8. RÉSZ.

Salamon épített városai, adófizetői: Tiszttartói: áldozatai és hajói.

Lőn pedig húsz esztendő mulva, * minekutánna Salamon elvégezte volna mind az Úr házát, s mind az ő kirlyi palotáját

2. Salmaon megépíté a városokat, mellyeket néki Húrám adott vala, és azokba az Izráel népét szállítá.

3. Azután Salamon méne Hámát Sobára, és azt megvevé.

4. És Tádmort megépíté a pustzában, minden kincstartó városokkal egyetembe, mellyeket Hámát földén építe.

5. Annakfelette mind a felső s mind az alsó Beth-hóront megépíté, kőfalakkal, kapukkal és zárokkal megerősíttettt városokat.

6. Baalátot is és minden kincstartó városokat, mellyek Salamonéi valának a szekereknek és a lovagoknak is minden városaikat; és mindent, a mi Salamonnak tetszett, mind megépíté Jérusálemben, * a Libánuson # és az ő egész birodalmának földében.

7.Továbbá a népet, melly megmaradott vala a Hitteusok közzűl, az Emoreusok, Perizeusok, Hiveusok és Jebuzeusok közzűl, kik nem voltak az Izráel népe közzűl.

8. Hanem azoknak fijai közzűl, kik megmaradtak vala a földön ő utánnok, kiket az Izráel fijai el nem vesztének; azokat Salamon adófizetőkké tevé mind e mai napig.

9. Az Izráel fijai közzűl pedig, a kiket Salamon szolgákká nem tőn az ő külső dolgaiban: (mert ők valának hadakozó férjfiak, és az ő Hadnagyinak Fejedelmei, mind szekereinek s mind lovagjainak Fejedelmei.)

10.  Azok közzűl valának a palléroknak Fejedelmei, kik Salamon Királynak valának kétszázan és ötvenen, kik uralkodnak vala a népen.

11. Továbbá Salamon felviteté a Faraó leányát a Dávid városából, a házba, mellyet néki * épített vala;mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izráel Királyának Dávidnak házában; mert szentségeshely az, mivelhogy az Úr # ládája abban volt.

12. Akkor Salamon áldozék égő áldozatokat az Úrnak, az Úr oltárán, mellyet rakatott vala a tornácz előtt;

13. Hogy minden * napon áldoznának azon, Mózesnek parancsolatja szerint, szombatnapokon, a hónapoknak első napjain, és esztendő által a fő # Innepeken háromszor; tudniillik, a pogácsáknak Innepén, a heteknek Innepén, a sátorok Innepén.

14. És elrendelé az ő attyának Dávidnak rendelése * szerint a Papoknak tiszteket az ő szolgálatjokban, a Lévitákat is az ő tisztekben, hogy dícsérnék az Istent, és szolgálnának a Papok előtt minden napon rend szerint: az ajtónállókat is az ő oszlások szerint minden kapukra: mert így volt az Isten emberének Dávidnak parancsolatja.

15. El sem távozának a Király parancsolatjától, mellyet parancsolt vala a Papoknak és Lévitáknak minden tisztben, és a kincsnek sáfárlásában is.

16. Mikor elvégeződött volna Salamonnak mindenestől fogva való míve, mind e mai napig, az Úr háza * fundamentomának felvettetésétől fogva mind addig, míg azt elvégezte volna; mikor immár az Úr háza elkészült voln;

17. Akkor elméne Salamon Esiongáberbe, és Elótba, melly vala a * tenger partján, Edomnak földében.

18. És külde Húrám az ő szolgái által néki hajókat, és tudós hajósmestereket, és menének a Salamon szolgáival egybe Ofirba, honnan hozának négyszáz és ötven tálentom aranyat, mellyet vivének Salamon Királynak.