszékedet, a mint szövetséget tettem volt Dáviddal a te atyáddal, mondván: * Magva nem szakad te benned az Izráelben uralkodó férjfiúnak.

19. Ha pedig ti én tőlem elszakadándotok, rendtartásimat és * parancsolatimat elhagyándjátok, mellyeket előtökbe adtam, és elmenvén szolgálándotok idegen isteneknek, és azok előtt meghajoltok.

20. Kiszaggatom * őket az én földemből, mellyet adtam vala nékik: ez én házamat pedig, mellyet az én nevemnek szenteltem orczám elől elvetem: tanúságúl és példabeszédűl adom minden nemzetségnek.

21. És e hires-neves házon * minden útonjárók álmélkodni fognak, és ezt mondják: Miért mívelte az Úr ezt e földdel és e házzal?

22. És azt felelik: Azért, mert * elhagyták az ő attyaiknak Urát Istenét, a ki őket kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen isteneket választottak magoknak, azokat imádták és azoknak szolgáltak: azért hozta reájok mind e veszedelmet.