15. RÉSZ.

Asa megintetvén a Prófétától, az igaz istentiszteletet helyreállítja.

És Azáriást az Obed fiját felindítá az Isten Lelke.

2. Ki mikor kiment volna Asa eleibe, monda néki: Asa, és fejenként Júdának és Benjáminnak népe, halljátok meg szómat! Az Úr vagyon veletek, ha ti is ő vele lésztek: ha őtet keresénditek, megtaláljátok, de őtet elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

3. Sok ideje, hogy az Izráel az  * igaz Isten nélkűl, Pap nélkűl, Tanító nélkűl és Törvény nélkűl vagyon.

4. Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Izráel Urához Istenéhez: az őtet keresőknek * segítséggel lett volna.

5. De ez időkben nincsen sem a kimenőnek, sem a haza jövőnek békessége: hanem vagyon azon a földön lakó népnek nagy * nyomorúsága.

6. Annyira hogy egy nemzetség * a másiktól, egyik város a másiktól elrontassék: mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal.

7. Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne eresszétek: mert a ti munkátoknak * jutalma vagyon.

8. Mikor pedig Asa meghallotta volna a beszédeket, és az Obed Prófétának prófétziáját: megbátorodék, és kiveszté a Júda és Benjámin földéről mindenestől az útálatos bálványokat, a városokból is, mellyeket megvett * vala az Efraim hegyén: megújítá az Úr oltárát is, melly vala az Úr tornácza előtt.

9. És egybegyüjté mind az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök. az Efraim, Manasse* az Izráel nemzetségéből hozzá állottak vala, látván, hogy az Úr az ő Istene volna ő vele.

10. Azért gyűlének Jérusálembe a harmadik hónapban, az Asa királyságának tizenötödik ezstendejében.

11. És áldozának az Úrnak az napon a nyereségből hétszáz ökrökkel, és hétezer juhokkal:

12.És fogadást * tőnnek, hogy ezután az ő attyaiknak Urát Istenét teljes szívekkel és teljes lelkekkel keresnék.

13. És valaki nem keresné az Izráelnek Urát Istenét, megölettetnék kicsinytől fogva nagyig, mind * férjfiú mind asszony.

14. És megesküvének az Úrnak felszóval, nagy örömmel, trombita és kürtszókkal.

15.Nagy örömben lőn pedig Júdának egész népe az esküvésen; mert mikor teljes szívekkel esküdtek volna meg, és egyenlő akaratból keresték volna meg az Urat; őket * megsegéllette vala, és az Úr minden felől ő nékik nagy jó csendességet adott vala.

16. De még Maakát is az ő annyát Asa Király megfosztá * a Fejedelmeségtől: mivelhogy egy iszonyú bálványt emelt vala berekkel egybe, és Asa elrontá annak iszonyú bálványát, és a Kedron # pataknál megégeté.

17. Jóllehet Izráelből a magas helyen építtetett oltárok el nem rontatának: mindazáltal Asának tiszta * szíve vala egész éltében.

18. És bévivé az nattyától és magától szenteltetett jószágokat az Isten házába, az ezüstöt, aranyar, és edényeket.

19. Had sem volt Asa királyságának szintén harminczötödik esztendejéig.