12. RÉSZ.

Roboámra hadat indít az Égyiptomi Király.

Lőn pedig mikor Roboám * az ő országát megerősítette volna és abban megörökösödött volna: hátra hagyá az Úr törvényét, és az egész Izráel  ő vele egyetembe.

2. Annakokáért a Roboám királyságának ötödik esztendejében felindula Sésák * az Égyiptombeli Király Jérusálem ellen, (mert az Úr ellen nagyot vétettek vala.)

3. Ezer és kétszáz fegyveres szekerekkel és hatvanezer lovagokkal és számtalan sok néppel, melly vele Égyiptomból feljött vala, a Libiabeliekkel, Sukkeusokkal és Szerecsenekkel.

4. És megvevé Júdának erős városait; azután méne szintén Jérusálem alá.

5. Akkor Sémája * Próféta méne Roboámhoz és a Júda Fejedelmeihez, kik immár Jérusálembe gyültek vala Sésáktól valő féltekbe, és monda nékik: Ezt mondja az Úr: Mivelhogy ti engemet elhagytatok, és is titeket Sésák kezébe eresztettelek.

6. Megalázá azért azonnal magokat, mind az Izráel Fejedelmei, mind maga a Király, és mondának: * az Úr igaz!

7. És mikor az Úr látta volna, hogy megalázták volna magokat, e képen szóla az Úr Sémája Prófétának: Megalázták magokat, el nem vesztem őket, hanem hamar időn szabadulások lészen, és nem ontom ki az én haragomat Jérusálem ellen Sésák által.

8. Lésznek mindazáltal szolgái néki, hogy kísértsék meg, micsoda legyen nékem szolgálni, és micsoda legyen szolgálni egyéb országok Fejedelmeinek.

9. Feljöve azért Sésák az Égyiptombeli Király Jérusálemre, és elvivé az Úr házának kincsét; és a Király házának kincsét; mind azokat mondom elvivé; az aranypaizsokat is elvivé, mellyeket * Salamon csináltatott vala.

10. Mellyek helyébe Roboám Király rézpaizsokat csináltata, és bízá azokat a gayalogok Fejedelmének kezébe, kik a Király háza ajtaja előtt őríznek vala:

11. És mikor a Király felmegyen vala az Úr házába, elmennek vala a gyalogok is, és a paizsokat előviszik vala: azután ismét a gyalogok házába visszahozzák vala azokat.

12. Mikor azért megalázta * volna magát Roboám; elmúlék az Úr haragja róla, hogy őtet mindenestől fogva el ne vesztené: mert a Júdána is dolgai jól voltak.

13. Megerősödék azért Roboám Király Jérusálemben, és uralkodék; mert negyven esztendős vala Roboám, mikor uralkodni kezdett volt, és tizenhét esztendeig uralkodék Jérusálemben, a városban, mellyet az Úr * választott vala, hogy az ő nevét ott helyheztetné, az Izráel nemzetségének minden városai közzűl; és az ő annyának neve vala Naáma, az Ammon nemzetségéből való.

14. Cselekedék pedig gonoszt: mert az Urat szíve szerint keresni nem akará.

15.Roboámnak pedig első és utolsó dolgai, avagy nincsenek e megíratva a Sémája Próféta * könyvében, és a Néző # Iddónak könyvében, mikor a Királyok nemzetségeinek rendit előszámlálják? És a hadakozás is, melly volt Roboám és Jéroboám között egész éltekben?

16. Elaluvék azért Roboám az ő attyaival egyetemben, és eltemetteték a Dávid * városában: és uralkodék az ő fija Abija # helyette.