11. RÉSZ.

Roboám királysága: építései: fijai.

Méne azért  Roboám * Jérusálembe, és öszvehívatá a Júda és Benjámin házát, száz nyolczvan ezer válogatott és hadakozó férjfiakat, hogy az Izráellel megvívna; hogy az országot magához hódoltatná.

2. Szóla pedig az Úr Semájának az Isten emberének, mondván:

3. Mond meg Roboámnak a Salamon fijának, a Júda Királyának, és fejenként az Izráel népének, Júdában és Benjáminban lakozóknak, ez igékkel:

4. Ezt mondja az Úr: Reájok fel ne menjetek és ne hadakozzatok a ti atyátokfiai ellen, hanem kiki térjen meg házához; mert ez én * tőlem vagyon. És engedének az Úr szavának, és megtérének az ő házokhoz, hogy ne mennének Jéroboámra.

5. Lakozék azért Roboám Jérusálemben, és a városokat megerősíté Júdában.

6. Megépíté, mondom, * Bethlehemet, Etámot, és Tékoát..

7. Bethsúrt, Sókot és Adullámot.

8. Gátot is, Marésát és Zifet.

9. Adoráimot, Lákist és Azekát.

10. Sórát,Ajalont * és Hebront, mellyek erős városok valának Júdában és Benjáminban.

11. És mikor igen megerősítette volna e városokat: vete Beléjek főurakat és szerze tárházakat eleségnek, bornak és olajnak.

12. És mindenik városban szerze paizsokat és kopjákat, mellyeket igen megerősíte; és lőn Júda és Benjámin ő birodalmában.

13. Továbbá a Papok és a Léviták, kik valának az egész Izráelben, ő hozzá hajlának minden ő határokból;

14. Mert elhagyván a Léviták az ő faluikat és jószágokat, menének Júdába és Jérusálembe; mert őket * kiűzte vala Jéroboám és az ő fija, hogy az Úrnak ne szolgálnának:

15. És rendele * magának Papokat a magas hegyeken való bálványokhoz, az ördögökhözu, és a borjúkhoz, mellyeket ő csináltatott vala.

16. És követvén a Lévitákat sokan az Izráel minden nemzetségei közzűl, kik szívek szerint az előtt az Izráel Urát Istenét keresik vala, menének Jérusálembe, hogy az ő attyaiknak Urának Istenének áldoznának.

17. Kik megerősíték a Júda országát és Roboámot a Salamon fiját három esztendeig: mert járának Dávidnak és Salamonnak útán három esztendeig. *

18. Vevé pedig Roboám feleségül magának Mahalátát, Jérimótnak a Dávid fijának leányát: Abihailt is * Eliábnak az Isai fijának leányát.

19. Ki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot.

20. És ezután vevé Maakát az Absolon leányát * ki szüle néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.

21. Inkább szereté pedig Roboám Maakát az Absolon leányát mindenik feleségeinél, és az ő ágyasainál: Mert tizennyolcz feleséget vett vala, és hatvan áygasokat; és nemze huszonnyolcz fiakat és hatvan leányokat.

22. Rendelé pedig fejedelműl Roboám Abiját a Maaka * fiját az ő attyafiain; mert őtet ugyan Királlyá is akarja választani.

23. És őtet igen oktatá: A több fijait pedig elosztá Júdának és Benjáminnak minden tattományára az erős városokra, kiknek eledelt bőséggel ada, és szerze nékik sok feleségeket.